Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1992 z dne 10. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1992 z dne 10. 10. 1992

Kazalo

2280. Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada v občini Radovljica, stran 2880.

Na podlagi 99. člena stanovanjska zakona (Uradni list RS, št. 18/91) in 5. člena odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/89, 23/91) je Skupščina občine Radovljica na 16. skupnem zasedanju zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 9. 9. 1992 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi stanovanjskega sklada v občini Radovljica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za financiranje občinskega stanovanjskega programa oziroma spodbujanje stanovanjske gradnje prenove in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš se ustanovi Stanovanjski sklad v občini Radovljica (v nadaljevanju: sklad).
2. člen
Sklad je javno pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z zakonom, tem odlokom in statutom sklada.
Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarja sklad s celotnim premoženjem.
3. člen
Ime sklada je: Stanovanjski sklad občine Radovljica. Sedež sklada je: Radovljica, Gorenjska c. 18. Sklad zastopa in predstavlja direktor sklada. Sklad upravlja upravni odbor.
II. SREDSTVA SKLADA
4. člen
Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo:
– iz občinskega proračuna,
– iz dela sredstev ustanovljenih s prodajo družbenih stanovanj, iz sredstev v lasti Občine Radovljica, razen od stanovanj in stanovanjskih hiš namenjenih za delavce in funkcionarje občinskih organov,
– z namenskimi dotacijami domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb,
– iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem,
– iz drugih virov.
III. DEJAVNOST SKLADA
5. člen
Za uresničevanje dejavnosti, sklad iz zbranih sredstev:
– daje pomoči pri odplačevanju posojil,
– daje posojila z ugodno obrestno mero.
– zagotavlja manjkajoča sredstva za izvedbo, občinskega stanovanjskega programa,
– usmerja del sredstev v nakup dolgoročnih vrednostnih papirjev,
– opravlja druge dejavnosti.
Podrobnejše pogoje za pridobitev in namene porabe sredstev določi sklad s posebnim pravilnikom, skladno z določbami zakona, tem odlokom in statutom sklada.
Sredstva iz prve in druge alinee 5. člena tega odloka se delijo uporabnikom na podlagi javnega razpisa.
Sklad lahko s pogodbo poveri upravljanje z delom svojih naložb domači finančni instituciji.
IV. UPRAVLJANJE IN ZASTOPANJE
6. člen
Sklad upravlja upravni odbor. Upravni odbor ima predsednika in 10 članov. Predsednika in 8 članov imenuje in razrešuje Izvršni svet SO Radovljica iz vrst priznanih strokovnjakov ob upoštevanju lokalnih skupnosti, ki ne smejo biti neposredno, niti posredno povezani z uporabniki sredstev. Dva člana upravnega odbora ime nuje svet za varstvo pravic najemnikov.
Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor sklada, ki ne more biti član upravnega odbora.
7. člen
Upravni odbor opravlja naslednje zadeve:
– sprejema finančni načrt,
– imenuje in razrešuje direktorja sklada,
– sprejema in objavi pravilnik in razpis za dodelitev posojila oziroma dodelitev pomoči pri odplačevanju posojil in sredstev sklada,
– sprejema naložbeno politiko,
– sprejema zaključni račun in letno poročilo o poslovanju in rezultatih dela sklada,
– sprejema statut sklada,
– daje navodila in usmeritve za delo direktorju in drugim zaposlenim v skladu,
– opravlja druge naloge, določene v statutu sklada.
8. člen
Izvršni svet Občine Radovljica daje soglasje k:
– statutu sklada,
– naložbeni politiki sklada in finančnemu načrtu,
– zaključnemu računu sklada in poročilo o poslovanju in rezultatih dela sklada,
– imenovanju in razrešitvi direktorja sklada.
9. člen
Direktor ima naslednje pristojnosti:
– vodi in organizira delo sklada,
– zastopa in predstavlja sklad,
– predlaga sklic seje upravnega odbora, pripravlja seje,
– opravlja druge dejavnosti v skladu z zakonom, odlokom in statutom sklada.
V. NADZORNI ODBOR
10. člen
Sklad ima nadzorni odbor, ki šteje 5 članov in jih imenuje Skupščina občine Radovljica na predlog Izvršnega sveta SO Radovljica po zastopanosti lokalnih skupnosti za dobo 4 let.
11. člen
Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela organov in služb ter finančno poslovanje sklada po potrebi s pomočjo revizijskih ali drugih strokovnih in pooblaščenih institucij.
Nadzorni odbor poroča Izvršnemu svetu Skupščine občine Radovljica in Skupščini občine Radovljica.
12. člen
Člani upravnega odbora in nadzornega odbora ter delavci sklada in njihovi ožji družinski člani ne smejo opravljati dejavnosti, ki bi bile povezane z njihovo funkcijo ali službo pri skladu.
VI. UPORABNIKI SREDSTEV SKLADA
13. člen
Pogoje in način dodeljevanja sredstev določi sklad s posebnim pravilnikom. Uporabniki sredstev sklada so lahko fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika.
VII. STATUT SKLADA
14. člen
Statut sklada podrobneje določa:
– notranjo organizacijo in način poslovanja sklada,
– pooblastila za zastopanje,
– pravice, odgovornosti in obveznosti delavcev sklada, ki opravljajo dela in naloge s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– mandat članov upravnega odbora, direktorja in delavcev s posebnimi pooblastili,
– druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem sklada.
Sklad pokriva stroške poslovanja s prihodki od svojih finančnih naložb ter z drugimi prihodki.
VIII. STANOVANJSKI PROGRAM
15. člen
Osnova za operativni letni program nalog sklada je stanovanjski program, ki ga predlaga upravni odbor sklada izvršnemu svetu, sprejme pa Skupščina občine Radovljica.
IX, PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Z dnem konstituiranja sklada prenese občina Radovljica na sklad vsa denarna sredstva, pridobljena s prodajo stanovanj v njeni lasti ter del sredstev iz združene amortizacije, namenjenih za prenovo stanovanjskega gospodarstva.
17. člen
Za vsa sredstva, ki jih občina prenese na sklad, se izdela zaključna bilanca, po stanju na dan konstituiranja sklada.
Sklad izdela na osnovi zaključnih bilanc otvoritveno bilanco na dan konstituiranja sklada, ki je osnova za stanovanjski program sklada.
18. člen
Do konstituiranja sklada bo prodajo stanovanj opravljal Izvršni svet SO Radovljica, zanj pa po pooblastilu Alpdom Radovljica in kupnino izločal na poseben račun, po konstituiranju stanovanjske ga sklada pa bo ta sredstva prenesel na žiro račun stanovanjskega sklada.
19. člen
Do konstituiranja sklada bo Izvršni svet SO Radovljica, zanj pa po pooblastilu Alpdom Radovljica še nadalje opravljal tudi vse druge naloge skladno z določili stanovanjskega zakona in poravnal vse zapadle obveznosti.
20. člen
V skladu s statutom sklada lahko naknadno pristopijo k skladu tudi drugi pravni subjekti, ki zato izkazujejo interes. Pogoje in način sodelovanja pri upravljanju sklada in uveljavljanju drugih pravic teh subjektov določa statut sklada.
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-4/91
Radovljica, dne 9. septembra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost