Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2023 z dne 3. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2023 z dne 3. 3. 2023

Kazalo

Št. IZHOD-491-1146 Ob-1540/23, Stran 437
Na podlagi 10. člena Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (Uradni list RS, št. 158/22) ter petega odstavka 3. člena Uredbe o subvencijah za nakup lesnih peletov (Uradni list RS, št. 9/23) Borzen, d.o.o. objavlja
javni poziv 
za uveljavljanje subvencije za nakup lesnih peletov 
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so subvencije za nakup lesnih peletov, kot jih določata 10. člen Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (Uradni list RS, št. 158/22, v nadaljnjem besedilu: ZNPOVCE) in Uredba o subvencijah za nakup lesnih peletov (Uradni list RS, št. 9/23).
Dodeljevanje subvencije, vzpostavitev in vodenje spletne aplikacije za uveljavljanje subvencije je del dejavnosti centra za podpore, ki jo izvaja Borzen, d.o.o. (v nadaljevanju tudi: center za podpore).
Do subvencije za nakup lesnih peletov (v nadaljevanju: subvencija) je upravičena fizična oseba, ki razpolaga z vgrajeno kurilno napravo za običajne potrebe oskrbe s toplotno energijo svojega gospodinjstva v Republiki Sloveniji in pri tem kot gorivo uporablja lesne pelete (v nadaljevanju: kurilna naprava) ter je v obdobju od 1. septembra 2022 do 31. decembra 2022 opravila nakup lesnih peletov za ogrevanje svojega gospodinjstva.
Lesni peleti so oblika lesnih goriv. Narejeni so iz suhega lesnega prahu in žagovine. Praviloma imajo valjasto obliko premera 6–8 mm in dolžine do 40 mm.
Namen javnega poziva je pomoč fizičnim osebam zaradi visoke cene energenta lesnih peletov.
2. Upravičene osebe
Upravičenec ali upravičenka (v nadaljevanju: upravičenec) do subvencij je fizična oseba, ki razpolaga z vgrajeno kurilno napravo ter je v obdobju od 1. septembra 2022 do 31. decembra 2022 opravila nakup lesnih peletov za ogrevanje svojega gospodinjstva in ne za pridobitno dejavnost.
Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
Za eno kurilno napravo se lahko vloži le ena vloga za pridobitev subvencije ne glede na število gospodinjstev, ki uporabljajo isto kurilno napravo ali število članov skupnega gospodinjstva.
Upravičenec lahko za vložitev vloge pooblasti drugo osebo.
3. Vir sredstev in višina subvencije
Vir sredstev
Sredstva za dodeljevanje subvencij se v skladu z devetim odstavkom 10. člena ZNPOVCE zagotavljajo iz sredstev za podpore, ki jih v 16. členu določa Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE).
Subvencija za nakup lesnih peletov je oproščena plačila dohodnine.
Višina subvencije
Upravičenec je za eno vgrajeno kurilno napravo upravičen do subvencije za nakup največ pet ton lesnih peletov.
Subvencija znaša 100,00 evrov za eno tono peletov oziroma 0,10 evrov za kilogram peletov.
4. Pogoji za dodelitev subvencije za nakup lesnih peletov
Subvencija se dodeli upravičencu, ki izpolni naslednje pogoje:
– razpolaga z vgrajeno kurilno napravo za običajne potrebe oskrbe s toplotno energijo svojega gospodinjstva v Republiki Sloveniji in pri tem kot gorivo uporablja lesne pelete,
– je v obdobju od 1. septembra 2022 do 31. decembra 2022 opravil nakup peletov za ogrevanje svojega gospodinjstva ter razpolaga z originalnim računom o nakupu lesnih peletov, izdanem v obdobju od 1. septembra 2022 do 31. decembra 2022 na območju Evropske unije, in potrdilom o plačilu tega računa,
– odda vlogo za dodelitev subvencije za kurilno napravo, za katero še ni bila vložena vloga za pridobitev subvencije za nakup lesnih peletov (v nadaljevanju: vloga),
– odda popolno in pravočasno vlogo.
5. Dostopnost vloge in dokazila
Dokumentacija javnega poziva je na voljo na spletni strani družbe Borzen, d.o.o. www.borzen.si.
Dokumentacija javnega poziva je sestavljena iz sledečih dokumentov:
– javni poziv – besedilo,
– prijavni obrazec.
Vloga mora biti po vsebini in obliki pripravljena na prijavnem obrazcu, v katerega se vpišejo vsi zahtevani podatki:
– datum nakupa (za datum nakupa se šteje datum izdanega računa, razen, če je na računu zavedeno drugače),
– datum dobave (za datum dobave se šteje datum izdanega računa, razen, če je na računu zavedeno drugače),
– količino,
– prodajno ceno,
– naziv ter matično ali davčno številko prodajalca,
– izjavo, s katero upravičenec potrjuje, da za isto kurilno napravo še ni bila vložena vloga,
– izjavo, s katero upravičenec potrjuje, da so vsi podatki v vlogi resnični in točni,
– druge podatke, ki jih vsebuje prijavni obrazec ter
– spodaj navedena dokazila.
Upravičenec mora v vlogi priložiti tudi naslednja dokazila:
1. Dokazilo o vgrajeni napravi:
a) fotografija kurilne naprave, ki izkazuje lokacijo kurilne naprave v prostoru ali
b) račun za vgrajeno kurilno napravo na pelete ali
c) dokazilo o dimnikarski storitvi za to kurilno napravo, opravljeni od 1. januarja 2022 dalje;
2. Račun o nakupu lesnih peletov, na katerem sta razvidna naziv, matična ali davčna številka prodajalca, količina lesnih peletov, datum nakupa, datum dobave in cena; če je bilo opravljeno več nakupov za različne količine lesnih peletov se pošljejo vsi računi o nakupu lesnih peletov v eni prilogi;
3. Potrdilo o plačilu računa o nakupu lesnih peletov;
Kot potrdilo o plačilu računa o nakupu lesnih peletov se šteje:
– račun o nakupu lesnih peletov, če je iz računa razvidno, da je plačan (npr. iz računa je razviden način plačila z gotovino oziroma debetno ali kreditno kartico), ali
– potrdilo o plačilu računa o nakupu lesnih peletov z debetno kartico (TRR izpisek, iz katerega je razvidno plačilo računa) ali
– potrdilo o plačilu računa o nakupu lesnih peletov s kreditno kartico (izpisek izdajatelja kreditne kartice, iz katerega je razvidno plačilo računa o nakupu lesnih peletov) ali
– pisna izjava prodajalca, da je bil račun o nakupu lesnih peletov plačan;
4. Pooblastilo, če vlogo vloži pooblaščenec upravičenca.
Za eno kurilno napravo je ne glede na število opravljenih nakupov možno vložiti zgolj eno vlogo za pridobitev subvencije.
Če v stavbi več gospodinjstev uporablja isto kurilno napravo, se za skupno kurilno napravo vloži ena vloga za pridobitev subvencije. Vlagatelj v takem primeru z oddajo vloge izjavlja, da ima soglasje preostalih fizičnih oseb, ki razpolagajo s to kurilno napravo, za vložitev vloge ter prejem subvencije v celoti.
Predmet subvencioniranja bodo le računi o nakupu lesnih peletov, ki bodo navedeni v vlogi in izdani v obdobju od 1. septembra 2022 do 31. decembra 2022.
Originalna dokazila mora upravičenec hraniti še pet let od izplačila subvencije.
Borzen si pridružuje pravico, da od upravičenca zahteva, da na vpogled predloži originalna dokazila.
Z oddajo vloge upravičenec oziroma njegov pooblaščenec prevzema vso kazensko in materialno odgovornost za resničnost in točnost podatkov.
6. Način in rok za oddajo vloge
Vloga za pridobitev subvencije se odda v elektronski obliki preko spletne aplikacije centra za podpore, v kateri se upravičenec identificira
– z elektronskim podpisom, ki je enakovreden kvalificiranemu elektronskemu podpisu ali
– enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi center za podpore, ki se določi na način:
a) da upravičenec po izpolnitvi vloge preko spletne aplikacije po elektronski pošti prejme v potrditev enolično kodo;
b) da upravičenec vlogo izpolni elektronsko, jo natisne, podpiše in preslikano (skenirano) odloži v elektronski predal aplikacije.
Vloga se lahko odda tudi v fizični obliki na način, da se ročno podpiše ter s (priporočeno) poštno pošiljko pošlje na naslov Borzen, d.o.o., center za podpore, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, s pripisom: »subvencija za lesne pelete«.
Upravičenci lahko vlogo vložijo od 6. marca 2023 do vključno 31. maja 2023. Center za podpore vlog, oddanih po 31. maju 2023, ne bo sprejemal.
Vloga je pravočasno oddana, če je oddana elektronsko preko spletne aplikacije do vključno 31. maja 2023 do 23.59 oziroma oddana s priporočeno poštno pošiljko na naslov, naveden zgoraj, do vključno 31. maja 2023. Vloga se šteje za pravočasno tudi, če center za podpore vlogo, poslano z navadno pisemsko pošiljko, prejme do vključno 31. maja 2023.
Morebitne dopolnitve k vlogi, upravičenec odda na enak način, kot je oddal prvotno vlogo.
7. Izdaja odločbe in izplačilo subvencije
Upravičenec pridobi pravico do subvencije z izdajo odločbe, ki bo izdana predvidoma v enem mesecu od prejema popolne vloge.
Center za podpore objavi seznam odobrenih vlog po identifikacijskih številkah na spletni aplikaciji do petega delovnega dne v mesecu, ki sledi mesecu odobritve vloge.
Subvencija se upravičencu izplača na bančni račun, naveden v vlogi, v roku 30 dni od vročitve odločbe o odobritvi vloge. Subvencija se izplača neposredno upravičencu tudi v primeru, če vlogo odda pooblaščenec.
8. Nadzor ter vodenje in hramba dokumentacije
Nadzor nad izvajanjem postopkov, povezanih s tem javnim pozivom, opravlja inšpekcija, pristojna za energijo.
Če se v postopku nadzora dokazil ugotovi, da je upravičenec za pridobitev subvencije navedel nepravilne ali neresnične podatke, mora znesek subvencije na podlagi odločbe vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi po zakonu, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih obresti, ki tečejo od dneva poteka roka za vračilo prejete pomoči do dneva vračila.
Center za podpore vodi dokumentacijo, na podlagi katere se dodeljuje subvencija.
Dokumentacija se hrani pet let od zadnje dodelitve subvencije.
9. Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom
Vse informacije v zvezi s tem javnim pozivom so dostopne na spletni strani www.borzen.si.
Dodatne informacije v zvezi s tem javnim pozivom lahko upravičenci pridobijo na tel. 01/620-76-55 v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani www.borzen.si, oziroma preko elektronskega naslova peleti@borzen.si.
Odgovori na vprašanja, ki bodo posredovani na elektronski naslov peleti@borzen.si in ki se neposredno nanašajo na predmetni javni poziv, bodo objavljeni do 15. v mesecu na spletni strani www.borzen.si. Objavljeni bodo zgolj tisti odgovori na vprašanja, ki pomenijo dodatne informacije za izvajanje javnega poziva. Odgovori na zastavljena vprašanja oziroma dodatne informacije predstavljajo sestavni del tega javnega poziva.
BORZEN, operater trga z elektriko, d.o.o. 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti