Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1992 z dne 10. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1992 z dne 10. 10. 1992

Kazalo

2276. Pravilnik o odlaganju odpadkov in obratovanju odlagališča, stran 2877.

Na podlagi z odlokom o ravnanju z odpadki na območju občine Postojna (3., 8., 11., 19., 21., 31. in 34. člen) sprejetem na seji občinske skupščine dne 8. 7. 1992 in 46. členom statuta občine Postojna (Uradni list RS, št. 21/91) je Izvršni svet Skupščine občine Postojna na 69. seji dne 17. 9. 1992 sprejel
PRAVILNIK
o odlaganju odpadkov in obratovanju odlagališča
1. člen
Ta pravilnik ureja odlaganje odpadkov in obratovanje centralnega odlagališča komunalnih odpadkov občine Postojna.
2. člen
Na odlagališče je dovoljeno pripeljati oziroma odlagati naslednje komunalne odpadke:
– odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvih in še zbirajo v tipiziranih posodah pri stanovanjskih zgradbah,
– odpadke iz podjetij, ustanov, vrtcev, šol, obrti in drugih virov, ki so po sestavi podobni gospodinjskim odpadkom,
– ulični odpadki, ki nastajajo pri vzdrževanju javne higiene,
– interni odpadki, za katere izda dovoljenje za odložitev pristojni organ.
Na odlagališču je prepovedano odlagati naslednje odpadke:
– posebne odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi (strupenost, eksplozivnost, vnetljivost, jedkost, kužnost in podobno – po določilih Pravilnika o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi) (Uradni list SRS, št. 20/86 in 4/89),
– blato in druge odpadke iz komunalnih in industrijskih čistilnih naprav za odpadne vode, usedline iz kanalizacije in podobno,
– druge neomenjene posebne odpadke,
– gradbene odpadke.
3. člen
Na odlagališče lahko pripelje odpadke le pooblaščeni izvajalec in to s smetarskim vozilom ali samonakladalcem.
Voznik mora pooblaščenemu delavcu na deponiji posredovati naslednje podatke:
– izvor odpadkov (rajon ali podjetje);
– registrsko številko vozila
– svoje ime in priimek
– kratek opis vsebine pripeljanih odpadkov
– količino odpadkov.
Po posredovanju podatkov, odpelje voznik vozilo na deponijsko mesto, ki mu ga določi oseba zaposlena na odlagališču, pooblaščena za nadzor iztresanja odpadkov. V primeru iztresanja nedovoljenih odpadkov, pooblaščena oseba iztovarjanje prekine in o tem sestavi zapisnik. Že iztovorjene nedovoljene odpadke se naloži ponovno v posodo pošiljatelja odpadkov, ki je dolžan poravnati vse nastale stroške.
O tem se obvesti odgovorno osebo pristojno za upravljanje z odlagališčem ter občinske inšpekcijske službe.
4. člen
Obratovalni čas odlagališča je naslednji:
– od ponedeljka do petka od 7. do 17. ure
– ob sobotah od 8. do 13. ure
– ob nedeljah in praznikih je odlagališče zaprto.
5. člen
Odlagališče in dovozna pot morata biti čista in vzdrževana. Pooblaščena oseba upravljalca dnevno opravlja obhod odlagališča, skrbi za red in čistočo in preverja brezhibnost ograje.
6. člen
Delavci zaposleni na odlagališču so dolžni izvajati vse varstvene ukrepe za varno delo in opravljati delo tako da:
– vodijo točno in ažurno evidenco pripeljanih količin odpadkov,
– uporabljajo zaščitna sredstva 1
– skrbijo za zavarovanje odlagališča
– zahtevajo od voznikov, ki pripeljejo odpadke, pismen dokument o količini in vrsti odpadkov.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 9. 1992.
Št. 353-19/92
Postojna, dne 17. septembra 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Postojna
Bogdan Biščak, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost