Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1992 z dne 10. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1992 z dne 10. 10. 1992, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

2242. Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2288. Odlok o varnostnih ukrepih na obrambnem področju
2289. Odlok o varnostnem organu Ministrstva za obrambo in vojaški policiji
2290. Odlok o študiju in izpopolnjevanju tujih državljanov v Republiki Sloveniji

Sklepi

2243. Sklep o uskladitvi socialnovarstvenih pomoči in lestvice znosnih stanarin
2244. Sklep o uskladitvi rejnin
2245. Sklep o višini denarnega dodatka oskrbovancem v socialnih zavodih v Republiki Sloveniji
2246. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi dodatka za tujo nego in pomoč

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2247. Odredba o spremembi odredbe o ustanovitvi izpostav republiške uprave za javne prihodke
2248. Sklep o povečanju republiških štipendij
2249. Pravilnik o vrstah amaterskih radijskih postaj in tehničnih pogojih za njihovo uporabo
2250. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 1992

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

2251. Navodilo o obrazcih za posamezna opravila v postopku volitev poslancev državnega zbora, članov državnega sveta in predsednika republike

OBČINE

Črnomelj

2252. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v občini Črnomelj
2253. Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v občini Črnomelj
2254. Odlok o razglasitvi antičnega mitreja na Rožancu za kulturni spomenik
2255. Odlok o razglasitvi p. c. Sv. Jurija na Rožancu za kulturni spomenik
2256. Odlok o razglasitvi Stoničevega gradu v Črnomlju za kulturni spomenik

Grosuplje

2257. Odlok o razglasitvi pomembnejših objektov podzemeljske geomorfološke naravne dediščine v občini Grosuplje za naravne spomenike
2258. Odlok o razglasitvi kompleksa Jurčičeve domačije za kulturni in zgodovinski spomenik
2259. Odlok o poslovnem času
2260. Odredba o določitvi najvišjih cen
2261. Sklep o povečanju pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v občini Grosuplje

Kamnik

2262. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Kočevje

2263. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana za obdobje 1986-2000, 1986-1990, dopolnjen 1992
2264. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskega dela dolgoročnega plana 1986-2000 dopolnjenega 1991
2265. Sklep o razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za severovzhodni del ureditvenega območja mesta Kočevje

Lenart

2266. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun pristojbin v občini Lenart

Litija

2267. Odredba o spremembi odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in za dovoljenja za promet z mlekom in mlečnimi izdelki v občini Litija
2268. Sklep o valorizaciji cen za geodetske storitve

Ljubljana-Bežigrad

2269. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v zbor krajevnih skupnosti SO Ljubljana Bežigrad

Ljubljana-Center

2270. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v zbor krajevnih skupnosti SO Ljubljana Center
2271. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CO 1/36 NUK II

Ljubljana-Šiška

2272. Odlok o uskladitvi družbenega plana občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986-90 z dolgoročnim planom občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000
2273. Sklep o soglasju k statutu Glasbene šole Franca Šturma Šiška-Bežigrad
2274. Sklep o soglasju k statutom vzgojnovarstvenih zavodov

Novo mesto

2275. Odredba o določitvi mestnih ulic in cest v Novem mestu, na katerih se izvaja ukrepe omejevanja hitrosti vožnje

Postojna

2276. Pravilnik o odlaganju odpadkov in obratovanju odlagališča
2277. Pravilnik o ravnanju z odpadki
2278. Odredba o višini izpitnih pristojbin

Radovljica

2279. Odlok o ustanovitvi sklada za razvoj malega gospodarstva občine Radovljica
2280. Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada v občini Radovljica

Sevnica

2281. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Sevnica za leto 1992
2282. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o upravnih organih občine Sevnica
2283. Odlok o dopolnitvi odloka o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena v občini Sevnica (Uradni list SRS, št. 1/87)
2284. Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju civilne zaščite v občini Sevnica

Tržič

2285. Pravilnik o merilih in postopkih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem

Žalec

2286. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
2287. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališkem redu
AAA Zlata odličnost