Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023

Kazalo

3919. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2024, stran 11781.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) ter Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 12. redni seji dne 14. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Prebold za leto 2024 
1.SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Prebold za leto 2024 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2024
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.262.489
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.017.948
70
DAVČNI PRIHODKI
4.191.904
700 Davki na dohodek in dobiček
3.741.364
703 Davki na premoženje
390.930
704 Domači davki na blago in storitve
59.510
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
826.044
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
626.544
711 Takse in pristojbine
7.000
712 Globe in druge denarne kazni
3.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
32.000
714 Drugi nedavčni prihodki
157.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
300.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
300.000
73
PREJETE DONACIJE
36.986
730 Prejete donacije iz domačih virov
36.986
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.907.555
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.865.421
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
42.133
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.839.311
40
TEKOČI ODHODKI
1.686.837
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
396.800
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
59.880
402 Izdatki za blago in storitve
1.050.157
403 Plačila domačih obresti
35.000
409 Rezerve
145.000
41
TEKOČI TRANSFERI
2.625.122
410 Subvencije
231.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.478.300
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
227.506
413 Drugi tekoči domači transferi
688.316
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
3.336.313
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.336.313
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
191.040
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso PU
135.540
432 Investicijski transferi PU
55.500
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–576.823
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500.000
500 Domače zadolževanje
500.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
194.000
550 Odplačila domačega dolga
194.000
IX.
SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
–270.823
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
306.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
576.823
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
280.350
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Prebold.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, prispevek za priključitev na javni vodovodni sistem, prispevek za priključitev na javni kanalizacijski sistem in druge predpisane namenske dajatve.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov in izdatkov poveča obseg proračuna.
Pravice porabe sredstev, ki so izkazane na proračunskih postavkah za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2024 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegat 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Predstojnik neposrednega uporabnika župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2024 oblikuje v višini 20.000 eurov.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
9. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun za leto 2024 lahko zadolži za 500.000 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Prebold, v letu 2024 je 0 EUR.
11. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2024 ne smejo zadolževati.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2024 ne smejo zadolžiti.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(začasno financiranje v letu 2025) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Prebold v letu 2025, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0004/2023
Prebold, dne 14. decembra 2023
Župan 
Občine Prebold 
mag. Marko Repnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti