Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023

Kazalo

3933. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Slovenske Konjice, stran 11807.

  
Na podlagi določil 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. člena Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 88/10 in 125/23) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 30. redni seji dne 30. 11. 2023 sprejel
O D L O K 
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Slovenske Konjice 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo predmet in pogoji opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Slovenske Konjice (v nadaljevanju: občina).
(2) S tem odlokom se določijo:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe;
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov;
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
– javna pooblastila koncesionarju;
– splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo;
– vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja;
– začetek in čas trajanja koncesije;
– viri financiranja javne službe;
– način plačila koncesionarja;
– nadzor nad izvajanjem javne službe;
– prenehanje koncesijskega razmerja;
– organ, ki opravi izbor koncesionarja;
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe.
2. člen 
(izrazi) 
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je določeno v zakonu, ki ureja področje zaščite živali in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
3. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakonov in podzakonskih prepisov, ki urejajo izvajanje javne službe iz prvega člena tega odloka.
2. PREDMET JAVNE SLUŽBE 
4. člen 
(storitve, ki so predmet javne službe) 
S storitvami javne službe se zagotavlja pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču. Javna služba obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih in izgubljenih živalih;
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim;
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču;
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim skrbnikom;
– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali v skladu s predpisi;
– vodenje evidenc;
– druge naloge v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo izvajanje javne službe iz prvega člena tega odloka.
3. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV 
5. člen 
(območje izvajanja javne službe) 
Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost izvaja na celotnem območju Občine Slovenske Konjice.
6. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov) 
(1) Uporabnice in uporabniki (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) imajo na območju občine pravico do uporabe storitev javne službe na pregleden in nepristranski način, pod pogoji določenimi z zakonom, ki ureja področje zaščite živali in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
(2) Uporaba storitev javne službe je obvezna, razen v primerih določenih z zakonom ali na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
4. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR 
7. člen 
(pogoji) 
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.
(2) Koncesionar mora zagotoviti zavetišče za živali, ki je registrirano za opravljanje dejavnosti zavetišča in mora imeti vsaj:
– prostor za sprejem strank in vodenje evidenc;
– prostor za opravljanje veterinarskih storitev;
– sanitarne prostore za osebje;
– prostor za pripravo in skladiščenje hrane;
– prostor za shranjevanje opreme za čiščenje in razkuževanje prostorov in opreme;
– prostor za kopanje in čiščenje živali;
– izolatorij za pse;
– izolatorij za mačke;
– bivalne prostore za pse;
– bivalne prostore za mačke;
– bivalne prostore (kletke, bokse oziroma ustrezne posode) za druge hišne živali;
– prostor za bolne in poškodovane živali;
– prostor s hladilnico za poginule in usmrčene živali (hladilna skrinja);
– prostor za izpust psov.
(3) Koncesionar mora imeti ustrezno vozilo oziroma vozila za prevoz živali.
(4) Koncesionar mora imeti organizirano stalno 24-urno pripravljenost oziroma dežurstvo za sprejem živali v nujnih primerih.
(5) Koncesionar mora zagotoviti zadostno število oskrbnikov, ki so usposobljeni za delo z živalmi ter vodjo zavetišča, ki ima vsaj srednjo izobrazbo veterinarske smeri ali srednjo izobrazbo druge smeri in z delom pridobljene izkušnje z živalmi.
(6) Zavetišče mora imeti koncesijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali v zavetišču ali sklenjeno pogodbo z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali v zavetišču.
(7) Koncesionar mora izpolnjevati druge pogoje določene z zakonom, ki ureja področje zaščite živali in s podzakonskimi predpisi, ki so izdani na njegovi podlagi.
5. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
8. člen 
(splošni pogoji za izvajanje javne službe) 
Izvajalec javne službe mora izvajati javno službo v skladu z določili zakona in podzakonskih predpisov, ki urejajo področje zaščite živali in predpisi občine.
6. OBSEG MONOPOLA 
9. člen 
(obseg monopola) 
(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz prvega člena tega odloka na celotnem območju občine se podeli enemu koncesionarju.
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za izvajanje dejavnosti javne službe na celotnem območju občine.
7. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE 
10. člen 
(začetek koncesije) 
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe.
11. člen 
(čas trajanja koncesije) 
Koncesija se podeli za obdobje 8 let.
8. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE 
12. člen 
(viri financiranja javne službe) 
Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe:
– iz proračuna občine;
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe;
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
9. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
13. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajajo pristojne službe občinske uprave občine in občinski svet občine.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje pristojni organ občinske uprave.
10. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
14. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– z odkupom koncesije;
– z odvzemom koncesije;
– v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.
15. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena;
– z odpovedjo;
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
16. člen 
(odkup koncesije) 
(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javne službe.
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.
17. člen 
(odvzem koncesije) 
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku;
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba;
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti;
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta;
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe;
– če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
11. NAČIN PODELITVE KONCESIJE 
18. člen 
(javni razpis) 
(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani občine.
19. člen 
(oblika in postopek javnega razpisa) 
(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega akta ter v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
20. člen 
(vsebina javnega razpisa) 
(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi zakona, ki ureja področje o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 7. členu tega odloka.
21. člen 
(postopek izbire koncesionarja) 
(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi odprti postopek v skladu z določili zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, zakona, ki ureja javno naročanje in zakona, ki ureja gospodarske javne službe. Podrobnejša merila za izbor ponudbe se določijo v razpisni dokumentaciji.
(2) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog.
(3) Izbira koncesionarja se izvede po postopku določenem z zakonom, ki ureja področje javnih gospodarskih služb.
12. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA 
22. člen 
(organ, ki opravi izbor koncesionarja) 
(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz drugega odstavka 22. člena tega odloka.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.
13. ORGAN POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE 
23. člen 
(organ pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe) 
Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan občine.
14. DRUGE SESTAVINE POTREBNE ZA DOLOČITEV IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
14.1 Prenos koncesije
24. člen 
(prenos koncesije) 
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb, ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.
14.2 Višja sila
25. člen 
(dolžnosti in pravice koncesionarja) 
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine v nepredvidljivih okoliščinah.
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje sporazumno preneha.
14.3 Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih
26. člen 
(odgovornost za škodo) 
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
14.4 Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja
27. člen 
(vrsta odgovornosti) 
Koncedent ne odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju koncesionirane javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam.
14.5 Zavarovanje odgovornosti za škodo
28. člen 
(zavarovanje) 
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za škodo.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.
15. KONČNA DOLOČBA 
29. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0019/2023-1(151)
Slovenske Konjice, dne 30. novembra 2023
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti