Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992

Kazalo

2504. Odlok o zazidalnem načrtu obrtnoindividualne zazidave OC 2 Mislinja, stran 3109.

Na podlagi 39. člena in v skladu s 40. členom Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86) in 241. člena Statuta občine Slovenj Gradec (Medobčinski uradni vestnik v Mariboru, št. 8/78 in 8/82 in Uradni list SRS št. 47/87 in 34/89) je Skupščina občine Slovenj Gradec na skupnem zasedanju vseh zborov dne 28. 10. 1992 sprejela
ODLOK
o zazidalnem načrtu obrtnoindividualne zazidave OC 2 Mislinja
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt Obrtnoindividualne zazidave OC 2 Mislinja, ki ga je izdelal Projektivni biro Kograd Dravograd, pod številko 2/92.
2. člen
Zazidalni načrt vsebuje sestavine, ki določajo pogoje za urbanistično oblikovanje, funkcionalne in oblikovalske rešitve objektov in naprav, ter kanalizacijsko omrežje, omrežja zvez in drugih posegov v prostor.
Zazidalni načrt vsebuje:
A. TEKSTUALNI DEL
1. Splošni podatki in podlage za določitev stavbnega zemljišča
2. Organizacija dejavnosti v prostoru
3. Kapaciteta območja
4. Zasnova prometnega režima
5. Zasnova komunalnega omrežja
6. Vodnogospodarske ureditve
7. Usmeritve za urbanistično oblikovanje
8. Usmeritve za arhitektonsko oblikovanje
9. Usmeritve za krajinsko oblikovanje in varovanje bivalnega okolja
10. Zasnova ureditve prostora za potrebe SLO in DS
11. Pregled parcel, ki bodo aktivirane z zazidavo
12. Ocena stroškov komunalnega urejanja
13. Soglasja
14. Geotehnično mnenje (ZRMK – DN 2 – 88/91)
15. Odlok
 
