Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1992 z dne 30. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1992 z dne 30. 10. 1992, Kazalo


Predsedstvo Republike Slovenije

2384. Ukaz o odprtju veleposlaništva Republike Slovenije v Ljudski Republiki Kitajski
2385. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2386. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2387. Odlok o pomilostitvi obsojenca

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2388. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o merilih, ki se bodo uporabljala pri znižanju carinske stopnje oziroma določitvi carinske stopnje "prosto" pri uvozu blaga v letu 1992
2389. Odlok o spremembah odloka o določitvi višine in načina plačevanja cestnine
2390. Odlok o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod

Sklepi

2391. Sklep o uvedbi skrajšanega učnega programa za vzgojnoizobraževalno delo s šoloobveznimi učenci - začasnimi begunci iz Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2392. Odredba o odškodninskem ceniku za povračilo škode na divjadi
2393. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vlaganju listin v carinskem postopku
2394. Odločba o ustanovitvi novih organizacijskih enot carinarnic na območju Republike Slovenije

USTAVNO SODIŠČE

2399. Sprememba sklepa o zadržanju izvrševanja posamičnih aktov in dejanj, začetih na podlagi drugega odstavka 145.b člena zakona o podjetjih
2400. Odločba o razveljavitvi dela določbe 17. člena ter določb 17.a in 17.b člena zakona o financiranju javne porabe
2401. Odločba o odpravi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ugotovitvi usklajenosti zazidalnih načrtov s sprejetim srednjeročnim družbenim planom občine Slovenska Bistrica
2402. Odločba o odpravi odloka o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč občine Ljubljana Šiška
2403. Sklep ustavnega sodišča o obtožbi zoper ministra za notranje zadeve Igorja Bavčarja

BANKA SLOVENIJE

2395. Sklep o najmanjšem znesku kapitala, ki je potreben za ustanovitev banke
2396. Sklep, da se vzame iz obtoka vrednostni bon za 1000 tolarjev
2397. Sklep o dopolnitvi sklepa o zneskih in pogojih, pod katerimi smejo pooblaščene banke prodajati tujo gotovino domačim fizičnim osebam
2398. Sklep o spremembi sklepa o izdaji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2404. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. avgusta 1992
2405. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
2406. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
2407. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
2408. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
2409. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
2410. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov

OBČINE

Brežice

2411. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks

Gornja Radgona

2412. Sklep o dajanju soglasja k cenam

Grosuplje

2413. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana občine Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 1989

Jesenice

2414. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Jesenice za leto 1992
2415. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini Jesenice

Kamnik

2416. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih občine Kamnik
2417. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda v občini Kamnik
2418. Odlok o spremembi odloka o ureditvi cestnega prometa na območju občine Kamnik
2419. Sklep o ustanovitvi, nalogah in sestavi komisije SO Kamnik za določitev umetniške podobe priznanj občine Kamnik

Lenart

2420. Odlok o zaključnem proračunu občine Lenart za leto 1991
2421. Odlok o preimenovanju naselja Gradišče v Slovenskih goricah v naselje Sveta Trojica v Slovenskih goricah
2422. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Lenart
2423. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o uvedbi komasacijskega postopka za melioracijsko območje Globovnica I
2424. Pravilnik o dodeljevanju kreditov pod ugodnejšimi pogoji za naložbe v kmetije na območju občine Lenart v letu 1992

Lendava

2425. Izid volitev na nadomestnih volitvah v zbor združenega dela SO Lendava

Logatec

2426. Odlok o ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v občini Logatec
2427. Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada občine Logatec
2428. Odlok o spremembi odloka o delovnem času v trgovskih, gostinskih in obrtnih obratih v občini Logatec

Novo mesto

2429. Odredba o ureditvi prometa v nekaterih naseljih v občini Novo mesto
2430. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in submestna središča

Postojna

2431. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih
2432. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna

Sevnica

2433. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o pristojbinah za veterinarskosanitarne preglede živali in živil živalskega izvora za izdajo dovoljenja za prodajo mleka, za veterinarskosanitarne preglede klavnih živali, plačevanje dela stroškov veterinarsko higienske službe in plačevanje dejavnosti diagnostike kužnih bolezni izven rednega delovnega časa v občini

Škofja Loka

2434. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programskih zasnov za regionalno cesto R 319 na odseku Škofja Loka-Zminec (Poljanska obvoznica)
2435. Dopolnitev pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v drobnem gospodarstvu v občini Škofja Loka

Žalec

2436. Sklep o javni razgrnitvi osnutka urbanistične zasnove naselja Žalec kot sestavnega dela sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Žalec
2437. Sklep o razpisu referenduma za krajevni samoprispevek na območju MS Žalec

POPRAVKI

1. Popravek odloka o razglasitvi opuščenega dela Kamnoloma v Krajevni skupnosti Drenov grič - Lesno brdo za naravni spomenik
AAA Zlata odličnost