Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2023 z dne 3. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2023 z dne 3. 3. 2023

Kazalo

551. Pravilnik o preizkusu znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, ki opravljajo dejavnosti v zdravstveni in babiški negi, stran 1658.

  
Na podlagi šestega odstavka 63. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ in 14/23 – odl. US) Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v soglasju z ministrom za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o preizkusu znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, ki opravljajo dejavnosti v zdravstveni in babiški negi 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa način, vsebino in potek preizkusa znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, ki opravljajo dejavnosti v zdravstveni in babiški negi, ki so določeni v pravilniku, ki ureja register in licence izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), ter obliko potrdila o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega strokovnega jezika za izvajalce (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o preizkusu znanja).
(2) Za organizacijo in izvedbo preizkusa znanja slovenskega strokovnega jezika za izvajalce (v nadaljnjem besedilu: preizkus znanja) ter izdajo potrdil o preizkusu znanja je pristojna Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica).
2. člen 
(vsebina preizkusa znanja) 
(1) Vsebina preizkusa znanja obsega:
– pristojnosti izvajalcev, njihovo delovno področje in storitve pri izvajanju zdravstvene oziroma babiške nege na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti pri pacientih oziroma drugih uporabnikih,
– preverjanje kompetenc ustrezne komunikacije s pacientom oziroma drugim uporabnikom, njegovimi bližnjimi, s sodelavci v zdravstvenem timu in drugimi zaposlenimi pri izvajalcu.
(2) Zbornica vsebino preizkusa znanja objavi na svoji spletni strani.
3. člen 
(roki in lokacija izvajanja preizkusa znanja) 
(1) Zbornica določi in na svoji spletni strani objavi roke preizkusov znanja (v nadaljnjem besedilu: izpitni roki) najpozneje do 30. junija za naslednje koledarsko leto, pri čemer v posameznem koledarskem letu zagotovi vsaj šest izpitnih rokov.
(2) Preizkus znanja poteka na sedežu zbornice.
4. člen 
(prijava na preizkus znanja) 
(1) Zbornica zagotovi spletno prijavo na preizkus znanja in na svoji spletni strani navede pristojno osebo za izvajanje preizkusov znanja (v nadaljnjem besedilu: pristojna oseba). Prijava, vključno z dokazili, se vloži prek spletnega obrazca, ki vsebuje:
– osebne podatke kandidata (ime, priimek, datum in kraj rojstva, naslov, kontaktni podatki za obveščanje),
– EMŠO ali drugo identifikacijsko številko kandidata,
– izpitni rok, na katerega se kandidat prijavlja,
– podatek o zaključenem šolanju ali o zaključenem študijskem programu s področja zdravstvene ali babiške nege.
(2) Kandidat se na preizkus znanja prijavi do 15. v mesecu za naslednji mesec.
(3) Prijava iz prvega odstavka tega člena je popolna z dnem predložitve dokazila o plačilu stroškov preizkusa znanja.
5. člen 
(obvestilo o preizkusu znanja) 
Zbornica najpozneje 14 dni pred izpitnim rokom kandidata, ki je vložil popolno prijavo, pisno obvesti o času in kraju opravljanja preizkusa znanja ter o sestavi izpitne komisije.
6. člen 
(odjava oziroma odstop od preizkusa znanja) 
(1) Kandidat se lahko odjavi od preizkusa znanja najpozneje deset dni pred izpitnim rokom oziroma, če gre za opravičljiv razlog (tj. bolezen, poškodba oziroma drug izreden in nepredvidljiv zunanji dogodek, ki ga kandidat izkaže z dokazilom, ki ga predloži zbornici najpozneje v treh dneh po izpitnem roku), najpozneje do datuma preizkusa znanja, sicer se šteje, da je k preizkusu znanja pristopil in krije stroške preizkusa znanja.
(2) Če se kandidat odjavi od preizkusa znanja v skladu s prejšnjim odstavkom, se mu strošek preizkusa znanja povrne, razen če prijavo prenese na poznejši izpitni rok.
(3) Če kandidat med opravljanjem preizkusa znanja od preizkusa znanja odstopi, se šteje, da preizkusa znanja ni opravil.
7. člen 
(oblika preizkusa znanja) 
Preizkus znanja je sestavljen iz pisnega in ustnega dela.
8. člen 
(način opravljanja preizkusa znanja) 
(1) O poteku preizkusa znanja se vodi zapisnik o poteku preizkusa znanja (v nadaljnjem besedilu: zapisnik), ki se hrani tri leta od datuma preizkusa znanja.
(2) Za pravilen in nemoten potek preizkusa znanja skrbi predsednik izpitne komisije. Kandidata, ki pri opravljanju preizkusa znanja ne ravna v skladu z navodili predsednika izpitne komisije, predsednik izpitne komisije ustno opomni. Če kandidat ravna v nasprotju z opominom iz prejšnjega stavka, izpitna komisija ustno odloči, ali sme kandidat nadaljevati preizkus znanja. Če izpitna komisija odloči, da kandidat ne sme nadaljevati preizkusa znanja, se šteje, da preizkusa znanja ni opravil.
9. člen 
(izpitna komisija) 
(1) Izpitno komisijo sestavljajo štirje člani, in sicer:
– dve diplomirani medicinski sestri ali diplomirana zdravstvenika oziroma diplomirani babici ali diplomirana babičarja,
– dva slovenista.
(2) Predsednik izpitne komisije je diplomirana medicinska sestra ali diplomiran zdravstvenik oziroma diplomirana babica ali diplomiran babičar.
(3) Nabor članov za izpitno komisijo določi predsednik zbornice.
(4) Predsednik in član izpitne komisije iz prve alineje prvega odstavka tega člena morata imeti najmanj deset let delovnih izkušenj na področju zdravstvene oziroma babiške nege.
(5) Član izpitne komisije, ki je slovenist, mora imeti najmanj deset let delovnih izkušenj s področja slovenistike.
(6) Sestavo izpitne komisije za posamezni preizkus znanja iz nabora članov iz tretjega odstavka tega člena določi pristojna oseba.
10. člen 
(uspeh na preizkusu znanja) 
(1) Uspeh kandidata na pisnem in ustnem delu preizkusa znanja oceni izpitna komisija z oceno »opravil« ali »ni opravil«. Kandidat mora za uspešno opravljen preizkus znanja opraviti pisni in ustni del. Kandidat pristopi na ustni del preizkusa znanja po uspešno opravljenem pisnem delu preizkusa znanja. Če kandidat katerega od delov preizkusa znanja ne opravi, ponavlja pisni in ustni del preizkusa znanja v celoti.
(2) Kandidata se z uspehom na preizkusu znanja seznani takoj po opravljenem preizkusu znanja, kandidatu, ki je preizkus znanja opravil, pa se hkrati izda tudi potrdilo o preizkusu znanja.
(3) Komisija o uspehu kandidata odloči soglasno.
(4) Potrdilo iz drugega odstavka tega člena se izda na obrazcu iz Priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.
11. člen 
(pravice kandidata) 
(1) Kandidat ima pravico do vpogleda v zapisnik, vključno s pojasnili v zvezi z njim. Kandidat poda zahtevo za vpogled v treh dneh od seznanitve z uspehom na preizkusu znanja. Vpogled se opravi v prostorih zbornice.
(2) Kandidat lahko vloži ugovor zoper potek preizkusa znanja oziroma zoper oceno preizkusa znanja takoj po razglasitvi ocene. Ugovor se vloži pisno, pri čemer mora vsebovati najmanj navedbo kandidata, izpitnega roka, utemeljitev razlogov za ugovor in podpis kandidata.
(3) Če je ugovor pravočasen, pristojna oseba določi pritožbeno komisijo na način, kot je določen v 9. členu tega pravilnika, pri čemer v pritožbeni komisiji ne sme sodelovati član izpitne komisije, zoper odločitev katere je vložen ugovor.
(4) Pritožbena komisija odloči o ugovoru na podlagi zapisnika. Če pritožbena komisija oceni kot potrebno, pred odločitvijo opravi razgovor s kandidatom. Če je ugovor utemeljen, pritožbena komisija ponovno oceni pisni del preizkusa znanja oziroma kandidatu omogoči (ponovno) opravljanje ustnega dela preizkusa znanja. Odločitev pritožbene komisije se navede v zapisnik in je dokončna.
12. člen 
(ponovni pristop k opravljanju preizkusa znanja) 
(1) Če kandidat preizkusa znanja ne opravi, lahko ponovno pristopi k preizkusu znanja v naslednjih izpitnih rokih.
(2) Kandidat se na preizkus znanja ponovno prijavi v skladu s 4. členom tega pravilnika, pri čemer mu ni treba priložiti dokazil, s katerimi zbornica že razpolaga na podlagi prejšnje prijave.
13. člen 
(višina stroškov preizkusa znanja) 
Višino stroškov preizkusa znanja, ki zajemajo materialne stroške zbornice in plačilo članov izpitne oziroma pritožbene komisije, ter način povračila stroškov za primer odjave od preizkusa znanja določi upravni odbor zbornice s sklepom, ki se objavi na spletni strani zbornice.
14. člen 
(evidenca o preizkusih znanja) 
(1) Zbornica vodi evidenco o opravljenih preizkusih znanja, ki vsebuje:
– ime in priimek kandidata, datum in kraj njegovega rojstva ter njegov poklic,
– datum in številko potrdila o preizkusu znanja.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka se hrani trajno.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
(izdaja sklepa) 
(1) Ne glede na prvi odstavek 3. člena tega pravilnika zbornica v petnajstih dneh od uveljavitve tega pravilnika objavi izpitne roke za leto 2023.
(2) Sklep iz 13. člena tega pravilnika se objavi v petnajstih dneh od uveljavitve tega pravilnika.
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-273/2022
Ljubljana, dne 13. februarja 2023
EVA 2022-2711-0134
Monika Ažman 
predsednica 
Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – 
Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 
 
Soglašam! 
Danijel Bešič Loredan 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti