Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992

Kazalo

2512. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju KS Griže, stran 3114.

Na podlagi 7. in 8. člena zakona o referendumu in o drugih oblikah izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77, 25/85, 35/85), 2. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 27. člena statuta Krajevne skupnosti Križe je Svet Krajevne skupnosti Griže na seji dne 29. 10. 1992 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Griže
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Griže, ki obsega vasi Zabukovica, Pongrac, Migojnice in Griže, se razpiše referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za sofinanciranje izvajanja sprejetih programov dela na območju Krajevne skupnosti Griže.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 6. 12. 1992, od 7. do 19. ure na običajnih glasovnih mestih.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala za:
                                 %
I. Ureditev pokopališča in nadaljevanje izgradnje kanalizacije
II. Modernizacijo krajevnih cest                15
III. Potrebe vaških skupnosti                 10
IV. Razna vzdrževalna dela                   19
V. Pomoč organizacijam in društvom               7
VI. Obnovo vodovodov                      5
VII. Zimsko službo                       3
VIII. Pločnik Griže-Zabukovica                 13
IX. Izgradnjo garderobe v osnovni šoli             4
X. Rezervo 3
4. člen
Predvideno je, da bo s samoprispevkom zbrano skupaj 45,736.000 SIT.
5. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje petih let in sicer od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1998.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebivajo na območju KS Griže oziroma imajo sedež dejavnosti na območju KS Griže in sicer:
1. krajani, ki prejemajo osebne dohodke iz delovnega razmerja po stopnji 1% mesečno od bruto osebnega dohodka,
2. upokojenci od mesečnih pokojnin po stopnji 0,75%,
3. zavezanci davka od dohodka iz dejavnosti, ki dosegajo dobiček po stopnji 2% od bruto zavarovalne osnove in dobička,
4. občani, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic po stopnji 2% od dobička,
5. občani, lastniki zemljišč v krajevni skupnosti od katastrskega dohodka, kmetijskih in gozdnih zemljišč po stopnji 5%,
6. občani od posameznega dohodka od pogodbenega dela, avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav po stopnji 1%.
7. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialno varstvenih pravic, od invalidnin in od drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih ter civilnih invalidih vojne, pokojnin z varstvenim dodatkom, od štipendij študentov ter nagrad, ki jih študentje prejemajo na proizvodnem delu oziroma delovni praksi.
Plačila so še oproščeni občani, ki prejemajo osebni dohodek iz delovnega razmerja, ki ne dosega 50% povprečnega osebnega dohodka delavca, zaposlenega v gospodarstvu RS za preteklo leto in upokojenci, katerih pokojninski prejemki ne presegajo zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, ki ga določi Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja za tekoče leto.
Plačila samoprispevka so oproščeni tudi zavezanci iz kmetijstva, katerih katastrski dohodek ne presega 5.161 SIT (za leto 1992).
8. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbrala na posebnem računu upravlja Svet Krajevne skupnosti Griže, ki je tudi odgovoren za zbiranje ter pravilno in namensko uporabo sredstev. Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru občanov.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira SDK in Republiška uprava za javne prihodke – Izpostava Žalec.
10. člen
Volilna komisija KS vodi referendum, ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma.
Glasovanje na referendumu vodijo na glasovnih mestih volilni odbori, ki jih imenuje volilna komisija.
11. člen
Izid referenduma se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
12. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku na območju KS Griže.
13. člen
Na referendumu glasujejo upravičenci neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je besedilo:
              KRAJEVNA SKUPNOST GRIŽE
 
  Na referendumu dne 6. 12. 1992 za uvedbo samoprispevka v denarju za čas od
1. 1. 1993 do 31. 12. 1998 za območje KS Griže, ki se bo uporabil za izvedbo
nalog po programu samoprispevka
 
                glasujem
  ZA                                 PROTI
 
  Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA, če se strinja z
uvedbo samoprispevka oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
14. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Griže.
15. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Predsednik
Sveta KS Griže
Jože Jančič l. r.