Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023

Kazalo

3896. Tarifa 2024 o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja, stran 11661.

  
Na podlagi drugega odstavka 6. člena, četrtega odstavka 73. člena in tretjega odstavka 111. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O), 4. člena Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 163/22) in 4. člena Splošnega akta o načinu izračuna višine plačila za uporabo elementov oštevilčenja (Uradni list RS, št. 44/23), izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
T A R I F O   2 0 2 4 
o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja 
1. člen 
(vsebina) 
Ta tarifa določa vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila, za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc in za izračun plačila za uporabo elementov oštevilčenja Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2024.
2. člen 
(plačilo na podlagi obvestila) 
(1) Vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila za zagotavljanje javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanje javnih komunikacijskih storitev je 2,13 EUR.
(2) Število točk je določeno v 6. členu Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O).
3. člen 
(plačilo za uporabo radijskih frekvenc) 
(1) Vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc je 0,66 EUR.
(2) Število točk je določeno v poglavju III. Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 163/22).
4. člen 
(plačilo za uporabo elementov oštevilčenja) 
(1) Vrednost točke za izračun plačila za uporabo elementov oštevilčenja je 1,52 EUR.
(2) Število točk je določeno v 6. členu Splošnega akta o načinu izračuna višine plačila za uporabo elementov oštevilčenja (Uradni list RS, št. 44/23).
5. člen 
(priloga k tarifi) 
Obrazložitev tarife je v Prilogi, ki je sestavni del te tarife in določa razloge za sprejem tarife ter cilje, ki jih agencija zasleduje.
6. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2024.
Št. 410-1/2023/42
Ljubljana, dne 15. decembra 2023
EVA 2023-3150-0041
Mag. Marko Mišmaš 
direktor 
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 47601-10/2023/5 z dne 14. 12. 2023.
Priloga:
Posebna obrazložitev Tarife 2024 o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja 
Tarifa 2024 o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja (v nadaljnjem besedilu: tarifa) predvideva neposredno plačevanje plačil Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) za opravljanje nalog v okviru njenih pooblastil in pristojnosti.
Pravna podlaga in razlogi za sprejem te tarife so naslednji:
1. Agencija se financira z letnimi plačili zavezancev v višini sredstev, ki so potrebna za pokritje stroškov, ki jih ima agencija z izvrševanjem nalog opredeljenih v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljnjem besedilu: ZEKom-2) in za sorazmerni delež stroškov delovanja skupnih služb agencije.
2. Vire financiranja agencije na področju elektronskih komunikacij določa ZEKom-2, in sicer predvideva tri vrste plačil:
– plačila na podlagi obvestila iz 5. člena ZEKom-2 (6. člen ZEKom-2),
– plačila za uporabo radijskih frekvenc (73. člen ZEKom-2),
– plačila za uporabo elementov oštevilčenja (111. člen ZEKom-2).
3. Za vsakega od zgoraj navedenih virov financiranja mora agencija določiti vrednost točke za letno plačilo zavezancev. Vrednost točke se pomnoži s številom točk, ki odpadejo na posameznega zavezanca in je določena z zakonom (drugi in tretji odstavek 6. člena ZEKom-2) oziroma s splošnim aktom, ki ga sprejme agencija (drugi odstavek 73. člena in drugi odstavek 111. člena ZEKom-2). Pri določitvi vrednosti točke mora agencija upoštevati naslednja pravila:
– vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila je določena tako, da zbrana plačila krijejo načrtovane stroške, ki jih ima agencija z izvrševanjem določb ZEKom-2, razen določb V., VI. in VII. poglavja,
– vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc je določena tako, da zbrana plačila krijejo načrtovane stroške, ki jih ima agencija z upravljanjem in nadzorom radiofrekvenčnega spektra (V. poglavje ZEKom-2),
– vrednost točke za izračun plačila za uporabo elementov oštevilčenja je določena tako, da zbrana plačila krijejo načrtovane stroške, ki jih ima agencija z upravljanjem in nadzorom elementov oštevilčenja (VII. poglavje ZEKom-2).
4. Zbrana sredstva omogočajo agenciji neodvisno izvajanje nalog v okviru njenih pristojnosti. Naloge agencije so zakonsko določene, podrobneje pa so opredeljene v Programu dela in finančnem načrtu agencije za leto 2024.
5. V letu 2024 bo agencija na področju elektronskih komunikacij z zbranimi sredstvi zasledovala spodaj navedene cilje (ločeno za vsako vrsto plačila), ki so natančneje opisani v Programu dela in finančnem načrtu agencije za leto 2024, in sicer:
a) Poleg rednih nalog bo agencija izvajala več aktivnosti za dosego predvsem naslednjih ciljev v okviru regulacije elektronskih komunikacij:
– izvedba analiz upoštevnih trgov ter izdaja regulatornih odločb, vključno s spremljanjem trga za morebitne nove regulatorne ukrepe;
– priprava Strategije regulacije trga elektronskih komunikacij za spodbujanje regulativne predvidljivosti za obdobje 2025–2027;
– spremljanje izvajanja obveznosti operaterjev s pomembno tržno močjo skladno z regulatornimi odločbami na upoštevnih trgih;
– spremljanje in nadziranje operaterjev v zvezi z njihovim izpolnjevanjem zakonskih zahtev;
– povečanje obveščenosti javnosti in ugotavljanje dejanskih potreb uporabnikov elektronskih komunikacij;
– podpora operaterjem pri implementaciji ukrepov, določenih na ravni EU ter vodenje dialoga z operaterji;
– priprava analize stanja v okviru zagotavljanja univerzalne storitve, vključno z analizo prenosne hitrosti širokopasovnega dostopa in dostopnostjo cen ter določitev izvajalca univerzalne storitve;
– spodbujanje infrastrukturnih investicij z objavami namer o načrtovani gradnji in pozivi zainteresiranim investitorjem v elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo;
– vzdrževanje in nadgradnja Geoportala AKOS za zagotavljanje transparentnosti in možnosti vpogleda v odprte podatke elektronskih komunikacij za splošno in strokovno javnosti;
– izvajanje obveznosti skladno z 18. in 19. členom ZEKom-2 pri pregledu in napovedi postavitve omrežij in poizvedovanj po tržnem interesu za gradnjo visokozmogljivih omrežij;
– prenova in avtomatizacija zajema podatkov zavezancev za obvezno poročanje s postavitvijo sistema za zbiranje podatkov;
– vodenje uradne evidence operaterjev;
– zbiranje podatkov in poročanje o razvoju trga elektronskih komunikacij;
– pripravljanje gradiva za mednarodna telesa in druge oblike mednarodnega sodelovanja;
– proaktivno sodelovanje z domačimi strokovnimi javnostmi in deležniki na trgu elektronskih komunikacij, ter po potrebi organizacija strokovnih delavnic za zainteresirano javnost;
– aktivna udeležba v strokovnih razpravah doma in na mednarodni ravni z namenom prenosa dobrih regulativnih praks v Slovenijo;
– spremljanje dogajanja in trendov na trgu elektronskih komunikacij;
– nudenje strokovne podpore pristojnim organom za uresničitev strateških ciljev Republike Slovenije;
– spodbujanje trga k doseganju ciljev na področju povezljivosti, varnosti, zaščite končnih uporabnikov, ozaveščanje o vplivu elektronskih omrežij na okolje itd.
b) Na podlagi V. poglavja ZEKom-2 agencija zagotavlja optimalno rabo frekvenčnega spektra kot omejene naravne dobrine. V zvezi z navedenim namerava agencija poleg rednih nalog v letu 2024 izvajati aktivnosti za dosego predvsem naslednjih ciljev:
– načrtovanje in optimiziranje radiofrekvenčnega spektra z upoštevanjem zakonodaje in potreb trga;
– spremljanje stanja na trgu;
– aktivno mednarodno udejstvovanje pri sooblikovanju evropske regulatorne politike ter sodelovanje in podpora pri implementaciji evropskega pravnega okvira ter oblikovanje dobrih praks;
– podpora drugim resornim nacionalnim organom pri doseganju ciljev na področju razvoja trga elektronskih komunikacij in sodelovanje z njimi;
– aktivno sodelovanje z deležniki na trgu v smeri iskanja optimalnih pristopov in rešitev za doseganje zastavljenih ciljev;
– realizacija nalog iz Strategije upravljanja radiofrekvenčnega spektra za obdobje 2024–2026;
– priprava javnih razpisov radijskih frekvenc za javne mobilne komunikacijske storitve;
– optimizacija podeljevanja odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za fiksne zveze;
– nudenje podpore pri pogovorih z deležniki glede postopka podelitve za pasove PPDR v delu spektra za državno uporabo 450-470 MHz in 700 MHz in v primeru odločitve ministrstva priprava postopka skupaj z odgovornimi ministrstvi;
– izvedba javnega razpisa za podelitev FM frekvenc in javnega razpisa za podelitev frekvenc za DAB+ omrežje, če bo izkazan interes;
– priprava osnutka uredbe o razporeditvi radiofrekvenčnih pasov in splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc na podlagi zaključkov Svetovne radijske konference WRC-23;
– ažurna obravnava vlog ter izdaja odločb o dodelitvi radijskih frekvenc, podaljševanje odločb, vodenje registra frekvenc ter mednarodne koordinacije in optimizacije frekvenc;
– izvajanje aktivnosti za ščitenje interesov Republike Slovenije glede škodljivega radijskega motenja čezmejnih radijskih postaj;
– nadgradnja oziroma vzpostavitev povezave med uradnimi podatkovnimi bazami ter priprava nove programske opreme za podporo pri izdaji odločb za dosego večje učinkovitosti agencije;
– vodenje evidenc o imetnikih odločb o dodelitvi radijskih frekvenc in radioamaterskih dovoljenj;
– organizacija delavnic in posvetov za zainteresirano javnost ter aktivna udeležba na strokovnih dogodkih drugih organizatorjev.
c) Z namenom zasledovanja določb VII. poglavja ZEKom-2bo agencija v letu 2024 skrbela za racionalno uporabo elementov oštevilčenja in izvajala aktivnosti za dosego predvsem naslednjih ciljev:
– ažurna obravnava vlog za pridobitev odločb o dodelitvi elementov oštevilčenja in za izdajo soglasja za prenos pravice uporabe elementov oštevilčenja na drugega operaterje, nadzor racionalne rabe dodeljenih številskih elementov ter spremljanje izvajanja prenosljivosti številk;
– vodenje uradne evidence o dodeljenih elementih oštevilčenja;
– urejanje načina izvedbe prenosljivosti številk, izdajanje odločb o odmeri plačila za uporabo elementov oštevilčenja ter spremljanje in morebitno posredovanje ob pojavu prevar in neustreznih ravnanj operaterjev na področju številskega prostora;
– spremljanje in obravnava področja številk posebnega pomena, vključno z novo številko 116 016 za pomoč žrtvam nasilja nad ženskami;
– objava pregleda zasedenosti posameznih elementov oštevilčenja po vrstah in namenih uporabe, vključno z analizo nevarnosti izčrpanja posameznih elementov oštevilčenja;
– v primeru sprejetja odločbe o dodelitvi negeografskih številk, ki se uporabljajo za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev na območju drugih držav članic določitev pogojev za zagotovitev skladnosti s predpisi o varstvu potrošnikov in drugimi predpisi držav članic in pogoje za uporabo elementov oštevilčenja;
– spremljanje ustreznosti trenutnih regulativnih in zakonskih določil pri dodeljevanju elementov oštevilčenja;
– posredovanje informacije organu BEREC o dodeljenih elementih oštevilčenja v primeru dodelitve negeografskih številk, ki se uporabljajo za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev, ki niso medosebne komunikacijske storitve (eksteritorialna uporaba elementov oštevilčenja;
– spremljanje razvoja trga na področju številskih virov in implementacija potrebnih novosti ali sprememb;
– aktivno sodelovanje pri pripravi različnih vrst dokumentov v okviru delovnih skupin v organizaciji CEPT/ECC, BEREC in ITU.
6. Glede na navedene cilje in naloge agencija v nadaljevanju pojasnjuje predlagane vrednosti točk. Pri izračunu agencija upošteva potrebno pokrivanje stroškov, ki so potrebni za izvajanje posameznih dejavnosti agencije glede na načrtovane cilje in naloge.
Agencija bo, upoštevajoč načrtovano strukturo in obseg potrebnih stroškov za opravljanje regulatornih nalog za posamezno vrsto plačila, glede na leto 2023 zvišala naslednje tarife, in sicer:
– pri plačilih na podlagi obvestila zvišanje za 0,34 EUR, oziroma 18,99 %,
– pri plačilih za uporabo radijskih frekvenc zvišanje za 0,16 EUR oziroma za 32,00 %,
– pri plačilih za uporabo elementov oštevilčenja zvišanje za 0,22 EUR oziroma za 16,92 %.
Razlogi za spremembe višine tarif so naslednji:
Pri plačilih na podlagi obvestila je razlog za zvišanje predvsem visoka stopnja inflacije in z njo povezana rast cen, stroški dela, ki so se z dogovorom, sklenjenim v oktobru 2022, med Vlado RS in sindikati zvišali v letu 2023, v tarifo 2023 pa niso bili zajeti, stroški energentov, ki so bili za leto 2023 prenizko ocenjeni. Pri pripravi tarife za leto 2023 se je načrtovala poraba presežka prihodkov nad odhodki leta 2021, pri pripravi tarife za leto 2024 pa se načrtuje poraba presežka odhodkov nad prihodki leta 2022.
Pri plačilih za uporabo radijskih frekvenc je razlog za zvišanje tarife predvsem nižji vir financiranja iz naslova presežkov preteklih let ter visoka stopnja inflacije in z njo povezana rast cen, stroški dela, ki so se z dogovorom, sklenjenim v oktobru 2022, med Vlado RS in sindikati zvišali v letu 2023, v tarifo 2023 pa niso bili zajeti ter stroški energentov, ki so bili za leto 2023 prenizko ocenjeni.
Pri plačilih za uporabo elementov oštevilčenja je razlog za zvišanje predvsem visoka stopnja inflacije in z njo povezana rast cen, stroški dela, ki so se z dogovorom, sklenjenim v oktobru 2022, med Vlado RS in sindikati zvišali v letu 2023, v tarifo 2023 pa niso bili zajeti, stroški energentov, ki so bili za leto 2023 prenizko ocenjeni, ter zaradi nižjega vira financiranja iz naslova presežkov preteklih let.
7. Agencija je predlog tarif, ki je vezan na Program dela in finančni načrt agencije za leto 2024, oblikovala na podlagi načrtovane strukture stroškov, ki so potrebni za izvajanje posameznih dejavnosti, morebiten presežek odhodkov nad prihodki poslovnega leta ter sorazmernega dela stroškov skupnih služb za plačila na podlagi ZEKom-2. Predlog tarife je tako stroškovno naravnan.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti