Številka 53
Uradni list RS, št. 53/1992 z dne 6. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/1992 z dne 6. 11. 1992, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

2438. Zakon o izvajanju Resolucij varnostnega sveta OZN, št. 757/1992

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2439. Odlok o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev in stanovanjskih najemnin za neprofitna stanovanja
2440. Odlok o zaščitni ceni pšenice in oljne ogrščice letine 1993
2441. Odlok o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti

Sklepi

2442. Sklep o uskladitvi prispevkov k stroškom oskrbe v vzgojnovarstvenih organizacijah in prispevkov zavezancev v socialnih zavodih
2443. Sklep o sestavi in načinu dela Sveta za zdravje Republike Slovenije

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2444. Odločba o dopolnitvi odločbe o določitvi organizacij za izvajanje nalog s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji
2445. Odredba o pristojnostih in pooblastilih za postavitve v vojnih enotah Teritorialne obrambe Republike Slovenije
2446. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za oktober 1992
2447. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 1992
2448. Odredba o obvezni presoji usposobljenosti podjetij za proizvodnjo, servisiranje in popravila električnih naprav v protieksplozijski zaščiti

USTAVNO SODIŠČE

2449. Sklep o nesprejemu pobude za oceno ustavnosti akta "Smernice za eliminisanje vanrednih prilika"
2450. Sklep, da se ne sprejme pobuda in ne začne postopek za oceno ustavnosti določb 4. člena zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor in njihove skladnosti z določbami 20. člena zakona o volitvah v državni zbor
2451. Odločba o delni odpravi oziroma neveljavnosti sklepov Vlade Republike Slovenije o določitvi osnove za obračun plač v državnih organih z dne 21.5.1992, 24.7.1992 in 27.8.1992

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2452. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

OBČINE

Brežice

2454. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Brežice za leto 1992

Cerknica

2455. Sklep o spremembi sklepa o cenah za geodetske storitve

Črnomelj

2456. Sklep o razpisu referenduma za krajevni samoprispevek na območju Črnomlja s primestnimi naselji

Grosuplje

2457. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju KS Dob
2458. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju KS Šentvid pri Stični
2459. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju KS Temenica
2460. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju KS Stična

Jesenice

2461. Odlok o razglasitvi zelencev za naravni rezervat
2462. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Delavska univerza Viktorja Stržišarja Jesenice
2463. Sklep o soglasju za uvedbo 40-urnega delovnega tedna v javnih zavodih

Krško

2464. Odredba o spremembi odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede živali in živil živalskega izvora, za izdajo dovoljena za prodajo mleka, veterinarsko-sanitarne preglede klavnih živali, plačevanje dela stroškov veterinarsko-higienske službe in plačevanje dejavnosti diagnostike kužnih bolezni izven rednega delovnega časa v občini Krško
2465. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi akontacijske vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v IV. trimesečju leta 1992

Laško

2466. Odlok o ureditvenem načrtu za novo pokopališče in bencinski servis v Radečah
2467. Odlok o podelitvi koncesije
2468. Sklep o javni razgrnitvi spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine Laško in programske zasnove za območje zdravilišča Laško v letu 1992

Lenart

2469. Sklep o javni razgrnitvi osnutka dopolnitev zazidalnega načrta dela industrijske cone v Lenartu za območje Agrokombinata-KSC in za območje obrata TAM Lenart

Litija

2470. Odlok o ureditvenem območju mesta Litije levi in desni breg z mikrocelotami GS 6, GS 1, GS 2, LS 3, in LS 1
2471. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja GS 4 in GS 4/1 Graška Dobrava v Litiji
2472. Odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnih virov na območju občine Litija

Ljubljana

2453. Sklep o soglasju k pravilom javnega zavoda Agencije za šport Ljubljana

Ljubljana-Šiška

2473. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrtništva v občini Ljubljana Šiška

Ljutomer

2474. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Ljutomer

Mozirje

2475. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta individualne gradnje Zagradišče v Nazarjih

Murska Sobota

2476. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Bogojina, za naselja Bogojina

Novo mesto

2477. Odredba o spremembi odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in izdajo dovoljenj

Radovljica

2478. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Gorje

Slovenske Konjice

2479. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Slovenske Konjice za leto 1992
2480. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta naselja Tepanje
2481. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta naselja Loče - stanovanjska in obrtno servisna zazidava

Tržič

2482. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ZN Cimper
2483. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ZN Mlaka
AAA Zlata odličnost