Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1992 z dne 10. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1992 z dne 10. 10. 1992

Kazalo

2277. Pravilnik o ravnanju z odpadki, stran 2877.

Na podlagi odloka o ravnanju z odpadki na območju občine Postojna (3., 8., 11., 19., 21., 31. in 34. člen) sprejetem na seji občinske skupščine dne 8. 7. 1992 in 46. členom statuta občine Postojna (Uradni list RS, št. 21/91) je Izvršni svet Skupščine občine Postojna na 69. seji dne 17. 9. 1992 sprejel
PRAVILNIK
o ravnanju z odpadki
1. člen
Ta pravilnik ureja zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov na področju občine Postojna.
2. člen
Odpadki gospodinjstev se zbirajo v tipiziranih plastičnih in kovinskih posodah, ki so prilagojena tehnologiji smetarskih vozil.
Večje posode (900 1, 1100 1, 2,5 m3 in 5 m3) se uporabljajo predvsem v blokovni in strnjeni pozidavi ter za zbiranje odpadkov iz poslovnih površin, manjše (1201 in 1401) plastične posode pa se uporabljajo v primerih, ko za večje posode ni mogoče urediti zbirno mesto in v primerih, ko glede na manjšo količino odpadkov, velike posode ne bi bile primerne.
3. člen
Posebni odpadki se zbirajo v posebnih plastičnih ali kovinskih posodah na vseh prodajnih mestih (lekarne, elektrotrgovine, semenarne, trgovine z barvami in laki, drogerije...) v občini.
Odvoz se vrši na klic odgovornega na prodajnem mestu, začasno deponiranje pa se vrši na lokaciji obstoječe deponije.
4. člen
Posode so plastične in kovinske. Opremljene so s kolesci, ki bodo omogočala lažjo dostavo posod od zbirnega do odjemnega mesta.
Vsi gospodinjski odpadki se zbirajo v tipiziranih posodah s prostornino 120 l, 240 l, 900 l in 1100 l in sicer:
– 120 l in 240 1 rjave plastične posode služijo za zbiranje odpadkov, primernih za kompostiranje. Na posodi je navedeno, kateri odpadki spadajo vanjo,
– 120 l in 240 l temno sive plastične posode služijo za vse tiste odpadke iz gospodinjstev, ki se jih ne more
1 klasificirati kot bio-odpadke, posebne odpadke ali sekundarne surovine (glej 6. člen),
– 900 l in 1100 l (kovinske) pocinkane posode, ki niso opremljene ž ustreznimi napisi ali s posebej pobarvanim pokrovom (glej 6. člen), služijo za isti namen kot temno sive plastične posode.
Vsi komunalni odpadki iz naslova poslovnih površin se zbirajo v kovinske (900 1, 1100 l, 2,5 m3) zabojnike ali po potrebi v plastične 240 l.
Podjetja in druge organizacije ter skupnosti, ki uporabljajo za zbiranje odpadkov 4, 5, in 7 m3 zabojnike morajo le-te zamenjati (dobavitelj je pooblaščeni izvajalec) do konca 1993 za posode iz prejšnjega odstavka.
Pooblaščeni izvajalec je dolžan pri zamenjavi zabojnikov s tipskimi posodami uporabniku zmanjšati stroške za neamortizirano vrednost zamenjanih zabojnikov.
Vzdrževanje posod opravlja pooblaščeni izvajalec po potrebi, pranje in dezinfekcijo pa najmanj dvakrat letno.
5. člen
Zbirno mesto za komunalne odpadke mora urediti povzročitelj odpadkov sam in sicer v pritličju objekta ali na prostem, če v objektu samem zanj ni prostora.
Zbirno mesto za komunalne odpadke mora:
– ustrezati predpisom za higiensko, tehnično in požarno varstvo;
– imeti omogočen pristop in odvoz;
– biti na takšnem prostoru, da ne ogroža prometa. Zbirno mesto na prostem mora ustrezati naslednjim pogojem:
– imeti mora primeren dovoz, dostop do zbirnega mesta mora biti tlakovan, zavarovan pred drsenjem in ne sme imeti stopnic
– pri novogradnjah se zbirna mesta določijo čimbližje odjemnemu mestu.
Obstoječa zbirna mesta na prostem se uredijo na funkcionalni površini povzročitelja komunalnih odpadkov. V primeru ko več povzročiteljev uporablja isto zbirno mesto (individualna zazidava) je izjemoma možno urediti zbirno mesto na javni površini. Lokacijo takšnega zbirnega mesta mora potrditi pristojni občinski organ, na predlog izvajalca in s sodelovanjem krajevne skupnosti.
Zbirno mesto je praviloma oddaljeno od vhoda stanovanjske ali poslovne zgradbe največ 15 m.
6. člen
Izvajalec je dolžan izdelati in predati v potrditev upravnemu organu pristojnem za varstvo okolja kataster odjemnih mest in posod do dne 1. 10. 1993.
Sestavni del katastra je tudi seznam gospodinjstev, ki so opredeljena v 9. členu.
Kataster je sestavni del tega pravilnika.
7. člen
Kosovni odpadki se odlagajo do 6. ure zjutraj na dan odvoza na odjemno mesto. Akcija zbiranja kosovnih odpadkov bo potekala v mesecu aprilu in oktobru vsako leto, začenši z letom 1993.
Plan z urnikom odvoza za vsako naselje posebej je izvajalec dolžan pripraviti najkasneje januarja meseca za tekoče leto.
8. člen
Za zbiranje sekundarnih surovin (papir, steklo, kovine) se v naseljih občine postavijo ekološki otoki. Lokacijo se določi na podlagi mnenja krajevne skupnosti, kriterije pa določa občinski upravni organ, pristojen za varstvo okolja. Posode so opremljene z ustreznimi napisi in/ali obarvane.
9. člen
Gospodinjstva, do katerih je onemogočen dovoz s smetarskim vozilom in gospodinjstva, ki bodo občasno presegala količine odpadkov, predvidenih za posode, kupujejo na Komunalnem podjetju ali svoji krajevni skupnosti označene papirnate ali plastične vrečke.
V ceni vrečke, ki jih gospodinjstva odlagajo na najbližje zbirno mesto, je vračunana vrečka, odvoz in odlaganje.
10. člen
Posamezne vrste odpadkov se odvažajo vsakih 14 dni. Ob parnih tednih se praznijo rjave posode (bio odpadki), ob neparnih pa temno sive (ostali odpadki).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 10. 1992.
Št. 353-19/92
Postojna, dne 17. september 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Postojna
Bogdan Biščak, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost