Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023

Kazalo

3921. Odlok o občinskih cestah v Občini Puconci, stran 11785.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 108. člena Zakona o cestah /ZCes-2/ (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23, 78/23 – ZUNPEOVE) in 17. člena Statuta Občine Puconci je Občinski svet Občine Puconci na 9. redni seji dne 14. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o občinskih cestah v Občini Puconci 
1 SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa:
– občinske ceste v Občini Puconci (v nadaljnjem besedilu: občina) in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne občinske gospodarske javne službe;
– postopke in pogoje za poseganje v občinske ceste in zagotavljanje njihovega varstva;
– inšpekcijsko nadzorstvo ter sankcioniranje kršitev tega odloka;
– druga vprašanja v zvezi z upravljanjem občinskih cest.
2. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z občinskimi cestami iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja področje javnih cest in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi.
3. člen 
(pomen izrazov) 
V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot jih določa zakon, ki ureja javne ceste in na njegovi podlagi sprejeti podzakonskimi predpisi.
2 OBČINSKE CESTE IN POSTOPEK NJIHOVE KATEGORIZACIJE 
4. člen 
(občinske ceste) 
Občinska cesta je javna cesta, namenjena povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih znamenitosti v občini in povezovanju naselij med občinami.
5. člen 
(kategorizacija občinskih cest) 
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in javne poti ter občinske kolesarske poti.
(2) Lokalne ceste se v naseljih lahko razvrščajo v več podkategorij, ki so določene s predpisom vlade.
6. člen 
(postopek kategorizacije občinskih cest) 
Občinske ceste določi in kategorizira občinski svet na predlog župana po postopku, ki je določen s predpisom, ki ureja merila za kategorizacijo javnih cest. S kategorizacijo občinskih cest se določi tudi, kateri vrsti prometa so namenjene.
7. člen 
(spremembe kategorizacije občinskih cest) 
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest ali nadomeščenih delov teh cest in prenose občinskih cest med državne ceste predlaga župan.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena mora biti v primeru gradnje nove ali nadomestne ceste pred predajo te ceste v promet predvidena njena kategorija.
(3) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
8. člen 
(prenos nekategoriziranih cest in gozdnih cest med občinske ceste) 
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri poteka javni promet ali gozdno cesto lahko lastnik ali upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste ter kategorizacijo.
(2) Občinska uprava ugotovi ali predlagana cesta izpolnjuje pogoje za uvrstitev v katero izmed kategorij in o tem izdela poročilo, ki ga posreduje županu.
(3) O prenosu nekategoriziranih cest ali gozdnih cest med občinske ceste odloči občinski svet na predlog župana.
9. člen 
(opustitev občinske ceste) 
(1) Občinska cesta ali in njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) O opustitvi občinske ceste ali njenega dela ter bodočem ravnanju s to nepremičnino, ko ni več namenjena prometu, odloči občinski svet.
(3) Opuščena občinska cesta ali njen del se lahko uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti plačilu primerne odškodnine prenese med kategorizirane ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te ceste, pod pogojem, da ima tak prenos še vedno izkazan javni interes.
10. člen 
(turistične in druge poti) 
(1) Turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki so namenjene dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.
(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za uporabnike, katerim je namenjena. Za te poti obstaja posebna evidenca, ki jo vodi občinska uprava.
(3) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka velja, da se iz javnih sredstev lahko financira ali vzdržuje samo poti do naravnih, kulturnih in drugi spomenikov ali znamenitosti, ki so javnega pomena.
(4) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz dotacij občine njihovim upravljavcem.
(5) Za druge turistične poti, ki so v domeni društev, zasebni lasti, skrbijo društva in zasebniki samostojno.
(6) Turistične, kolovozne in ostale nekategorizirane poti lahko lokalna skupnost ureja s posebnim odlokom.
3 UPRAVLJANJE, GRADNJA, FINANCIRANJE, VZDRŽEVANJE IN VARSTVO OBČINSKIH CEST 
3.1 Upravljanje občinskih cest
11. člen 
(upravljavec občinskih cest) 
Upravljavec občinskih cest je občinska uprava.
12. člen 
(naloge upravljavca občinskih cest) 
Upravljavec opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za gradnjo, vzdrževanje in varstvo občinskih cest. Te naloge obsegajo:
– izdelavo strokovnih podlag za načrte vzdrževanja in razvoja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh načrtov,
– naloge rednega vzdrževanja občinskih cest,
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest,
– naloge nadzora nad prometno ureditvijo občinskih cest,
– naloge upravljanja, vodenja in nadzora prometa,
– izvajanja postopkov podeljevanja koncesij in izbire koncesionarja za redno vzdrževanje občinskih cest,
– izvajanje postopkov javnega naročanja za izvajanje del rednega vzdrževanja občinskih cest, ki niso predmet koncesije, ter za izvajanje gradnje, investicijskega vzdrževalnih del v javno korist na občinskih cestah,
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste,
– vodenje evidenc o občinskih cestah,
– pridobivanje podatkov o prometnih obremenitvah na občinskih cestah in o prekoračitvah dimenzij (višina, širina in dolžina) in mas vozil,
– naloge v zvezi z organizacijo obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih,
– izdanja dovoljenj in soglasij in vodenja drugih upravnih postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za varovanje prometa na njih,
– naloge v zvezi s pripravo strokovnih podlag za tehnične predpise o projektiranju, gradnji in vzdrževanju javnih cest,
– druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom ali drugimi predpisi.
13. člen 
(plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest) 
(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme Občinski svet Občine Puconci na predlog župana.
(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po postopku, določenim za občinski proračun, in je njegov sestavni del.
(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.) in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor za ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.
3.2 Gradnja občinskih cest
14. člen 
(gradnja in vzdrževanje občinskih cest) 
(1) Gradnja in vzdrževanje občinskih cest je v javnem interesu.
(2) Občinske ceste se načrtujejo, projektirajo, gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, kot jih določajo zakoni, ki urejajo ceste, varstvo okolja, upravljanje voda, prostorsko načrtovanje, graditev objektov, zaščito in reševanje ob prometnih in drugih nesrečah, ter tiste tehnične smernice, katerih uporaba je obvezna.
(3) Občinske ceste se načrtujejo, projektirajo, gradijo in vzdržujejo tako, da je zagotovljeno neovirano gibanje funkcionalno oviranih oseb.
(4) Če občinske ceste ali njenega dela zaradi prostorskih, okoljevarstvenih, tehničnih ali ekonomskih razlogov, varstva kulturne dediščine, posebno težkih terenskih razmer ali drugih posebej utemeljenih razlogov ni mogoče načrtovati, projektirati ali graditi z elementi, ki v celoti ustrezajo njenemu prometnemu pomenu in vrstam prometa, ki jim je namenjena, se lahko načrtuje, projektira ali gradi s slabšimi elementi. Za vsa odstopanja se v postopku načrtovanja in projektiranja izvede primerjava z rešitvami, skladnimi s predpisi, ki urejajo projektiranje cest. Predlagane rešitve, ki odstopajo od predpisanih s predpisi, ki urejajo projektiranje cest, upravljavec ceste posebej utemelji in s pisno izjavo presojevalca varnosti cest ali presojevalke varnosti cest izkaže, da je kljub načrtovanju, projektiranju ali gradnji javne ceste ali njenega dela s slabšimi elementi zagotovljena varnost občinske ceste. Predlagane rešitve odobri župan.
15. člen 
(pridobitev stvarnih pravic na nepremičninah za gradnjo javnih cest in ukrepov na njih) 
(1) Za gradnjo javne ceste se lahko v skladu z zakonom in tem odlokom lastninska pravica na nepremičnini odvzame proti odškodnini ali nadomestilu v naravi, omeji s pravico uporabe za določen čas ali obremeni z začasno ali trajno služnostjo.
(2) Služnostna ali stavbna pravica na zemljiščih, ki so v lasti Republike Slovenije, je za potrebe gradnje javne ceste neodplačna.
(3) Javna korist za razlastitev, omejitev ali obremenitev lastninske pravice je pri izvajanju vzdrževalnih del v javno korist na javni cesti izkazana, če občinski svet za konkretno nepremičnino, ki je v območju javne ceste, sprejme sklep, s katerim ugotovi, da so predvidena dela na javni cesti nujno potrebna in v javno korist. Predlog za izdajo sklepa vsebuje opis in gradbeno situacijo predvidenih del, načrt parcel s prikazom delov parcel za razlastitev, omejitev ali obremenitev lastninske pravice, s podatki za prenos točk v naravo ter seznam vseh parcel s podatki o površinah delov parcel, na katerih se izkazuje javna korist.
(4) Če bi bila izvedba ukrepov, ki so potrebni zaradi varstva pred hrupom in drugimi emisijami prometa, bolj učinkovita in ekonomična na sosednjih nepremičninah kot izvedba na cestnem zemljišču, se lahko na podlagi pravnega posla z lastnikom sosednje nepremičnine ustanovi stvarna služnost.
16. člen 
(avtobusna postajališča) 
(1) Avtobusna postajališča na cestah so izven vozišča.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko avtobusno postajališče vzpostavi na vozišču, če prostorske ali druge tehnične zahteve ne omogočajo gradnje avtobusnega postajališča izven vozišča, vključno z vsemi potrebnimi površinami za pešce in kolesarje mimo avtobusnega postajališča, v skladu s pravilnikom o gradnji avtobusnih postajališč ter mnenjem strokovne komisije.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka upravljavec ceste pridobi strokovno mnenje komisije, ki jo za občinske ceste imenuje župan. Upravljavec ceste se o vzpostavitvi avtobusnega postajališča na vozišču odloči na podlagi strokovnega mnenja komisije. Komisijo sestavljajo predstavnik upravljalca cest, policije in predstavnik vzdrževalca cest. Komisija o svojem delu poda poročilo.
(4) Avtobusna postajališča na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, se gradijo, označujejo in vzdržujejo v skladu z zakonom.
17. člen 
(potek občinskih kolesarskih povezav) 
(1) Občinska kolesarska povezava lahko poteka v okviru javnih cest, nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, nekategoriziranih cest ali v okviru objektov vodne, železniške in energetske infrastrukture.
(2) Če poteka občinska kolesarska povezava zunaj zemljišč javnega dobra, se pravice in obveznosti izvršujejo v obsegu, kot je potrebno za varno odvijanje kolesarskega prometa. Pravice in obveznosti se uredijo s posebno pogodbo med upravljavcem kolesarske povezave in lastnikom zemljišča, preko katerega povezava poteka.
(3) Potek občinskih kolesarskih povezav predpiše župan.
18. člen 
(križanja javne ceste z železniško progo) 
Križanja javnih cest in železniških prog se omejijo na najnujnejši obseg, in sicer tako, da se dvoje ali več javnih cest usmeri na skupno križanje z železniško progo. Način križanja javnih cest in železniških prog ter razmejitev stroškov njihove gradnje, ki bremeni javno cesto ali železniško progo, se uredita v skladu z zakonom, ki ureja varnost v železniškem prometu.
19. člen 
(financiranje občinskih kolesarskih povezav) 
(1) Financiranje vzpostavitve občinske kolesarske povezave v delu, ki ne poteka po občinski cesti, se uredi s posebno pogodbo, ki jo skleneta občina in lastnik ceste oziroma druge prometne površine.
(2) Financiranje iz prejšnjega odstavka obsega označitev občinske kolesarske povezave s predpisano prometno signalizacijo ter izvedbo nujnih varnostnih ukrepov in obrabne konstrukcije ceste oziroma prometne površine.
(3) Stroški izvedbe nujnih varnostnih ukrepov in obrabne konstrukcije ceste oziroma druge prometne površine se poračunajo v okviru pogodbe o pravici uporabe teh površin.
20. člen 
(razmejitev obveznosti med upravljalcem občinskih cest in upravljalci vodotokov) 
(1) Stroške gradnje objektov in naprav za ohranjanje vodnega režima vodotoka, ki so potrebni zaradi prečkanja javne ceste z vodotokom ali njenega poteka po priobalnih zemljiščih vodotoka, krije upravljavec ceste.
(2) Vzdrževanje zavarovanja podporne konstrukcije premostitvenega objekta ter objektov in naprav, ki so bili zgrajeni izključno za zaščito premostitvenega objekta pred škodljivim delovanjem voda (npr. pragovi, obrežna zavarovanja), so sestavni del vzdrževanja javne ceste.
(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so sestavni del vzdrževanja vodotoka.
(4) Če javna cesta poteka po priobalnih zemljiščih vodotoka, stroške vzdrževanja javne ceste in pripadajočih objektov ter vodnih ureditev, ki so bili zgrajeni izključno za zaščito javne ceste pred škodljivim delovanjem voda, na tem območju javne ceste krije upravljavec ceste. Stroški vzdrževanja objektov in vodnih ureditev, ki služijo tako zaščiti javne ceste pred škodljivim delovanjem voda kot tudi ohranjanju vodnega režima, se sorazmerno razdelijo med upravljavca ceste in upravljavca vodotoka.
(5) Če javna cesta poteka po priobalnih zemljiščih vodotoka, upravljavec vodotoka in upravljavec ceste skleneta dogovor glede izvajanja posameznih vzdrževalnih del na vodotoku in medsebojnih obveznosti pri izvajanju teh del.
21. člen 
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste) 
(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi gradnje drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Tako nadomeščeni odsek ceste mora biti zgrajen najmanj z elementi nadomeščene ceste. Za poseg v cestno telo obstoječe občinske ceste si mora investitor objekta ali naprave pridobiti soglasje upravljavca občinske ceste. Stroške prestavitve ceste krije investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so nastali zaradi zahteve upravljavca občinske ceste za boljše elemente nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
22. člen 
(obveznost usklajenega projektiranja in gradnje gospodarske javne infrastrukture) 
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste v cestnem svetu predvideva tudi gradnja druge gospodarske javne infrastrukture, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora projektna dokumentacija vsebovati tudi rešitve gospodarske javne infrastrukture.
(2) Usklajenost projektiranja in gradnje objektov gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka je v pristojnosti upravljavca občinske ceste.
(3) Stroške projektiranja in gradnje objektov posamezne gospodarske javne infrastrukture iz prvega odstavka tega člena krije njen upravljavec.
23. člen 
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto) 
(1) Upravljavec občinske ceste v fazi načrtovanja gradnje občinske ceste obvesti upravljavce druge gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem najmanj 90 dni pred začetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo ceste.
(2) Upravljavec občinske ceste da upravljavcu druge gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka na razpolago tehnične in druge podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljavce gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem, kadar nameravajo graditi svoje objekte in naprave v občinski cesti.
24. člen 
(dovoljenje za začasno uporabo občinske ceste) 
(1) Za novo ali rekonstruirano občinsko cesto, za katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje, lahko župan izda dovoljenje za začasno uporabo že pred dokončanjem vseh del zunaj vozišča ceste, predvidenih z izdanim gradbenim dovoljenjem, če vozišče izpolnjuje pogoje za varno odvijanje prometa.
(2) Pregled občinske ceste iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z določili zakona, ki ureja ceste. Zapisnik o pregledu ceste je priloga vloge za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka.
(3) V postopku izdaje dovoljenja za začasno uporabo je stranka le upravljavec občinske ceste.
(4) Dovoljenje za začasno uporabo velja do pridobitve uporabnega dovoljenja, ki ga izda pristojni upravni organ, vendar največ pet let.
(5) Pridobitev dovoljenja za začasno uporabo občinske ceste je obvezna, ko je čas od končanja del na vozišču ceste do dokončanja preostalih del po gradbenem dovoljenju daljši od 60 dni.
(6) Če se za začasno cesto uporabi dokončana posamezna faza nove ali rekonstruirane ceste ter če je novogradnja ali rekonstrukcija končana in še ni izdano dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, lahko upravljavec ceste konča zaporo ceste in pod posebnimi pogoji dovoli začasno uporabo ceste, če je nadzornik del predhodno podal pisno izjavo, da so dela opravljena v skladu s projektno dokumentacijo in so izpolnjene predpisane bistvene zahteve v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.
25. člen 
(gradnja gospodarske javne infrastrukture v območju občinske ceste) 
(1) Gospodarsko javno infrastrukturo je dovoljeno graditi v območju občinske ceste le pod pogoji in na način, določen s soglasjem, ki ga upravljavec občinske ceste izda v skladu s tem odlokom, ali mnenjem, ki ga upravljavec občinske ceste izda v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.
(2) Soglasje iz prejšnjega odstavka tega člena se izda kljub predhodno izdanem mnenju, ki ga upravljavec občinske ceste izda v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.
(3) Upravljavec občinske ceste lahko zahteva od upravljavca gospodarske javne infrastrukture, da objekte in omrežja gospodarske javne infrastrukture preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi gradnje občinske ceste. Stroške prestavitve ali preureditve objektov in omrežja gospodarske javne infrastrukture krije upravljavec občinske ceste, razen če je to v nasprotju s pogoji za njihovo gradnjo iz soglasja ali mnenja iz prejšnjega odstavka.
(4) Upravljavec občinske ceste lahko zavrne izdajo soglasja ali mnenja iz prvega odstavka tega člena, če bi objekti in omrežja gospodarske javne infrastrukture ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali njen razvoj.
(5) Z globo 1.250 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki gradi ali zgradi gospodarsko javno infrastrukturo v območju občinske ceste brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem upravljavca občinske ceste.
(6) Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 2.500 eurov.
26. člen 
(posegi v občinsko cesto zaradi vzdrževanja druge gospodarske javne infrastrukture) 
(1) Vzdrževalna dela na obstoječi gospodarski javni infrastrukturi na cestnem zemljišču občinske ceste se lahko opravljajo le s soglasjem upravljavca občinske ceste.
(2) V soglasju za izvajanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če je s poškodbami objektov in omrežja gospodarske javne infrastrukture, zgrajenih na cestnem zemljišču občinske ceste, neposredno ogrožen varen promet oziroma življenje in zdravje ljudi in živali ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec gospodarske javne infrastrukture takoj odstrani neposredno nevarnost in o tem brez odlašanja po elektronski poti obvesti izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec gospodarske javne infrastrukture takoj odpravi poškodbe na njej, vzpostavi občinsko cesto v prvotno stanje in o končanih delih po elektronski poti obvesti upravljavca občinske ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinske ceste.
(4) Če se zaradi del iz prejšnjega odstavka omeji uporaba občinske ceste, upravljavec gospodarske javne infrastrukture, vgrajene v občinsko cesto, takoj obvesti in pozove izvajalca rednega vzdrževanja ceste, da vzpostavi zaporo ceste na njegove stroške ter o omejitvi uporabe občinske ceste in o njenem prenehanju po elektronski poti obvesti pristojno policijsko upravo in regijski center za obveščanje.
(5) Z globo 1.250 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja upravljavca občinske ceste izvaja vzdrževalna in druga dela na gospodarski javni infrastrukturi na zemljišču občinske ceste ali opravlja ta dela v nasprotju z izdanim soglasjem.
(6) Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 2.500 eurov.
(7) Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek upravljavec gospodarske javne infrastrukture, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 2.500 eurov.
3.3 Financiranje občinskih cest
27. člen 
(financiranje občinskih cest) 
(1) Gradnjo in vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav v okviru cestnega zemljišča občinske ceste financira občina.
(2) Gradnjo posameznih delov občinskih cest lahko financira ali sofinancira tudi drug subjekt, če je gradnja teh delov cest pogojena z njegovimi načrtovanimi prostorskimi ureditvami.
(3) Če je gradnja cestnega priključka na občinsko cesto pogojena tudi z izvedbo vzdrževalnih del ali vzdrževalnih del v javno korist občinske ceste, stroške teh del krije investitor cestnega priključka.
(4) Če narava dejavnosti gospodarskega subjekta zahteva gradnjo ceste z boljšimi elementi in v večjem obsegu, kot to zahtevata povprečen obseg in struktura prometa, gospodarski subjekt financira ta dela v obsegu stroškov dodatno potrebnih del na občinski cesti.
(5) Financiranje oziroma sofinanciranje del iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena ter druge medsebojne obveznosti se uredijo s posebno pogodbo, ki jo skleneta občina in investitor del.
3.4 Vzdrževanje občinskih cest
28. člen 
(redno vzdrževanje občinskih cest) 
(1) Redno vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti občinskih cest ob naravnih in drugih nesrečah.
(2) Način opravljanja rednega vzdrževanja občinskih cest predpiše občinski svet z odlokom v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
4 VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH 
29. člen 
(izvajanje del v območju občinske ceste) 
(1) Za izvajanje gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo (npr. izkopi, prekopi, podkopi, vrtanja), ter gozdarskih del (npr. podiranje dreves, spravilo lesa) v območju občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet na javni cesti, poškodovala javno cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, se pridobi soglasje upravljavca ceste, s katerim se določijo pogoji za opravljanje teh del.
(2) Upravljalec cest ima 30 dni časa za izdajo soglasja iz prejšnjega odstavka. K vlogi za izdajo soglasja za izvajanje gradbenih posegov mora vlagatelj priložiti:
– projekt ali ustrezni del projekta oziroma drugi grafični prikaz nameravanega posega;
– izjavo, da bo uporabljeni ali ogroženi del ceste ali druge javne površine povrnil v prejšnje stanje;
– izjavo, da bo na lastne stroške vzdrževal ali saniral območje posega v primeru posedanja še 5 let po zaključku del;
– služnostno pogodbo za vgradnjo gospodarske javne infrastrukture ali druge infrastrukture (telekomunikacijski vodi ipd.).
(3) Ob upoštevanju vseh okoliščin lahko v soglasju upravljavec občinske ceste odloči:
– da se morajo dela izvajati neprekinjeno ali se smejo izvajati le v določenem času dneva ali ob določenih dneh;
– da se dela ne smejo izvajati v času izvajanja zimske službe oziroma da se morajo do pričetka njenega izvajanja zaključiti;
– da mora vlagatelj po povrnitvi površine v prejšnje stanje pridobiti strokovno ekspertizo izvedenih del v obsegu, ki se mu določi;
– da se posegi v javno cesto ali drugo javno površino izvajajo pod nadzorom izvajalca rednega vzdrževanja javne ceste ali druge javne površine, v katero se posega;
– da vlagatelj poda garancijo na izvedena dela oziroma solidarnost gradnje za dobo 5 let;
– da je v primeru vzdolžnih posegov v javno cesto potrebno izvesti sanacijo s preplastitvijo celotne širine vozišča, smernega vozišča ali prometnega pasu ali pločnika ali prometne površine namenjene kolesarskemu promet;
– površino oziroma obseg sanacije s preplastitvijo v primeru prečnih posegov v javno cesto ali drugo javno površino;
– da se v primeru gradnje priključka na občinsko cesto preko pločnika ali denivelirane kolesarske steze ohrani prvotna višina pločnika ali kolesarske steze.
30. člen 
(varovalni pas ob občinski cesti) 
(1) Zaradi razvoja občinskega cestnega omrežja, preprečitve škodljivih vplivov emisij prometa na bivalno okolje in preprečitve vplivov drugih neposrednih prostorskih ureditev na občinsko cesto in promet na njej je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja objektov ali izvajanje drugih gradbenih posegov, vzpostavitev trajnih nasadov, ograj in živih mej v varovalnem pasu občinske ceste je dovoljena le s soglasjem, ki ga izda upravljavec občinske ceste v skladu s tem zakonom, ali mnenjem, ki ga izda upravljavec občinske ceste v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.
(3) Upravljavec občinske ceste izda soglasje ali mnenje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej ter so zagotovljeni regulacijski elementi, ki ločujejo grajene javne površine od površin v zasebni lasti, s katerimi se zagotavlja prihodnji razvoj prometa.
(4) Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega roba cestnega zemljišča v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša:
– pri lokalnih cestah 4 metre;
– pri javnih poteh 3 metre;
– pri občinskih kolesarskih cestah in poteh 1 meter.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek varovalnega pasu nimajo občinske kolesarske ceste in poti v delu njihovega poteka preko vodnih zemljišč in zemljišč, ki niso javno dobro v lasti občine.
(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik – lastnik ali imetnik pravice uporabe zemljišča, ki v varovalnem pasu občinske ceste brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem upravljavca ceste gradi ali zgradi objekt, izvaja ali izvede druge gradbene posege, vzpostavlja ali vzpostavi trajni nasad, ograjo in živo mejo.
(7) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – lastnica ali imetnica pravice uporabe zemljišča, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njena odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
31. člen 
(preglednosti ob občinski cesti) 
(1) V območju križišča občinskih cest, križišča občinske ceste z železniško progo (preglednostni prostor) ali v območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršne koli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge predmete ter storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali cestnega priključka.
(2) Preglednost ob občinski cesti se ugotavlja na podlagi tega odloka in zakona, ki ureja varnost v železniškem prometu. Tehnične podatke o dimenzijah preglednega polja, pregledne berme oziroma preglednostnega prostora za potrebe rednega vzdrževanja in nadzora ceste zagotavlja upravljavec ceste.
(3) Zaradi zagotavljanja stanja iz prvega odstavka tega člena, razen na individualnih cestnih priključkih, se lahko lastninska pravica začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.
(4) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine ali dejansko škodo in izgubljeni dobiček.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek lastnik služeče nepremičnine ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča predhodno določena v soglasju, ki ga izda upravljavec občinske ceste v skladu s tem zakonom, ali mnenju, ki ga izda upravljavec občinske ceste v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.
(6) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek posameznik – lastnik ali imetnik pravice uporabe zemljišča, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(7) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – lastnica ali imetnica pravice uporabe zemljišča, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njena odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.
32. člen 
(cestni priključki na občinsko cesto) 
(1) Cestni priključki nekategoriziranih cest in individualni priključki na občinske ceste (v nadaljnjem besedilu: priključki na občinske ceste) se lahko gradijo le s soglasjem, ki ga upravljavec občinske ceste izda v skladu s tem odlokom, ali mnenjem, ki ga upravljavec občinske ceste izda v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.
(2) Upravljavec občinskih cest izda soglasje ali mnenje iz prejšnjega odstavka, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic za zmogljivost občinske ceste ali varnost prometa na njej. Cestni priključki, katerih izvedba je dovoljena na podlagi soglasja upravljavca občinske ceste, morajo izpolnjevati merila za enostavne objekte v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.
(3) Cestni priključek do meje cestnega zemljišča občinske ceste s pripadajočo prometno signalizacijo in prometno opremo je sestavni del občinske ceste.
(4) Upravljavec občinskih cest lahko z odločbo zahteva prilagoditev cestnega priključka na stroške lastnika ali imetnika pravice uporabe cestnega priključka, če cestni priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja ali mnenja iz prvega odstavka tega člena za njegovo gradnjo, ni več ustrezen.
(5) Upravljavec občinskih cest lahko ukine cestni priključek na občinsko cesto v soglasju z lastnikom ali imetnikom pravice uporabe cestnega priključka.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek upravljavec občinskih cest z odločbo ukine cestni priključek na občinsko cesto, če je priključek na območju, kjer se mora izvesti ukrep za varstvo občinske ceste in zavarovanje prometa na njej, ali če to zahteva sprememba prometne ureditve na občinski cesti. Cestni priključek se nadomesti na stroške občine. Ravno tako ima upravljalec občinskih cest pravico, da ukine cestni priključek, v kolikor je bil ta postavljen brez soglasja, na strošek kršitelja prvega odstavka tega člena.
(7) Stroške izvedbe cestnega priključka na občinsko cesto krije investitor oziroma predlagatelj.
(8) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik – lastnik ali imetnik pravice uporabe zemljišča, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(9) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – lastnica ali imetnica pravice uporabe zemljišča, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njena odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
33. člen 
(dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste) 
(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem, ki ga na podlagi določil zakona, ki ureja ceste, izda upravljavec občinskih cest.
(2) Vlogo za izdajo dovoljenja je potrebno vložiti vsaj 15 dni pred načrtovano postavitvijo zapore. Če za predlagano zaporo ceste ni predpisan načrt zapore ceste v skladu s predpisom, ki ureja zapore na cestah, vloga za izdajo dovoljenja za zaporo ceste vsebuje podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga zapora ceste, čas trajanja zapore ceste in navedbo tipske sheme začasne prometne ureditve. Upravljavec občinske ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
(3) Določba prejšnjega odstavka o času vlaganja in vsebini vloge za zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi za športne in druge prireditve na cesti.
(4) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritev prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.
34. člen 
(prometna ureditev na občinskih cestah) 
(1) Prometno ureditev ali njeno spremembo na občinski cesti ali njenem delu odredi z internim aktom občina. Pri zahtevnejših prometnih ureditvah je sestavni del internega akta tudi načrt prometne ureditve.
(2) Prometna ureditev obsega:
– določitev uporabe občinske ceste ali dela občinske ceste za določene vrste vozil oziroma uporabnikov (cesta, rezervirana za motorna vozila, kolesarska cesta, pot ali steza, steza za pešce, steza za pešce in kolesarje, steza za jezdece) in mej naselij;
– določitev prednostnih smeri in sistema ter načina vodenja prometa;
– določitev omejitev uporabe občinske ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa;
– določitev omejitev hitrosti vozil;
– določitev skupnega prometnega prostora;
– ureditev kolesarskega prometa in določitev lokalnih kolesarskih povezav;
– ureditev parkiranja in ustavljanja vozil;
– določitev območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce in prehodov za pešce;
– določitev ukrepov za umirjanje prometa za varnost otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vzgojno-varstvenih, izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, igrišč, stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci cestnega prometa pojavljajo v večjem številu;
– določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem prometa.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko prometna ureditev za vzpostavitev območij omejene hitrosti izvede le na podlagi splošnega akta občine, s katerim je takšna prometna ureditev določena.
(4) Omejitev največje dovoljene hitrosti vozil na občinski cesti zunaj naselja ne sme biti manjša od 50 km/h, razen če to zahtevajo utemeljeni razlogi za varnost ceste in prometa na njej.
(5) Prometna ureditev iz drugega odstavka tega člena se označi s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo. O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne signalizacije na občinskih cestah odloča upravljavec občinskih cest.
(6) Na občinski cesti se sme postavljati turistična in druga obvestila prometne signalizacije v skladu s predpisom, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah. Postavitev in odstranitev turistične in druge obvestilne prometne signalizacije odreja upravljavec občinske ceste, ki ima pravico do povrnitve stroškov za njeno postavitev, vzdrževanje in odstranitev.
(7) Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest lahko spreminja prometno signalizacijo in prometno opremo le na podlagi internega akta upravljavca občinske ceste v skladu z določili zakona, ki ureja ceste.
35. člen 
(omejitve uporabe občinske ceste) 
(1) Če na občinski cesti ali njenem delu ni mogoč varen promet vozil zaradi zimskih razmer, močnega vetra, prometne in druge nesreče ter izrednega dogodka ali če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje občinske ceste in varnost prometa na njej, lahko upravljavec občinske ceste oziroma po njegovem pooblastilu izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste začasno prepove uporabo občinske ceste za vse ali posamezne vrste vozil ali skupine vozil oziroma dovoli vožnjo samo tistih vozil ali skupine vozil, ki so ustrezno opremljena.
(2) Župan lahko na posameznih občinskih cestah odredi omejitev njihove uporabe za vsa motorna vozila ali posamezne vrste motornih vozil zaradi:
– prometne preobremenjenosti naravnega okolja, varstva bivalnega in naravnega okolja in pretočnosti prometa na posameznih občinskih cestah, ki potekajo po zavarovanih območjih narave, na predlog ministra, pristojnega za okolje;
– zagotavljanja prometne varnosti na označenih šolskih poteh, razen za lokalni promet.
(3) O prepovedi ali omejitvi uporabe občinske ceste iz razlogov, navedenih v prvem odstavku tega člena, obvesti upravljavec občinske ceste oziroma po njegovem pooblastilu izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste po elektronski poti pristojno policijsko upravo, občinsko redarstvo, pristojni inšpekcijski organ za ceste in javnost na krajevno običajen način najpozneje v eni uri po nastanku dogodka, o omejitvi uporabe občinske ceste iz razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku, pa najmanj sedem dni pred uveljavitvijo ukrepa omejitve uporabe občinske ceste.
(4) Občinsko cesto ali njen del, na katerem je odrejena omejitev uporabe, upravljavec ceste označi s predpisano prometno signalizacijo.
(5) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek upravljavec ceste ali pooblaščeni izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste, ki v predpisanem roku na predpisan način ne obvesti policije, občinskega redarstva in pristojnega inšpekcijskega organa za ceste o omejitvi uporabe občinske ceste, njuna odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.
(6) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek upravljavec ceste, ki občinske ceste ne označi s predpisano prometno signalizacijo, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.
36. člen 
(obveznost vodenja podatkov o občinskih cestah) 
(1) Upravljavec občinskih cest vodi evidence o občinskih cestah in objektih v skladu s predpisom, ki ureja način označevanja javnih cest in evidence o javnih cestah in objektih na njih.
(2) Zbirne podatke iz evidenc o občinskih javnih cestah občina brezplačno pošlje direkciji najpozneje do 15. maja tekočega leta za stanje cest preteklega leta.
(3) Če občina predpisanih podatkov ne pošlje direkciji do predpisanega roka, pridobi podatke direkcija na stroške občine.
37. člen 
(poskusna označitev prometne ureditve na občinskih cestah) 
(1) Na posameznih odsekih občinskih cest se lahko vzpostavi prometna ureditev, ki ni v skladu z zakonom, ki ureja ceste (v nadaljnjem besedilu: poskusna prometna ureditev). Začetek in konec cestnega odseka, na katerem se izvaja poskusna prometna ureditev, se označi z informacijskim portalom ali tablo, ki udeležence cestnega prometa obvešča o poskusni prometni ureditvi.
(2) Poskusna prometna ureditev se vzpostavi na predlog upravljavca občinske ceste v soglasju z županom.
(3) Poskusno prometno ureditev izvede upravljavec občinske ceste na podlagi internega akta iz prvega odstavka prejšnjega člena in načrta prometne ureditve, ki obsega utemeljen namen, pomen in trajanje poskusne prometne ureditve, vključno s tehničnimi prikazi uporabljene prometne signalizacije in prometne opreme ter njihove načrtovane postavitve.
(4) Upravljavec občinske ceste o začetku in trajanju izvajanja poskusne prometne ureditve na določenem cestnem odseku občinske ceste najmanj deset dni pred njeno izvedbo obvesti javnost, policijo, pristojni inšpekcijski organ za ceste in pristojno občinsko redarstvo.
(5) Upravljavec občinske ceste najpozneje tri mesece pred potekom obdobja trajanja poskusne prometne ureditve ovrednoti njene učinke na varnost udeležencev cestnega prometa in s tem seznani ministrstvo, pristojno za promet.
38. člen 
(spremljajoče dejavnosti ob občinskih cestah) 
(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti in površine, ki jih za te namene določi upravljavec občinskih cest ob občinskih cestah, lahko občina, na podlagi postopka določenega z zakonom, odda ponudniku za opravljanje te dejavnosti.
(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti (kiosk, prodajna stojnica, gostinski vrt, cvetlično korito, prodajni avtomat ipd.) in v zvezi z drugimi pogoji rabe površin iz prejšnjega odstavka, se uredijo s pogodbo, ki jo v imenu občine sklene župan.
(3) Pri postavitvi objektov iz prejšnjega odstavka tega člena na pločniku ali pešpoti, mora biti za pešce zagotovljen najmanj 1,2 m širok del pločnika ali pešpoti.
(4) Pri postavitvi objektov iz drugega odstavka tega člena na prometni površini v območju za pešce ali na drugi javni prometni površini (npr. trg), morajo biti ti postavljeni tako, da je zagotovljena intervencijska pot širine 3 m.
(5) Z globo 1.250 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določili tega člena.
(6) Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 2.500 eurov.
39. člen 
(oglaševanje ob občinskih cestah) 
(1) Objekti za oglaševanje ob občinskih cestah so lahko reklamni stolpi, stebri (npr. totemi, piloni), plakatni panoji, oglasne deske, nosilci in drogovi nadcestnih transparentov in zastav, svetlobne vitrine in svetlobne vitrine kot del nadstrešnic avtobusnih postajališč ter drugi nepremični in premični namenski nosilci.
(2) Postavljanje oziroma uporaba objektov za oglaševanje je v območju občinske ceste zunaj naselja prepovedano.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je v območju občinske ceste zunaj naselja dopustna postavitev objekta za oglaševanje:
– če ima objekt za oglaševanje funkcijo usmerjanja in se namešča tik ob ali na stavbi gospodarskega subjekta, ki ima sedež v tej stavbi, in je ta v varovalnem pasu občinske ceste z neposrednim cestnim priključkom na to cesto;
– kot reklamni steber (npr. totem, pilon) v območju kompleksa gospodarskega subjekta, na katerem je lahko le logotip gospodarskega subjekta in druge nujne informacije (npr. cene derivatov na postajah za oskrbo vozil z gorivi, delovni čas postaje oziroma drugega gospodarskega subjekta).
(4) Objekti za oglaševanje se lahko ob občinskih cestah v naselju postavljajo in uporabljajo izven:
– preglednega polja in pregledne berme1 ceste;
– preglednostnega prostora prehoda ceste čez železniško progo v isti ravnini;
– območja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije in prometne opreme.
(5) Postavljanje in uporaba elektronskih prikazovalnikov v območju občinske ceste je prepovedano.
(6) Svetlobne vitrine z neto oglasno površino do vključno 2,1 m2, če gre za enostransko oglaševanje, ali 4,2 m2, če gre za obojestransko oglaševanje, in osvetljene z notranje strani v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, se lahko ob občinskih cestah v naselju postavljajo in uporabljajo zunaj vozišča občinske ceste.
(7) Soglasje za postavitev objektov za oglaševanje iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena v območju občinske ceste izda upravljavec občinske ceste na podlagi načrta za postavitev objekta za oglaševanje, če je oglaševanje v tem območju dovoljeno s prostorskim aktom občine.
(8) Z globo 1.250 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim, tretjim, četrtim ali petim odstavkom tega člena ali brez soglasja postavi oziroma uporablja objekt za oglaševanje v območju občinske ceste ali ga postavi oziroma uporablja v nasprotju s pogoji iz soglasja.
(9) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka in je površina oglasnega sporočila manjša od 5 kvadratnih metrov.
(10) Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz sedmega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.
(11) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz sedmega odstavka tega člena in je površina oglasnega sporočila manjša od 5 kvadratnih metrov, njihova odgovorna oseba pa z globo 800 eurov.
40. člen 
(začasni ukrepi policije in občinskega redarstva ob ugotovljenih pomanjkljivosti na cesti) 
(1) Policija ob ugotovitvi pomanjkljivosti, ki neposredno ogrožajo varnost ceste in promet na javni ali nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, izvede začasne ukrepe, s katerimi se prepreči ogrožanje udeležencev v prometu, in o tem obvesti pristojnega izvajalca rednega vzdrževanja ceste, lastnika ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste in pristojni inšpekcijski organ za ceste. Enako pooblastilo ima občinsko redarstvo na občinski cesti, v naselju ali nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet.
(2) Policija ali občinsko redarstvo smeta odrediti odstranitev predmetov, objektov, drugih naprav ali ovir s ceste, če:
– slepijo, zavajajo ali ovirajo udeležence v prometu;
– zmanjšujejo preglednost ceste;
– zmanjšujejo vidnost prometne signalizacije ali prometne opreme na cesti;
– zmanjšujejo pretočnost prometa;
– odvračajo pozornost voznikov.
(3) Izvajalec rednega vzdrževanja cest takoj zavaruje nevarno mesto s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo ter v najkrajšem možnem času odpravi pomanjkljivosti iz prvega odstavka tega člena oziroma odstrani predmete, objekte, druge naprave ali ovire iz prejšnjega odstavka. Policija ali občinsko redarstvo smeta zaradi varnosti ceste in prometa na njej odrediti prepoved prometa na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, ki ne izpolnjuje pogojev iz drugega ali tretjega odstavka 8. člena Zakona o cestah /ZCes-2/. Prepoved prometa označi njen lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec s predpisano prometno signalizacijo in traja do odprave razlogov za prepoved.
(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja cest, ki ne zavaruje nevarnega mesta in v najkrajšem možnem času ne odpravi pomanjkljivosti oziroma odstrani predmetov, objektov, drugih naprav ali ovir v skladu s tretjim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.
41. člen 
(zagotavljanje varnosti in neovirane uporabe javnih prometnih površin) 
(1) Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob občinski cesti ali drugi javni površini morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto ali drugo javno površino odteka voda ali vsuje sneg, pritrjene strešne žlebove in snegolove. Lastniki morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.
(2) Odvodnjavanje objektov, dvorišč, cestnih priključkov ali drugih površin na ali v cestno zemljišče občinske ceste je dovoljeno le s soglasjem upravljavca občinske ceste.
(3) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč morajo ob občinski cesti ali pločniku redno rezati veje dreves, grmovnic, trte in drugih rastlin tako, da ne segajo v svetli profil občinske ceste ali na pločnik ali občinsko kolesarsko cesto in ne poslabšujejo ali onemogočajo preglednosti ali drugače ovirajo ali ogrožajo promet.
(4) Za uvoze na občinsko cesto ali izvoze z nje je prepovedano uporabljati kraj oziroma mesto zunaj zgrajenega priključka nanjo, razen v primerih, ko ni druge možnosti priključitve.
(5) V varovalnem pasu občinske ceste je prepovedano orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega zemljišča v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega zemljišča vzporedno s cesto.
(6) Z globo 1.250 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določili tega člena.
(7) Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.500 eurov.
(8) Z globo 6.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost upravljanja večstanovanjskega objekta, ki ravna v nasprotju z določili prvega ali drugega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.500 eurov.
5 NADZOR 
42. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka na kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cestah v upravljanju občine izvaja pristojni inšpekcijski organ.
(2) Občinski inšpekcijski organ za ceste je prekrškovni organ za vse prekrške iz tega odloka, storjene na občinskih cestah ali ob njih, ki jih nadzoruje v okviru svoje pristojnosti.
6 PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
43. člen 
(upravni in inšpekcijski postopki ter postopki za izdajo soglasij) 
(1) Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
(2) Če so bili projektni pogoji občine izdani pred uveljavitvijo tega odloka, se postopki za izdajo soglasja v skladu s tem odlokom končajo po dosedanjih predpisih.
44. člen 
(odstranitev objektov za oglaševanje) 
(1) Pravne ali fizične osebe, ki so lastniki ali imetniki pravice uporabe objektov za oglaševanje, katerih postavitev oziroma uporaba je v območju občinske ceste prepovedana v skladu z 28. členom tega odloka, odstranijo le-te najpozneje v enem letu od uveljavitve tega odloka.
(2) Če objekt za oglaševanje v roku iz prejšnjega odstavka ni odstranjen, odredi pristojni inšpektor za ceste njegovo odstranitev na stroške njegovega lastnika ali imetnika pravice uporabe. Če lastnika ali imetnika pravice uporabe objekta za oglaševanje ni mogoče ugotoviti, se objekt za oglaševanje odstrani na stroške lastnika ali imetnika pravice uporabe zemljišča, na katerem je postavljen.
45. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 85/99 in 79/09.)
46. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2023
Puconci, dne 7. novembra 2023
Župan 
Občine Puconci 
Uroš Kamenšek 
1 Pregledna berma je prostor na notranji stran cestnih krivin, ki zagotavlja predpisano preglednost. Potrebna je zaradi poti ustavljanja, pri kateri je raba prostora omejena.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti