Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1992 z dne 16. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1992 z dne 16. 10. 1992

Kazalo

2310. Odredba o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Cerknica, stran 2904.

Na podlagi 28. in 2. odstavka 29. člena Zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) ter 168. člena statuta občine Cerknica (Uradni list SRS, št. 36/82) je Izvršni svet SO Cerknica na svoji seji dne 9. 9. 1992 sprejel
ODREDBO
o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Cerknica
1. člen
1. Za obvezne veterinarsko sanitarne preglede pošiljk živali živalskih proizvodov, živalskih surovin in živalskih odpadkov ob nakladanju, razkladanju in prekladanju, gonjenju živali, ki se opremljajo iz območja občine in preko meje, se določijo pristojbine:
                                      SIT
  a) za kamionske, vagonske in letalske pošiljke kopitarjev, parkljarjev in
žive perutnine do 10 ton, ki se opremljajo preko državne meje    1.854,00
  b) za kamionske, vagonske in letalske pošiljke kopitarjev in žive
perutnine do 10 ton v notranjem prometu               1.200,00
  c) za kosovne pošiljke: kopitarjev in odraslih goved od glave   315,00
  – telet od glave                          240,00
  – žive perutnine od vsakih začetnih 50 kosov            172,00
  – prašičev in drobnic od glave                   172,00
  – za vsako čebeljo družino                     26,00
  d) meso kopitarjev in parkljarjev od kg               1,00
  – za mesne izdelke razen konzerv od kg                1,00
  – za divjačino od kg                         1,00
  – perutninsko meso od kg                       1,00
  – za drobovino od kg                         1,00
  – za ribe, rake, polže-žive od kg                  1,00
  – za mast od kg                           1,00
  – za mleko od litra                         0,13
  – za jajca od kom                          0,13
  – za mlečne izdelke od kg                      1,00
  – za jajčne izdelke od kg                      1,00
  – za ostale neimenovane živalske proizvode in pošiljke od kg     1,00
2. člen
   a) Za veterinarsko sanitarne preglede jajc in jajčnih izdelkov v
proizvodnji jajc in predelavi jajc v jajčne izdelke od kosa proizvodnega
oziroma v jajčne izdelke predelanega jajca                0,11
  b) Za veterinarsko sanitarne preglede rib
  v ribogojnicah od vsake začete ure                1.200,00
  c) za veterinarsko sanitarne preglede divjačine pri skladiščenju in
zamrzovanju
  – za jelenjad, srnjad                       151,00
  – za divje prašiče s trihinoskopskim pregledom           226,00
  – za medvede s trihinoskopskim pregledom              308,00
  – za divjo perjad po komadu                     15,00
  d) za veterinarsko sanitarne preglede divjadi, živil živalskega izvora v
gostinskih obratih, tržnicah, v pakirnicah in hladilnicah, za vsako začeto
uro porabljenega časa                        1.200,00.
3. člen
Za izdajo dovoljenja za promet z mlekom in mlečnimi izdelki za javno potrošnjo oziroma za podaljšanje veljavnosti dovoljenja, se plača pristojbina mesečno od oddanega litra mleka v višini 0,5% cene/liter.
Pristojbine pobere in odvede na račun in 6. člena te odredbe organizacija, ki organizira odkup mleka.
Posestniku, ki ne oddaja mleka v zbiralnico ali mlekarno, pač pa ga daje na drug način v javno potrošnjo, se poleg določene pristojbine zaračuna še odvzem mleka v takem gospodarstvu in stroške pregleda molznic na tuberkulozo.
4. člen
Za predpisano veterinarsko napotnico bolne živali, ki se zaradi klanja odpremljajo v klavnico, ter za živali zaklane v sili, se določi pristojbina v znesku 293 SIT.
5. člen
Če prijavljena pošiljka ni pravočasno pripravljena za pregled pristojnega organa, ki opravlja veterinarsko sanitarni pregled, pa pride ob določenem času na mesto nakladanja, prekladanja ali razkladanja ali da je razkladanje, nakladanje oziroma prekladanje trajalo več kot eno uro, mora tisti, ki je pregled naročil plačati zamudnino za vsako začeto uro čakanja 1.200 SIT.
Poleg pristojbine in morebitne zamudnine mora tisti, ki je pregled naročil plačati tudi prevozne stroške.
K navedenim pristojbinam se prišteje še 15% kot prispevek za zdravstveno varstvo živali.
6. člen
Pristojbine po tej odredbi se obračunavajo in odvedejo na zbirni račun, št. 50160-840-004-3210 – Občina Cerknica, Izvrševanje proračuna za zdravstveno varstvo živali.
7. člen
Višino pristojbin se med letom usklajuje s spremembo vrednosti režijske ure diplomiranega dr. vet. medicine.
8. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Cerknica, objavljena v Uradnem listu RS, št. 33/92 (3. 7. 1992).
9. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 323-1/92
Cerknica, dne 9. septembra 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Cerknica
Peter Hribar, dipl. vet. l r.

AAA Zlata odličnost