B. GRAFIČNI DEL
1. Izvleček iz SDP občine Slovenj
Gradec za obdobje 1986-1990         M = 1:5000
2. Geodetska podloga – Uradna mapna kopija  M = 1:1000
3. Topografski načrt – obstoječe stanje   M = 1:1000
4. Zazidalna situacija            M = 1:1000
5. Karakteristični prerez          M = 1: 500
6. Ceste                   M = 1:1000
7. Vzdolžni profili cest         M = 1:1000/100
8. Komunalni vodi – vodovod, kanalizacija  M = 1: 100
9. Komunalni vodi – elektrika, PTT      M = 1:1000
10. Geodetski in količbeni načrt       M = 1:1000
11. Parcelacijski načrt           M = 1:1000
II. MEJE OBMOČJA
3. člen
Območje, ki ga obravnava zazidalni načrt Obrtnoindividualne zazidave OC 2 Mislinja je na severni strani omejen z magistralno cesto Slovenj Gradec-Mislinja, na južni strani meji na traso opuščene železniške proge, na vzhodni strani se navezuje na obstoječe pozidane površine, na zahodni strani pa meji na kmetijske površine.
Pri izgradnji omenjenega območja bodo aktivirane naslednje parcele in deli parcel v K.O. Šentilj pod Turjakom: 169/2, 174/2, 175 in 184/2.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
4. člen
Zazidalni načrt urejuje zazidavo 26 obrtnih delavnic in obrtno-stanovanjskih hiš s pripadajočo komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo (ceste, vodovod, kanalizacija, elektrika, PTT).
V okviru zazidave je znotraj podanih gabaritov možno združevati do maksimalno 3 objekte v nizu in se tako prilagoditi morebitnim drugačnim potrebam investitorjev.
Za vsako posamezno lokacijo je potrebno za dejavnosti, ki imajo morebitne škodljive vplive na okolje predhodno predložiti projekt presoje vplivov na okolje in na tej podlagi odločiti o primernosti mikrolokacije objekta v okviru zazidave.
Predvidena je naslednja bilanca prostora:
– proizvodne površine  5002 m2 = 23,2%
– ceste, prometnice   2878 m2 = 13,4%
– zelenice       13667 m2 = 63,4%
----------------------------------------
skupaj          21574 m2 = 100%
   Gostota poselitve je število prebivalcev na ha.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA IN ETAPNOST REALIZACIJE
5. člen
Urbanistična zasnova temelji na formiranju nizov obrtnih delavnic in obrtnostanovanjskih hiš vzdolž glavno napajalno ulico. Tretji niz formirajo prostostoječe obrtnostanovanjske hiše na južni strani ob vznožju hriba.
Prva dva niza zaradi visokega nivoja talne vode nista podkletena (gabarit, pritličje + mansarda), tretji niz pa izkorišča konfiguracijo terena in je gabarita klet + pritličje + mansarda.
Tlorisni gabarit delavnic v prvem nizu je 10 x 13 m in se lahko poveča za raster 4 m. Možno je združevanje do maksimalno treh enot v smislu prilagajanja potrebam investitorjev.
Drugi niz so vrstne atrijske obrtnostanovanjske hiše na rastru 12 + 6 m x 10 m z aneksi 2 x 5 x 6 m.
Pri prostostoječih obrtnostanovanjskih hišah je podan gabarit z ozirom na velikost parcele in sega od 14 x 10 m do 2 x 14 x 10 m.
Velikosti posameznih objektov so razvidne iz količbenega načrta. Tolerance so pri objektih v nizu možne le po širini za + oziroma -1 m.
Pri prostostoječih objektih so možne tolerance po dolžini in širini za + oziroma -1 m. Možna je izvedba aneksov do maksimalne velikosti 5 x 6 m, kolikor to dopuščajo terenske razmere.
V. POGOJI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
6. člen
Vertikalni gabarit objektov je podan za prva dva niza s pritličjem in mansardo, tretji niz pa je gabarita klet + pritličje + mansarda.
Etaža, kjer se bo opravljala proizvodnja, lahko sega do maksimalne višine 4,50 m. Ostale etaže so podane z višino stanovanjske etaže (2,50 m).
Strehe bodo simetrične dvokapnice z naklonom strešin od 38°-40°. Kritina mora biti črna ali temnorjava (eternit, bitumenska skodla ali betonski strešnik).
Fasade objektov bodo bele, vsi leseni deli na fasadi pa bodo obarvani v temnejšem naravnem odtenku rjave barve, talni zidec bo siv.
VI. POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA
7. člen
Območje bo opremljeno z vso potrebno komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo.
Kanalizacija:
Predviden je ločen sistem za meteorno in fekalno kanalizacijo. Na meteorno kanalizacijo se priključi tudi drenažni sistem celotnega območja in posameznih parcel.
V prvi fazi bodo imeli objekti vodotesne triprekatne čistilne greznice na izpraznjevanje, fekalije pa se bodo odvažale na prečiščenje na obstoječo čistilno napravo v Mislinji.
Po izgradnji kanalizacije je v drugi fazi na zahodni strani območja predvidena biološka čistilna naprava dimenzionirana na kapaciteto zazidave.
Zagotoviti je potrebno vodotesnost kanalizacije, da ne bo prišlo do onesnaženja obstoječih vodnih virov -zajetij v območju zazidave.
Vodovod:
Za preskrbo s pitno vodo bodo objekti priključeni na krajevni vodovod Mislinja. Izvesti bo potrebno nov priključni cevovod in izgraditi hidrantno mrežo za potrebe požarne vode.
Zagotoviti je potrebno zajetje dodatnih vodnih virov v smislu preskrbe zadostnih količin zdrave pitne vode.
Elektrika:
Za preskrbo z električno energijo bo izveden priključni daljnovod z jamborsko trafo postajo 20/0,4 kV, nizkonapetostni razvod znotraj zazidave bo kabliran.
Predvidena je javna razsvetljava.
PTT omrežje:
Predviden je razvod PTT omrežja, ki se izvede na podlagi projektne dokumentacije, ki jo bo izdelalo Podjetje za PTT promet Maribor.
Ogrevanje:
Ogrevanje bo individualno, dovoljena je uporaba energetskih virov, ki ne prekoračujejo predpisanih stopenj vsebnosti žvepla.
(Ustrezne vrste premoga, tekoče gorivo, drva, plin itd.).
Odvoz odpadkov:
V naselju bo organiziran odvoz smeti, lokacija večjega skupnega kontejnerja je možna na obeh slepih zaključkih glavne napajalne ceste.
Posamezne delavnice morajo imeti z ozirom na svojo dejavnost v okviru parcel locirane kontejnerje za zbiranje sekundarnih surovin.
Ceste:
Prometne površine bodo urejene za motorni promet in asfaltirane. Širina cest je 8 m (6 + 2 m), peš promet se bo odvijal v okviru cest, kar je potrebno obeležiti s prometnimi znaki.
VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCEV IN INVESTITORJEV
8. člen
Investitor je dolžan izvesti priključke in urediti okolico v skladu s projektom zunanje ureditve.
Investitor si je dolžan pridobiti mnenje geologa glede določitve sistema in pogojev varnega temeljenja. V času izvajanja zemeljskih del je potreben stalen geotehnični nadzor geomehanika.
9. člen
Zazidalni načrt obrtnoindividualne zazidave OC 2 Mislinja je občanom, podjetjem in Zavodom na vpogled na Oddelku za družbenoekonomski razvoj občine Slovenj Gradec in na sedežu KS Mislinja.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta izvaja Urbanistična inšpekcija – Medobčinskih inšpekcijskih služb občin Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-2/89-92
Slovenj Gradec, dne 28. oktobra 1992.
Predsednik
Skupščine občine
Slovenj Gradec
Ivan Uršič, dipl. inž. agr. l. r.