Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992

Kazalo

2502. Odlok o uvedbi postopka za melioracijo kmetijskih zemljišč iz projekta agromelioracij na območju Škocjan-Šmarješke Toplice, stran 3105.

Na podlagi 105. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (prečiščeno besedilo Uradni list SRS, št. 17/86) in 6. člena Odloka o sestavi Skupščine občine Sevnica, pristojnosti zborov, o načinu odločanja in načinu volitev vodstva Skupščine, vodstva posameznih zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 1/90, 4/90 in Uradni list RS, št. 23/90 in 27/90), je Skupščina občine Sevnica na skupnem zasedanju vseh zborov dne 27. 10. 1992 sprejela
ODLOK
o uvedbi postopka za melioracijo kmetijskih zemljišč iz projekta agromelioracij na območju Škocjan – Šmarješke Toplice
1. člen
S tem odlokom se na predlog Kmetijske svetovalne službe Sevnica in Novo mesto, ter KZ Krka Novo mesto, uvede postopek za izvajanje del na ureditvi kmetijskih zemljišč iz projekta agromelioracij na območju Škocjan -Šmarješke Toplice.
Zemljišča predvidena za izvedbo melioracije pripadajo naslednjima katastrskima občinama: Krsinji vrh in Telčice.
2. člen
Melioracijsko območje iz projekta Škocjan – Šmarješke Toplice obsega na območju občine Sevnica skupno 13,65 ha kmetijskih površin.
Seznam parcel z navedbo lastnikov, površin in kulture je sestavni del dokumentacije za izvedbo melioracijskih del in je skupno s situacijami v M 1: 2880 in 1: 5000 na vpogled pri Sekretariatu za gospodarstvo in finance – kmetijskem referatu občine Sevnica.
3. člen
Iz dokumentacije, navedene v 2. členu odloka je razvidno, da so dela predvidena na naslednjih parcelah: Agromelioracije
1. v k.o. Krsinji vrh: 628, 630. 631, 633, 629
2. v k.o. Telčice: 986/1, 933, 984/3, 984/2, 989, 990, 991, 992, 863, 864, 862, 1002, 1003, 1000, 999, 997/1, 1033, 1031, 1050, 1043, 1041/1, 1041/2, 1051, 1040/1, 1040/2, 1046.
4. člen
Zemljišča predvidena za izvedbo melioracijskih del so z družbenim planom občine Sevnica namenjena za kmetijsko proizvodnjo in predvidena za ureditev.
5. člen
Melioracija kmetijskih zemljišč obsega odstranitev zarasti, planiranje površin, izdelava drenažnih jarkov za osuševanje posameznih kmetijskih parcel, založno gnojenje, zatravitev in apnenje ter uvajanje donosnejših kultur in intenzivnejše obdelave.
Investitorji so si pridobili mnenje Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto, ki navaja, da predvidena ureditev zemljišč ustvarja pogoj za ohranitev kulturne krajine na območju krajinskega parka.
6. člen
Investitor del za izvedbo melioracije je M-KZ Krka Novo mesto- ZE Agrooskrba Škocjan.
Način financiranja je naslednji:
75% Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
25% lastniki oziroma najemniki kmetijskih površin.
V primeru, da MKGP ne bo financiralo predvidenih del v obsegu 75%, so lastniki zemljišč dolžni zagotoviti razliko v soudeležbi.
7. člen
Lastniki/najemniki zemljišč so dolžni poleg lastne udeležbe opraviti tudi naslednja dela:
– vsa pripravljalna dela vključno s posekom zarasti in dreves;
– sodelovati pri izvajanju strojnih in drugih del;
– opraviti vsa potrebna dela v določenih rokih.
V primeru, da lastnik/najemnik ne opravi del v dogovorjenih rokih, odredi občinski upravni organ pristojen za kmetijstvo, v skladu s 113. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika/najemnika.
8. člen
Vzdrževalna dela na urejenih zemljiščih se bodo opravljala na osnovi plana vzdrževalnih del in so jih dolžni opravljati lastniki/najemniki kmetijskih zemljišč.
Pri določitvi stroškov je upoštevati pogoje odloka o prispevku za kritje stroškov za vzdrževalna dela na objektih in napravah v melioracijskem območju.
9. člen
Kultura je način rabe urejenih kmetijskih zemljišč mora ustrezati kvaliteti zemljišč po izvedbi melioracijskih del.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Slovenije.
Št. 321-567/92-01
Sevnica, dne 27. oktobra 1992.
Predsednica
Skupščine občine Sevnica
Breda Mijovič, dipl. ek. l. r.