Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1992 z dne 16. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1992 z dne 16. 10. 1992, Kazalo


Predsedstvo Republike Slovenije

2291. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Švedski

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2292. Odlok o spremembi odloka o razvrstitvi blaga v oblike izvoza in uvoza

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2293. Pravilnik o službenih izkaznicah delavcev s posebnimi pooblastili v davčni službi
2294. Pravilnik o vodenju in vzdrževanju centralnega registra prebivalstva Republike Slovenije
2295. Odredba o obratovalenm času javnih letališč
2296. Sklep o določitvi povračila stroškov za pogreb odlikovancev z redom narodnega heroja za tretje trimesečje 1992
2297. Sklep o določitvi zneskov dodatka za postrežbo in tujo pomoč po zakonu o civilnih invalidih vojne
2298. Sklep o določitvi višine stalnega mesečnega denarnega prejemka od 1.7.1992 oziroma od 1.8.1992
2299. Sklep o določitvi osnove za odmero stalnega mesečnega denarnega prejemka od 1.7.1992 oziroma 1.8.1992
2300. Sklep o določitvi mesečnih denarnih zneskov osebne invalidnine, družinske invalidnine in povečane družinske invalidnine, dodatka za postrežbo in tujo pomoč ter ortopedskega dodatka od 1.7.1992 in od 1.8.1992
2301. Sklep o določitvi višine pogrebnine za pogreb imetnikov "Partizanske spomenice 1941", borcev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939 in odlikovancev z redom Karadjordeve zvezde z mečema za tretje trimesečje 1992
2302. Sklep o uskladitvi denarnih prejemkov po zakonu o vojaških invalidih in zakonu o civilnih invalidih vojne
2303. Sklep o uskladitvi priznavalnin
2304. Sklep o določitvi mesečne razlike dodatkov za postrežbo in tujo pomoč po predpisih o civilnih invalidih vojne oziroma predpisih SPIZ v RS

USTAVNO SODIŠČE

2308. Sklep, da se ne sprejme pobuda in ne začne postopek za oceno ustavnosti 3. člena odloka Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o izplačevanju akontacije vojaških pokojnin

BANKA SLOVENIJE

2305. Sklep o spremembah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke na računih v tujini
2306. Sklep o dopolnitvi sklepa o omejitvi zadolževanja v tujini
2307. Sklep o spremembi sklepa o dajanju lombardnih kreditov

OBČINE

Brežice

2309. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v občini Brežice

Cerknica

2310. Odredba o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Cerknica

Gornja Radgona

2311. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Gornja Radgona za leto 1992
2312. Odlok o urejanju vinotočev v občini Gornja Radgona
2313. Sklep SO Gornja Radgona
2314. Sklep o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede

Idrija

2315. Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Sp. Idrija
2316. Pravilnik o dodeljevanju stanovanjskih posojil
2317. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2318. Sklep o soglasju k statutu sklada za razvoj malega gospodarstva občine Idrija

Kamnik

2319. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Kamnik za leto 1992

Kranj

2320. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Kranj za leto 1991

Lenart

2321. Programske zasnove za območje stanovanjske obrtne cone v naselju Lenart (območje O-1 in S-6)

Lendava

2322. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o financiranju javne porabe v občini Lendava v letu 1992

Ljubljana-Bežigrad

2323. Odlok o sprejetju akta o ustanovitvi in organiziranju družbenega podjetja za usposabljanje in zaposlovanje slušno prizadetih ter drugih invalidov

Ljubljana-Šiška

2324. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1 Sp. Šiška

Ljutomer

2325. Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Ljutomer za leto 1992
2326. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnih zavodov na področju vzgojnoizobraževalnih dejavnosti v občini Ljutomer

Mozirje

2327. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega Zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje
2328. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega Zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline
2329. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega Zavoda za zobozdravstveno dejavnost Zgornje Savinjske doline
2330. Odredba o pristojbinah za veterinarske storitve
2331. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1992

Novo mesto

2332. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
2333. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o združitvi naselij, imenovanju ulic v naselju Žužemberk in preimenovanju naselja Pleševica
2334. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji upravnih organov občine Novo mesto

Postojna

2335. Odlok o spremembi odloka o izdaji obveznic občine Postojna
2336. Pravilnik o štipendiranju

Ribnica

2337. Odlok o podelitvi nagrad in priznanj občine Ribnica
2338. Odlok o ustanovitvi OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica
2339. Sprememba odloka o prevzemu pravic in dolžnosti ustanovitelja Centra za socialno delo Ribnica
2340. Odlok o ukinitvi OŠ Jožeta Petka Ribnica
2341. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o pokopališkem redu za pokopališča na območju občine Ribnica

Šmarje pri Jelšah

2342. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 1992
2343. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za plinovodno omrežje območja Rogaška Slatina
2344. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna vozila

POPRAVKI

1. Popravek zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
2. Popravek odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije (Uradni list, št. 38-1909/92, št. 38/92 - ločeno mnenje, 38-1911/92)
3. Popravek koeficientov rasti cen v Republiki Sloveniji, september 1992
4. Popravek kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost
5. Popravek odredbe o višini uporabnine za postavitev neprometnih znakov, transparentov in panojev ter za posebno uporabo cest, posebnih prometnih površin in drugih javnih prometnih površin
6. Popravek odloka o gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča
7. Popravek sprememb in dopolnitev družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986-1990
8. Popravek odloka o uvedbi postopka za melioracijo kmetijski zemljišč
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti