Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1992 z dne 16. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1992 z dne 16. 10. 1992

Kazalo

2309. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v občini Brežice, stran 2904.

Na podlagi 4. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91), 184. člena statuta občine Brežice (Uradni list SRS, št. 14/78, 1/80, 16/82, 31/85 in 6/86), je Izvršni svet Skupščine občine Brežice na svoji seji dne 7. 10. 1992 sprejel
PRAVILNIK
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v občini Brežice
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopek za dodelitev sredstev, ki so v proračunu občine Brežice namenjena za finančne intervencije, v kmetijstvu, proizvodnjo in ponudbo hrane.
2. člen
Finančna sredstva, ki se zbirajo v proračunu občine, so namenjena za hitrejši razvoj predvsem demografsko ogroženih območij občine, v smeri koncentracije pridelovalnih zmogljivosti, povečanja ekonomičnosti, uvajanja kakovostnejših semen, sadik, plemenskih živali in tehnologij, za izobraževanje kmetov, da bi izkoristili naravne danosti, tradicijo, dodelavo kmetijskih pridelkov in trženje teh proizvodov.
3. člen
Zbrana sredstva se bodo na podlagi vsakoletnega programa, ki ga sprejme Skupščina občine Brežice, dodeljevala v obliki posojil in nepovratnih sredstev (regres in podpore).
Pogoji za dodelitev posojil in nepovratnih sredstev, določeni s programom, se objavijo ob vsakokratnem razpisu. Razpis se objavi dvakrat letno in traja 30 dni, če ni posebej določen krajši rok.
4. člen
Sklep o razpisu za dodelitev posojil sprejme izvršni svet, izvede pa pristojni upravni organ za kmetijstvo in ga objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Sklep vsebuje:
– skupni znesek sredstev, namenjenih za posojila;
– skupni znesek nepovratnih sredstev;
– namene, za katere se sredstva dodeljujejo;
– pogoje, na podlagi katerih se sredstva dodelijo;
– rok za vložitev zahtevkov;
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj zahtevka predložiti;
– rok, v katerem bo upravni organ, pristojen za kmetijstvo, na podlagi predhodnega mnenja svetovalne službe in odbora za kmetijstvo, sprejel sklep o dodelitvi sredstev.
5. člen
Zahtevke za pridobitev posojil iz nepovratnih sredstev z ustrezno dokumentacijo sprejema upravni organ, pristojen za kmetijstvo.
6. člen
Strokovna in administrativno tehnična opravila opravlja upravni organ, pristojen za kmetijstvo občine Brežice, Sekretariat za gospodarski razvoj občine Brežice in Ljubljanska banka Posavska banka d. d. Krško sklepanje in izvajanje posojilnih pogodb z določbami za zavarovanje posojil.
7. člen
V primeru nenamenske porabe sredstev je investitor dolžan takoj vrniti posojilo ali nepovratna sredstva, z obrestmi po bančni obrestni meri za kratkoročne kredite, povečani za 25%.
8. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja Medobčinski inšpektorat Krško – kmetijska inšpekcija in upravni organ, pristojen za kmetijstvo občine Brežice, ki enkrat letno poročata izvršnemu svetu.
9. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter pridobivanje hrane za leto 1991 v občini Brežice (Uradni list RS, št. 8-1/91).
Št. 403-242/92-7
Brežice, dne 7. oktobra 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Brežice
Ciril Kolešnik l. r.

AAA Zlata odličnost