Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2023 z dne 3. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2023 z dne 3. 3. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

529. Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (ZIUVOPP)
530. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3D)

Drugi akti

531. Priporočilo Državnega zbora v zvezi s Posebnim poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o dostopnosti centrov za socialno delo za gibalno in senzorno ovirane invalide

PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

532. Ukaz o imenovanju svetovalke predsednice republike za človekovo varnost

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

533. Uredba o spremembi Uredbe o upravljanju z vojaškimi nepremičninami

Sklepi

534. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v New Yorku v Združenih državah Amerike
535. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v New Yorku v Združenih državah Amerike

Drugi akti

536. Odločba o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine za posebne zasluge na področju kulture
537. Odločba o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine za posebne zasluge na področju kulture

MINISTRSTVA

538. Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe
539. Pravilnik o spremembi Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku
540. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnem gospodarskem zavodu Protokolarne storitve Republike Slovenije
541. Sklep o ceni nestandardizirane terminske pogodbe za pravico do emisije v letu 2022
542. Sklep o usklajenih zneskih vajeniških nagrad
543. Odredba o objavi datuma vzpostavitve tehničnih možnosti za pridobivanje podatkov iz centralne kazenske evidence v okviru enotnega informacijskega sistema na področju javnega naročanja
544. Naznanilo o prejetju sklepa Evropske komisije o združljivosti ukrepa državne pomoči izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel, z notranjim trgom
545. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji

USTAVNO SODIŠČE

546. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 53.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ni v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

547. Sklep o spremembah Sklepa o sistemu jamstva za vloge
548. Splošni pogoji za udeležbo v sistemu TARGET-Slovenija

SODNI SVET

549. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
550. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

551. Pravilnik o preizkusu znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, ki opravljajo dejavnosti v zdravstveni in babiški negi
552. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti
553. Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
554. Splošni akt o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov
555. Akt o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu
556. Aneks št. 1 k Začasnemu dogovoru o izvajanju 4. točke prvega odstavka 22.n člena Kolektivne pogodbe za policiste in zagotavljanju fonda plačanih ur za sindikalno delo sindikalnih zaupnikov, ki delujejo v stalnem organu sindikata

OBČINE

Ajdovščina

611. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj

Celje

557. Poslovnik o delu Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Celje
558. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne
559. Sklep št. 1/2023 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra

Črnomelj

560. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v enoti vrtca pri OŠ Dragatuš
561. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Grosuplje

562. Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Grosuplje
563. Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Grosuplje
564. Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Grosuplje
565. Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje
566. Sklep o določitvi višine cen ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami v Občini Grosuplje
567. Sklep o določitvi višine cene 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti na območju Občine Grosuplje

Ilirska Bistrica

568. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2023
569. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica
570. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
571. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Osnovna šola Jelšane, Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak, Osnovna šola Podgora Kuteževo, Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad, Osnovna šola Rudija Mahniča Brkinca Pregarje
572. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica
573. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ilirska Bistrica

Kanal ob Soči

574. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2023
575. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Kanal ob Soči

Laško

612. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2023

Ljubljana

576. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora TR-395
577. Sklep o imenovanju Volilne komisije Mestne občine Ljubljana
578. Sklep o potrditvi cen storitev družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. za leto 2023
579. Sklep o potrditvi cen storitev družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. za leto 2023
580. Sklep o potrditvi cen storitev družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. za leto 2023
581. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
582. Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana

Loški Potok

583. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2023
584. Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Loški Potok ter o povračilih stroškov
585. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za obdobje 1. 2. 2023–31. 12. 2023 na območju Občine Loški Potok
586. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Miren-Kostanjevica

587. Ugotovitveni sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica v letu 2023

Nova Gorica

588. Sklep o financiranju političnih strank
589. Sklep o potrditvi cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
590. Sklep o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Odranci

591. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2023

Postojna

592. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Postojna
593. Pravilnik o spremembah Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Postojna

Radovljica

594. Javno naznanilo o javni razgrnitvi Sklepa o ugotovitvi javne koristi premoženjsko pravne in dejanske ureditve ulice Na Mlaki v Radovljici

Rečica ob Savinji

595. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rečica ob Savinji

Rogaška Slatina

596. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogaška Slatina
597. Sklep o ustanovitvi Sveta za invalide Občine Rogaška Slatina
598. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 612/9, 612/11, 612/5 in 609 k.o. Spodnje Sečovo (1170)
599. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
600. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
601. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Rogatec

613. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2023

Semič

602. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
603. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenj Gradec

604. Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi in javni obravnavi Dopolnjenega osnutka tretjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (SDOPN3 MOSG)

Škofljica

614. Sklep o imenovanju podžupanov Občine Škofljica

Tišina

605. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2023
606. Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina
607. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina

Trnovska vas

615. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Destrnik - Trnovska vas

Velike Lašče

608. Sklep o imenovanju podžupana Občine Velike Lašče

Vipava

609. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2023
610. Sklep o določitvi višine enkratne denarne pomoči

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti