Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2023 z dne 3. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2023 z dne 3. 3. 2023

Kazalo

575. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Kanal ob Soči, stran 1685.

  
Na podlagi 21. člena in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O) in 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 3. redni seji dne 28. 2. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Kanal ob Soči 
1. člen 
Ta pravilnik določa postopek, upravičence in merila za dodelitev sredstev, zagotovljenih v proračunu Občine Kanal ob Soči za namen pokroviteljstva.
2. člen 
Občina je lahko pokrovitelj dogodkov, projektov, dosežkov, aktivnosti, prireditev, strokovnih ekskurzij, izdaje knjig ali drugih publikacij, izdaje zvočnih ali slikovnih posnetkov ali drugih dejavnosti (v nadaljevanju: dogodkov oziroma projektov):
– ki promovirajo občino, njene kraje in prebivalce oziroma širijo njene razvojne potenciale;
– ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije);
– ki spodbujajo ohranjanje kulturne, naravne, verske in narodnostne dediščine in izročila;
– ki so socialne, kulturne, športne, izobraževalne, turistične, humanitarne, zdravstvene in podobne narave;
– ki so neposredno vezani na medobčinsko, medregijsko, državno in mednarodno sodelovanje;
– ki jih organizirajo mladi in so namenjene mladim;
– ki so neposredno vezani na gostovanja organiziranih skupin iz sosednjih krajev in drugod iz Slovenije ali tujine, ali
– ki so neposredno namenjeni plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnostih oziroma pomoč pri tem.
3. člen 
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so:
– fizične osebe in pravne osebe, s stalnim bivališčem oziroma sedežem v občini,
– fizične osebe in pravne osebe, s stalnim bivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če se dogodek oziroma projekt izvaja na območju občine,
– fizične osebe in pravne osebe, s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihov dogodek oziroma projekt, ki je organiziran izven občine, pomemben za občino ali za širšo skupnost.
Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in profitnim organizacijam.
4. člen 
Sofinanciranje in višino odobrenih sredstev se določi glede na sledeča merila:
– pomembnost dogodka oziroma projekta za Občino Kanal ob Soči oziroma občane,
– vsebina dogodka oziroma projekta z jasno opredeljenimi cilji in nameni,
– število vključenih izvajalcev,
– tradicionalnost,
– inovativnost in izvirnost,
– medobčinski, medregijski in mednarodni pomen podprtega dogodka oziroma projekta,
– organizacijsko, strokovno in finančno zahtevnost dogodka oziroma projekta,
– vključenost občanov oziroma druge zainteresirane javnosti v dogodke oziroma projekt,
– dosedanje sodelovanje prijaviteljev pri drugih aktivnostih, katerih (so)organizator je občina,
– povečevanje širše prepoznavnosti in dobre javne podobe občine, ali
– resnost pri organizaciji preteklih dogodkov.
5. člen 
Sredstva za sofinanciranje pokroviteljstva se dodelijo na podlagi javnega poziva, ki ga občina objavi na svoji spletni strani.
Vloga mora biti vložena na predpisanem obrazcu, ki je priloga javnemu pozivu. Če vloga ni popolna se prosilca pozove, naj vlogo v osmih dneh dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
6. člen 
Sredstva se delijo le za dogodke oziroma projekte, ki v istem koledarskem letu niso financirani iz drugih proračunskih postavk.
Pravna ali fizična oseba je praviloma v okviru istega javnega poziva le enkrat letno upravičena do sredstev po tem pravilniku. Dogodek oziroma projekt je v okviru istega javnega poziva le enkrat letno upravičen do sredstev po tem pravilniku.
Vloge se obravnavajo do porabe sredstev, določenih v proračunu za tekoče leto. Če v proračunu sredstev ni zagotovljenih, se pokroviteljstvo ne izvaja.
Skrajni rok za oddajo vlog po objavljenem javnem pozivu je do 30. novembra za tekoče leto.
7. člen 
Popolne vloge obravnava tričlanska komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini (v nadaljevanje: komisija).
Komisijo s sklepom imenuje župan občine za obdobje mandata župana.
Komisija se bo sestajala glede na prispele vloge in obravnavala popolne vloge.
Komisija vloge oceni na podlagi meril iz 4. člena tega pravilnika ter predloge o dodelitvi sredstev podala županu.
8. člen 
Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev odloči župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
Občina na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi sredstev pozove prijavitelja k podpisu pogodbe.
Pogodba vsebuje poleg določil o višini sredstev tudi način nadzora. V kolikor se ugotovi nenamenska poraba sredstev, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeti znesek mora izvajalec vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
9. člen 
Odobrena sredstva je upravičenec dolžan porabiti za namen, ki ga je prijavil na javni poziv in v 30 dneh po izvedbi dogodka oziroma projekta predložiti poročilo o realizaciji dogodka oziroma projekta, s prilogami plačanih računov in drugimi dokazili o tem, da so stroški nastali.
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0002/2023-16
Kanal, dne 28. februarja 2023
Župan 
Občine Kanal 
Miha Stegel 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti