Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992

Kazalo

2509. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Vešenik-Brdo, stran 3112.

Na podlagi 7. in 8. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77), 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/86) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Vešenik-Brdo je svet Krajevne skupnosti Vešenik-Brdo na seji dne 25. 10. 1992 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vešenik-Brdo
1
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Vešenik-Brdo.
2
S samoprispevkom se bo sofinanciral program:
– posodobitev in razširitev cest 12,800.000 (na Brdo, Dinos – Potnik, Avtopralnica – Dinos)
– izgradnja, kanalizacije na Brdu 9,400.000 (Napotnik-Regoršek-Hrvatin, Rak, Tajnikar)
– vzdrževanje ostale komunalne infrastrukture 5,100.000 (individualne makadamske ceste, kanalizacija, vodovod)
– zimsko vzdrževanje krajevnih cest 900.000.
3
S samoprispevkom se bo zbralo 3,951.600 SIT, za izvedbo programa je potrebno 28,200.000 SIT. Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva proračuna občine Slovenske Konjice.
4
Samoprispevek se uvaja za dobo petih let in sicer od 1. januarja 1993 do 31. decembra 1997.
5
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci, ki imajo stalno bivališče na območju Krajevne skupnosti Vešenik-Brdo:
– 2% od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, nagrad, dopolnilnega dela in pogodb o delu,
– 4% od višine katastrskega dohodka,
– 2% od zavarovalne osnove zavezancev, ki opravljajo samostojno obrtno dejavnost,
– 2% od pokojnin,
– delavci, začasno zaposleni v tujini, 2% letnega neto osebnega dohodka v Republiki Sloveniji,
– občani, ki nimajo stalnega bivališča na območju Krajevne skupnosti Vešenik-Brdo, imajo pa stanovanjsko hišo ali vikend, plačajo vsako leto 100 DM v tolarski protivrednosti po tečaju Ljubljanske banke v veljavnosti na dan plačila,
– 2% od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko dejavnost.
6
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu Zakona o samoprispevku.
Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali v svetu Krajevne skupnosti Vešenik-Brdo.
7
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben žiro račun Krajevne skupnosti Vešenik-Brdo.
8
Za zbiranje sredstev je odgovoren svet krajevne skupnosti, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.
9
Referendum bo v nedeljo, 6. decembra 1992 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komisija Krajevne skupnosti Vešenik-Brdo skladno z določili Zakona o volitvah. Pravico glasovanja na referendumu imajo poleg občanov, ki so vpisani v splošni volilni imenik za območje Krajevne skupnosti Vešenik-Brdo, tudi tisti, ki so stari nad petnajst let in so v delovnem razmerju.
10
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in neposredno z glasovnicami naslednje vsebine:
   Krajevna skupnost Vešenik-Brdo
 
                GLASOVNICA
 
  Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti Vešenik-Brdo dne 6. 12.
1992 za uvedbo krajevnega samoprispevka za dobo pet let od 1. 1. 1993 do 31.
12. 1997.
  Sredstva samoprispevka se namensko porabi za:
  – posodobitev in razširitev cest v Vešeniku in na Brdu
  – izgradnja kanalizacij na Brdu
  – vzdrževanje ostale komunalne infrastrukture v KS
  – zimsko vzdrževanje krajevnih cest
 
 
                 GLASUJEM
  "ZA"                               "PROTI"
 
  Glasovalec izpolni glasovnico tako, da zaokroži besedo " ZA ", če se
strinja, oziroma besedo " PROTI ", če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
11
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja Svet Krajevne skupnosti Vešenik-Brdo, ki je dolžan vsako leto poročati občanom na zboru krajanov o zbranih in porabljenih sredstvih.
12
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Vešenik-Brdo.
13
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vešenik, dne 25. oktobra 1992.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Vešenik
Franc Pliberšek l. r.