Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023, Kazalo


MINISTRSTVA

3888. Pravilnik o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1
3889. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dovoljenju za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane
3890. Pravilnik o spremembi Pravilnika o potrdilu o prijavi prebivanja in dovoljenju za prebivanje za državljane Evropske unije ter njihove družinske člane in družinske člane slovenskih državljanov
3891. Pravilnik o spremembi Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah
3892. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zaposlitvenih centrih
3893. Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2024

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3894. Tarifa 2024 o vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov platform za izmenjavo videov
3895. Tarifa 2024 o vrednosti točke za plačilo za izvajanje poštnih storitev
3896. Tarifa 2024 o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3897. Slovenski računovodski standardi 2024
3898. Spremembe enotnega kontnega okvira za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije
3899. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije

OBČINE

Borovnica

3900. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2024
3901. Odlok o spremembi Odloka o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Borovnica
3902. Sklep o dopolnitvi Sklepa o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Borovnica

Hodoš

3903. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Hodoš
3904. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2023
3905. Sklep o začasnem financiranju Občine Hodoš v obdobju januar–marec 2024
3906. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš za leto 2024

Hrpelje-Kozina

3907. Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2024
3908. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Hrpelje - Kozina

Ilirska Bistrica

3909. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Jesenice

3910. Sklep o imenovanju nadomestne članice Občinskega sveta Občine Jesenice

Kranj

3911. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Kranj za leto 2024

Ljubljana

3912. Cenik za obračun storitev, ki se nanašajo na izvajanje nalog upravljanja s pokopališči v Mestni občini Ljubljana

Loški Potok

3913. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2024

Metlika

3914. Sklep o višini točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika v letu 2024

Miren-Kostanjevica

3915. Odlok o namakalnem sistemu Namakalni razvod Vogršček in o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema v Občini Miren - Kostanjevica
3916. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren - Kostanjevica
3917. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren
3918. Sklep o prenosu stvarnega premoženja v upravljanje Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica

Prebold

3919. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2024
3920. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2025

Puconci

3921. Odlok o občinskih cestah v Občini Puconci

Razkrižje

3922. Sklep Občinskega sveta Občine Razkrižje št. 035-5/2023-17, z dne 15. 12. 2023
3923. Sklep o določitvi subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo
3924. Sklep o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi

Ribnica

3925. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2024
3926. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ribnica
3927. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ribnica

Semič

3928. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2024
3929. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Semič

Sevnica

3930. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3931. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2024
3932. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2024

Slovenske Konjice

3933. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Slovenske Konjice

Šempeter-Vrtojba

3934. Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2024

Trebnje

3935. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Turnišče

3936. Sklep o začasnem financiranju Občine Turnišče v obdobju januar–marec 2024

Zagorje ob Savi

3937. Sklep o soglasju k oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih gospodarskih javnih služb v Občini Zagorje ob Savi

Žalec

3938. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti