Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2023 z dne 28. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2023 z dne 28. 2. 2023, Kazalo


MINISTRSTVA

514. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o subvencioniranju študentske prehrane
515. Pravilnik o spremembah Pravilnika o osebni asistenci

OBČINE

Črnomelj

516. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Črnomelj

Dravograd

517. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2023
518. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dravograd
519. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in sofinanciranja publikacij v Občini Dravograd
520. Sklep o soglasju k ceni storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Dravograd
521. Sklep o določitvi cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Dravograd

Ilirska Bistrica

522. Sklep o vrednosti točke za plačilo komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javnih površin v Občini Ilirska Bistrica

Ljubljana

523. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
524. Sklep o potrditvi predloga načina obračuna storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami za uporabnike
525. Cenik storitev oskrbe s pitno vodo ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

Semič

526. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Semič

Slovenj Gradec

527. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec
528. Sklep o določitvi parkirnine za javne parkirne površine in določitvi višine občinske takse za parkirne abonmaje
AAA Zlata odličnost