Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1992 z dne 10. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1992 z dne 10. 10. 1992

Kazalo

2256. Odlok o razglasitvi Stoničevega gradu v Črnomlju za kulturni spomenik, stran 2864.

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, 8/90 in Uradni list RS, št. 26/92) in 7. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov Skupščine občine Črnomelj (SDL, št. 1/89) je Skupščina občine Črnomelj na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 17. 9. 1992 sprejela
ODLOK
o razglasitvi Stoničevega gradu v Črnomlju za kulturni spomenik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z namenom, da se ohranijo, zgodovinske, kulturne in estetske vrednosti ter zagotovi nadaljnji obstoj se Stoničev grad v Črnomlju razglasi za kulturni spomenik.
2. člen
Stoničev grad zasledimo v pisanih virih v začetku 17. stoletja. Grad je nastal iz treh starejših hiš, prvotno pritlične ob glavni ulici, enonadstropne ob današnji ulici Na utrdbah in stolpa nad Dobličico.
Način gradnje osnovne stavbne mase s kamnom, stiki posameznih elementov (oboki, loki), kamniti detajli, vrste ometov in ostanki poslikav opredeljujejo stavbo kot eno najstarejših in s tem najpomembnejših v starem mestnem jedru.
II. OBSEG SPOMENIKA
3. člen
Stoničev grad stoji nasproti gradu v starem mestnem jedru Črnomlja. Zavzema prostor med ulico Staneta Rozmana in bregom nad reko Dobličico. Stavba je izrazito podolgovate oblike, enonadstropna, z značilnim velbom v pritličju, pod katerim vodi ulica Na utrdbah.
Spomenik sestavljata hiša-Stoničev grad in območje okrog njega in sicer:
----------------------------------------------------------------------
Št. parc. Vrsta rabe  K. r. Površina   Map. listi  ZKV  Št. sp.
----------------------------------------------------------------------
36/1    pašnik    4   97      18      800  285/81
36/1    njiva    3   153     18      800  285/81
36/1    stan. stav.    328     18      800  285/81
36/2    stavba       97      18      800  285/81
36/2    dvorišče      122     18      800  285/81
36/2.   njiva    3   124     18      800  285/81
k.o. Črnomelj, posestni list 3
Balkovec Slavica, Ul. Staneta lastnik do 1/2
Rozmana 4, Črnomelj uživa do 1/2
Kuzma Jožef, Ul. Staneta. lastnik do 1/2
Rozmana 4, Črnomelj uživa do 1/2
V tem odloku navedeni lastniki so lastniki po stanju v zemljiški knjigi ha dan 10. 8. 1992.
III. VARSTVENI REŽIM
4. člen
Stoničev grad se ohranja in varuje kot spomenik v svoji avtentični pričevalnosti (v zunanji podobi, tlorisni zasnovi in pričevalnih arhitekturnih elementih). Dejavnost v objektu mora biti v skladu z njegovim spomeniškim značajem. Kakršnikoli posegi so mogoče le s soglasjem in pod pogoji, ki jih določi Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Novem mestu.
IV. RAZVOJNE USMERITVE
5. člen
Potrebne so nadaljnje raziskave fasade velba in stolpa, celotne notranjosti in zemeljskih plasti pod tlaki do nivoja dna temeljev. Ker kažejo dosedanje raziskave, da je imel Stoničev grad najpopolnejšo podobo konec 18. stoletja, mora grad z obnovo ponovno pridobiti baročno podobo. Tako urejen grad lahko ohrani stanovanjsko funkcijo v nadstropju ob primerni javni izrabi pritličja. Dovoljena je sprememba namembnosti prostorov za kulturne potrebe mesta.
V. NADZOR
6. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Novem mestu.
7. člen
Za nadzor nad izvajanjem določb tega odloka je pristojna Medobčinska inšpekcijska služba v Novem mestu.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
8. člen
Nespoštovanje določb tega odloka se kaznuje z denarnimi kaznimi, ki so predvidene v Zakonu o naravni in kulturni dediščini.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Občinski upravni organ pristojen za premoženjskopravne zadeve poda po uveljavitvi tega odloka predlog za vpis zaznambe spomenika v zemljiško knjigo.
10. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 617-9/92
Črnomelj, dne 17. septembra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Črnomelj
Martin Janžekovič, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost