Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023

Kazalo

3927. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ribnica, stran 11802.

  
Na podlagi 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I in 97/23 – ZIPRS2324), določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr. in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US), 218. člena, 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Ribnica na 8. redni seji dne 14. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ribnica 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 80/17, v nadaljevanju odlok).
2. člen 
Besedilo četrtega odstavka 3. člena odloka se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Površine vseh prostorov, ki so funkcionalno povezane s poslovnim prostorom so zazidana stavbna zemljišča, na katerih so gradbeno inženirski objekti, ki niso objekti javne gospodarske infrastrukture in so namenjena za izvajanje poslovne dejavnosti ter so funkcionalno povezana s poslovnim prostorom.«
3. člen 
Besedilo 8. člena odloka se nadomesti z novim, ki se glasi:
»(1) Po namembnosti se zazidana stavbna zemljišča razvrščajo v skladu s predpisi, ki urejajo razvrščanje objektov in sicer na naslednje kategorije:
A – Stavbe za stanovanjske namene.
B – Stavbe, ki se uporabljajo za dejavnost turizma, gostinstva in trgovine.
C – Stavbe, ki se uporabljajo za poslovne in upravne namene.
D – Industrijske stavbe in skladišča ter stavbe za promet in proizvodnjo električne energije.
E – Stavbe, ki so splošnega družbenega pomena.
F – Stavbe za kmetijski namen, če se uporabljajo za kmetijsko poslovno dejavnost.
(2) Namen uporabe zazidanega stavbnega zemljišča se glede na lego ovrednoti s točkami na naslednji način:
Namen
Območje/ število točk
I.
II.
III.
IV.
A
125
105
85
68
B
500
400
300
200
C
500
400
300
200
D
340
290
250
240
E
150
100
60
50
F
80
60
40
20
(3) Namen za zazidana stavbna zemljišča, katerih dejanska raba po uradnih evidencah iz 3. člena tega odloka se razlikuje od njihove rabe v naravi, se lahko opredeli drugače, če se ugotovi, da se del stavbe uporablja za drugačen namen, ki je naveden v tabeli iz drugega odstavka tega člena. V tem primeru se določijo točke glede na dejansko ugotovljen namen uporabe iz zgornje tabele.«
4. člen 
Besedilo 9. člena odloka se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Namen uporabe nezazidanega stavbnega zemljišča se določi glede na namensko rabo območja, kot jo določa veljavni prostorski akt in se vrednoti na naslednji način:
Namembnost zemljišča
Območje/točk
I.
II.
III.
IV.
Območja za izgradnjo stanovanjskih stavb
125
105
85
65
Območja za izgradnjo stavb za industrijo in skladišča
340
290
250
240
Območja za izgradnjo poslovnih stavb (trgovske, oskrbne, poslovno-storitvene dejavnosti)
500
400
300
200
« 
5. člen 
Drugi odstavek 11. člena odloka se črta.
Tretji odstavek 11. člena odloka se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Letna višina nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča se določi kot število točk, dobljenih iz 7. in 9. člena tega odloka, ki se pomnožijo s površino nezazidanega stavbnega zemljišča, z letno višino točke za odmero nadomestila ter faktorjem 0,5.«
6. člen 
Prvi odstavek 12. člena odloka se po novem glasi:
»Vrednost točke za leto 2024 znaša 0,002735 EUR/m2
7. člen 
Prvi odstavek 14. člena odloka se v celoti črta.
8. člen 
Besedilo 15. člena odloka se nadomesti z novim, ki se glasi:
»(1) Plačila nadomestila se na lastno zahtevo oprosti zavezanec, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni ali neposredno plačal komunalni prispevek. Oprostitev plačevanja nadomestila traja 5 let. Oprostitev začne teči od dneva vselitve v stanovanje oziroma v stanovanjsko hišo. O oprostitvi iz tega odstavka odloča na podlagi pisnega zahtevka zavezanca pristojni organ Občine Ribnica in o tem izda odločbo. Zavezanec mora predložiti dokazilo (prijava začasnega ali stalnega prebivališča), iz katerega je razvidno, da se je vselil v stanovanje.
(2) Plačila nadomestila se oprosti tudi zavezanca, ki je prejemnik denarne socialne pomoči na podlagi zakona, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Odločbo o enoletni oprostitvi izda pristojni organ Občine Ribnica na podlagi vloge zavezanca.«
9. člen 
Besedilo 16. člena odloka se v celoti črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se zaključijo po predpisih, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
11. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2024.
Št. 007-0015/2023
Ribnica, dne 14. decembra 2023
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti