Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1992 z dne 23. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1992 z dne 23. 10. 1992, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

2345. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti podjetja Petrol Zemeljski plin d.o.o. Ljubljana za plačilo stroškov prenosa zemeljskega plina

Predsedstvo Republike Slovenije

2346. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Belgiji in vodje Stalne misije Republike Slovenije pri Evropski skupnosti v Bruslju
2347. Ukaz o podelitvi častnega znaka svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2348. Odlok o dopolnitvi odloka o plačilu posebne takse na uvoženo blago v letu 1992
2349. Odlok o spremembi odloka o razvrstitvi blaga v oblike izvoza in uvoza
2350. Odlok o spremembi odloka o oprostitvi plačila posebne dajatve pri uvozu kmetijskih pridelkov in živil
2351. Odlok o spremembi odloka o preferenčnih carinskih stopnjah za uvoz določenih proizvodov iz držav v razvoju
2352. Odlok o blagu, za katerega se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1992
2353. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja za priprave republiških organov in organizacij za delo v vojni, ob naravnih in drugih nesrečah ter v izrednih razmerah
2354. Odlok o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Koblenzu
2355. Odlok o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Koblenzu

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2356. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o ustanovitvi štabov, enot in zavodov v Teritorialni obrambi Republike Slovenije
2357. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2358. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice
2359. Poročilo o višini in mesečni stopnji rasti povprečnega mesečnega bruto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji in v gospodarstvu Republike Slovenije avgust 1992 in višini neto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v obdobju junij-avgust 1992

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2360. Stališča komisije za razlago kolektivne pogodbe
2361. Poprečni indeks rasti poprečnih bruto plač v obdobju junij-avgust 1992

OBČINE

Celje

2362. Sklep o revalorizaciji vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Celje
2363. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za zahodno območje Zagrajske doline

Grosuplje

2364. Sklep o soglasju k statutu javnega vzgojnovarstvenega zavoda "Kekec" Grosuplje

Kranj

2365. Odlok o spremembah odloka o območjih naselij in ulic v občini Kranj
2366. Sklep o uskladitvi skupnega obsega in bilance prihodkov in odhodkov proračuna občine Kranj za leto 1992

Ljubljana Moste-Polje

2367. Odlok o spremembah in dopolnitvah družbenega plana občine Ljubljana Moste-Polje za obdobje 1986-1990
2368. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja MS 6/8, MS 6/9 in MR 6/4 Bizovik
2369. Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za območje urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro
2370. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območji urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama
2371. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju katastrskih občin Kašelj, Dobrunje, Sostro, in Podmolnik
2372. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju katastrske občine Trebeljevo
2373. Odlok o reji, registraciji, cepljenju in označevanju psov ter obveznosti pri vzdrževanju čistoče javnih površin

Mozirje

2374. Dopolnitev dolgoročnega plana občine Mozirje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1989
2375. Srednjeročni plan občine Mozirje za obdobje 1986-1990, usklajen 1989 prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana
2376. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Mozirje
2377. Odlok o lokacijskem načrtu ureditve Ljubnice od izliva do km 2,20

Novo mesto

2378. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za zbor združenega dela SO Novo mesto v 13. volilni enoti

Slovenska Bistrica

2379. Odlok o pripravi in sprejetju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Slovenska Bistrica
2380. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju javnega podjetja

Šentjur pri Celju

2381. Odredba o ukrepih za preprečevanje in zatiranje prašičje kuge

Šmarje pri Jelšah

2382. Odločba o začasni razglasitvi kulturnih spomenikov

Žalec

2383. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

POPRAVKI

1. Popravek seznama gotovih zdravil, za katera je bilo od 10. junija do 17. julija 1992 dano dovoljenje, da smejo v promet

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

71. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo
72. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Grčijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
73. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike
74. Uredba o ratifikaciji deklaracije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Tajsko
75. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Vlado Zelenortske Republike o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
76. Uredba o ratifikaciji skupne izjave Republike Slovenije in Demokratične ljudske republike Koreje o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
77. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Belorusijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
78. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Peru
79. Uredba o ratifikaciji Protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Romunijo
80. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Singapurja o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
81. Uredba o ratifikaciji Protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo
82. Uredba o ratifikaciji Protokola o sodelovanju Republike Slovenije in Republike Hrvaške pri urejanju nekaterih problemov na področju šolstva

Ministrstvo za zunanje zadeve

3. Obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve

Popravki

1. Popravek zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o rednem zračnem prometu
2. Popravek deklaracije (držav članic EFTE in Republike Slovenije)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti