Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023

Kazalo

3903. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Hodoš, stran 11754.

  
Na podlagi 13., 17., 18. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (v nadaljevanju: ZSRT-1) (Uradni list RS, št. 13/18), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Hodoš (glasilo Őrség, december 2016, številka 48) je Občinski svet Občine Hodoš na 6. redni seji dne 14. decembra 2023 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Hodoš 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Hodoš (v nadaljevanju: odlok) določa:
– zavezance za plačilo, višino turistične in promocijske takse ter oprostitve,
– postopek pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Hodoša.
2. člen 
(pristojnost) 
Za izvajanje tega odloka je pristojna občinska uprava Občine Hodoš.
3. člen 
(zavezanci za plačilo) 
(1) Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) (v nadaljevanju: ZSRT-1).
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka plačajo turistično in promocijsko takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati jo morajo tudi, če so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če ZSRT-1 ne določa drugače.
4. člen 
(višina turistične in promocijske takse) 
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,20 eura.
(2) Poleg turistične takse se obračuna tudi promocijska taksa, ki znaša 25 % zneska obračunane turistične takse, tako da promocijska taksa znaša 0,30 eura.
(3) Skupna višina obeh taks, ki se plača hkrati s plačilom storitev za prenočevanje, znaša 1,50 eura na osebo na dan.
5. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 
(1) Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so oproščeni:
– otroci do sedmega leta starosti,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
– osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
– osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
– pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti,
– osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.
(2) Turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).
(3) Kadar se okoliščine za popolno ali delno oprostitev turistične takse izkazujejo s predložitvijo kopije listine, se listina predloži na vpogled in je gostitelj ne prevzame v hrambo.
(4) Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so oproščeni:
– otroci do sedmega leta starosti.
II. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
6. člen 
(plačilo turistične in promocijske takse) 
(1) Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega odloka pobirajo pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo goste na prenočevanje, v imenu in za račun občine oziroma agencije, ki je določena v zakonu, ki ureja razvoj turizma, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
(2) Turistično in promocijsko takso so dolžni nakazati na poseben račun Občine Hodoš št. xxxxx sklic SI xx Davčna številka – xxxx, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
III. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
7. člen 
(evidenca turistične takse) 
(1) Osebe iz prejšnjega člena so dolžne na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča, voditi tudi evidenco o turistični in promocijski taksi.
(2) Evidenca turistične in promocijske takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta;
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta;
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta;
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.
(6) Osebe iz prejšnjega člena so dolžne na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča, voditi tudi evidenco o turistični in promocijski taksi.
IV. NEPLAČILO TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
8. člen 
(izdaja plačilnega naloga, če turistična in promocijska taksa ni plačana) 
(1) Če ob nastanku taksne obveznosti turistična ali promocijska taksa ni plačana, občina osebi iz prvega odstavka 6. člena tega odloka izroči ali pošlje plačilni nalog, s katerim mu naloži, naj v 15 dneh plača dolžno takso.
(2) Od taks, ki jih taksni zavezanec ni plačal v 15 dneh od vročitve plačilnega naloga, se plačajo zamudne obresti po 0,0247-odstotni dnevni obrestni meri. Od zamudnih obresti, ki jih taksni zavezanec ni plačal, se zamudne obresti ne zaračunavajo.
9. člen 
(prisilna izterjava) 
(1) Prisilno izterjavo neplačane turistične in promocijske takse opravlja pristojni davčni organ.
(2) Če taksa iz plačilnega naloga ni plačana v višini in rokih, določenih s tem zakonom, in taksni zavezanec ne vloži ugovora ali vloge za oprostitev, občina potrdi izvršljivost plačilnega naloga in ga pošlje pristojnemu davčnemu organu v izvršitev.
(3) Turistična in promocijska taksa se prisilno izterjata po predpisih, ki urejajo prisilno izterjavo davkov.
(4) Neplačane turistične in promocijske takse se prisilno ne izterjajo, če znesek neplačane takse v posamezni zadevi ne presega 10 eurov.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
10. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja Medobčinska inšpekcija in redarstvo s sedežem v Tešanovcih 31, 9226 Moravske Toplice, kot inšpekcijski organ.
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
11. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi evidence turistične takse skladno s 7. členom tega odloka.
(2) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člana kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(4) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(uveljavitev nove turistične in promocijske takse) 
Turistična in promocijska taksa po tem odloku se začne pobirati s 1. 1. 2024.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) V kolikor bodo postale posamezne določbe tega odloka zaradi zakonskih sprememb neskladne z ZSRT-1, se neposredno uporabljajo določbe ZSRT-1 in druge veljavne zakonodaje.
Št. 032-0004/2022-088
Hodoš, dne 15. decembra 2023
Župan 
Občine Hodoš 
Denis Tamaško 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti