Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2023 z dne 3. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2023 z dne 3. 3. 2023

Kazalo

557. Poslovnik o delu Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Celje, stran 1671.

  
Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 58. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22; ZVPoz) ter 10., 19. in 35. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) na 2. redni seji dne 21. 2. 2023 sprejel
P O S L O V N I K 
o delu Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Celje 
1. člen 
Ta poslovnik ureja delo občinskega Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Celje (v nadaljevanju: odbor). Sredstva požarnega sklada so mestni občini dodeljena in nakazovana mesečno, skladno s sklepom Vlade RS ter skladno z merili Uprave RS za zaščito in reševanje.
2. člen 
(1) Uporabo sredstev požarnega sklada v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (ZVPoz) za sofinanciranje nalog varstva pred požarom v samoupravni lokalni skupnosti načrtuje odbor, ki ga imenuje župan.
(2) Odbor dela in odloča o sejah. Naloga odbora je, da sredstva požarnega sklada namensko porabi za nakup gasilske zaščitne opreme ali za nakup gasilskih vozil.
(3) Odbor sestavljajo:
– predsednik: poveljnik Civilne zaščite Mestne občine Celje;
– namestnik predsednika: predsednik Gasilske zveze Celje,
– član: poveljnik gasilske operative na Poklicni gasilski enoti Celje
– član: direktor Javnega zavoda Poklicne gasilske enote Celje,
– član: predstavnik zavarovalništva.
(4) Tajnik odbora je strokovni sodelavec za zaščito in reševanje na Poklicni gasilski enoti Celje.
3. člen 
Prvo sejo odbora skliče župan. Na prvi seji se imenuje tajnik odbora.
4. člen 
Odbor je sklepčen, če se je seje udeležila večina članov odbora. Sklep je sprejet, če je zanj glasovala večina članov odbora.
5. člen 
Predsednik odbora sklicuje in vodi seje odbora. Če je predsednik zadržan, skliče in vodi sejo namestnik predsednika odbora.
6. člen 
Odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno. Sejo odbora skliče predsednik ali to stori na zahtevo ene tretjine članov odbora. Vabilo in gradivo za sejo mora biti članom odbora poslano najmanj 7 dni pred sejo. Če mora odbor odločati o neodložljivem vprašanju, se lahko članom odbora vabilo in gradivo za sejo pošlje tudi v krajšem času, kot je določeno s tem členom.
7. člen 
Če se član odbora seje ne more udeležiti mora to pred samo sejo sporočiti tajniku odbora. Če se član odbora seje večkrat neupravičeno ne udeleži, lahko odbor županu predlaga njegovo razrešitev in imenovanje novega člana.
8. člen 
Seje odbora so javne.
9. člen 
V nujnih primerih, ko seje odbora ni mogoče sklicati, lahko odbor na predlog predsednika o posameznem vprašanju odloča na dopisni seji. Gradivo za dopisno sejo se članom odbora pošlje z navedbo, komu in do kdaj morajo posredovati svojo odločitev. Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina članov odbora.
10. člen 
Predsednik odbora oziroma njegov namestnik podpisujeta sklepe in akte odbora. Odbor uporablja žig Oddelka za splošne zadeve Mestne občine Celje.
11. člen 
O seji odbora se vodi zapisnik. Zapisnik piše tajnik odbora, ki opravlja tudi administrativne in tehnične naloge za odbor.
12. člen 
Odbor do 31. marca tekočega leta županu predloži poročilo o razpolaganju in porabi dodeljenih sredstev požarnega sklada v preteklem letu.
13. člen 
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Mestne občine Celje v zavihku Zaščita in reševanje.
Št. 020-20/2023
Celje, dne 21. februarja 2023
Župan 
Mestne občine Celje 
Matija Kovač 

AAA Zlata odličnost