Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023

Kazalo

3925. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2024, stran 11794.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 74. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Ribnica na 8. redni seji dne 14. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Ribnica za leto 2024 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Ribnica za leto 2024 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
Proračun 2024: v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
14.765.295
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.172.243
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
9.031.691
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
7.429.741
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.315.300
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
286.650
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.140.552
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
926.140
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
19.200
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
53.800
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
78.700
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.062.712
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
1.515.767
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
27.165
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
1.488.602
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
75.000
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
75.000
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
2.002.285
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.200.135
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
802.149
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)
0
782
PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
15.786.094
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.246.513
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.127.755
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
170.139
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.591.251
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
237.368
409
REZERVE
120.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
4.527.492
410
SUBVENCIJE
17.000
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
2.862.173
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
282.949
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.365.370
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.565.560
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
6.565.560
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
446.530
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
286.000
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
160.530
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–1.020.800
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.480.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.480.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
709.200
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
709.200
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–250.000
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
770.800
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.020.800
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
250.000
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ribnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Pristojnosti neposrednih proračunskih uporabnikov izvršuje župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
Za namen izvrševanja proračuna se občinska uprava kot celota šteje za enega proračunskega uporabnika, ne pa tudi organizacijske enote in ločeno izpisane delitve finančnega načrta občinske uprave.
Neposredni uporabniki smejo plačevati obveznosti samo v obsegu, ki ga za trimesečje neposrednemu uporabniku določi župan (v nadaljnjem besedilu: kvota). Pri določanju predloga kvote neposrednemu uporabniku za finance pristojen organ občinske uprave upošteva v letnem finančnem načrtu neposrednega uporabnika zagotovljena sredstva, prevzete obveznosti neposrednega uporabnika in predlog kvote, ki ga je pripravil neposredni uporabnik, ter likvidnostne možnosti proračuna. Za finance pristojen organ občinske uprave mora sporočiti neposrednemu uporabniku kvoto vsaj 15 delovnih dni pred začetkom obdobja, na katero se nanaša.
Med prihodke proračuna se štejejo tisti prihodki, ki bodo vplačani v proračun do konca leta 2024. Med izdatke proračuna se štejejo tista izplačila iz proračuna, ki bodo izvršena do konca leta 2024.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena in prvega odstavka 80. člena Zakona o javnih financah, tudi:
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se nameni za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda in zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja;
– komunalni prispevki, ki se namenijo za financiranje gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna;
– pristojbine za gozdne ceste, ki se namenijo vzdrževanju gozdnih cest;
– sredstva požarne takse, ki se porabijo za nakup oziroma vzdrževanje gasilskih vozil oziroma gasilske zaščitne in reševalne opreme;
– sredstva koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v skladu z odlokom občine;
– sredstva turistične takse, ki se namenijo za načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma;
– sredstva uresničevanja pravic stalno naseljene romske skupnosti, ki se porabijo za reševanje romske problematike;
– presežek prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let Javnega zavoda Lekarna Ribnica, se namensko porabi za dejavnosti, ki so v javnem interesu občine s področja zdravstva in za investicije ter investicijsko vzdrževanje zgradb, v katerih se opravlja zdravstvena dejavnost.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan in sicer lahko prerazporeditve opravlja neomejeno:
– med posameznimi finančnimi načrti neposrednih uporabnikov, med posameznimi področji, programi in podprogrami;
– med posameznimi proračunskimi postavkami proračuna ali novimi proračunskimi postavkami.
Župan poroča o prerazporeditvah pravic porabe občinskemu svetu dvakrat letno, in sicer s polletnim poročilom in z zaključnim računom.
6. člen 
(odpiranje novih proračunskih postavk in kontov) 
Župan lahko med izvrševanjem proračuna odpre novo proračunsko postavko, če so izpolnjeni pogoji iz 32. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), ki se na podlagi drugega odstavka 1. člena navedenega pravilnika smiselno uporablja tudi za občine.
Sredstva za plačilo obveznosti, ki niso bile načrtovane ali niso bile načrtovane v zadostnem obsegu, se lahko začasno zagotovijo tudi iz sredstev splošne proračunske rezervacije (42. člen ZJF), če obseg sredstev na tej proračunski postavki to dopušča.
Pri pripravi rebalansa proračuna se dodeljena sredstva razporedijo v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika.
V okviru že odprte proračunske postavke se lahko odpre nov podkonto. Pravice porabe na novem podkontu se zagotovijo z razporeditvijo v okviru proračunske postavke ali s prerazporeditvijo iz druge proračunske postavke.
7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabniki lahko v tekočem letu oddajo javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 100 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu, od tega:
1. v letu 2025: 45 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih: 55 % navedenih pravic porabe.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih proračunskih postavk slovenske udeležbe.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen 
(potrjevanje investicijske dokumentacije in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov. Načrt razvojnih programov mora biti usklajen s posebnim delom proračuna na kontih skupine 42, 43 in 410.
Župan na podlagi predloga vodje projekta obravnava in potrjuje investicijsko dokumentacijo za projekte.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so nove uvrstitve projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
O spremembi projekta v NRP v letu izvrševanja proračuna v mejah, ki jih omogočajo prerazporeditve, odloča župan.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov do 20 % izhodiščne vrednosti projektov. Občinski svet odloča o uvrstitvi novih projektov v veljavni NRP in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
9. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je pod-račun proračunske rezerve občine, oblikovan po Zakonu o javnih financah.
10. člen 
(proračunska rezerva) 
Na podlagi 49. člena ZJF se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna.
Občina bo v letu 2024 izločila v proračunsko rezervo dodatna sredstva v višini 40.000,00 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF in drugega odstavka tega člena, do višine 40.000,00 eurov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. O uporabi sredstev, ki presegajo višino iz tega odstavka, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
11. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki je v proračunu posebej izkazana.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v skladu z zakonom odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
12. člen 
(prosta denarna sredstva) 
Župan upravlja s prostimi denarnimi sredstvi na računu proračuna. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
Župan lahko zahteva, da mu uporabniki občinskega proračuna pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah ali pred nalaganjem teh sredstev v vrednostne papirje ponudijo denarna sredstva, če je to treba zaradi zagotavljanja likvidnostnih sredstev na računu proračuna oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
13. člen 
(odpis dolga) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v tekočem letu odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 eurov. Posameznemu dolžniku odpiše dolg največ do skupne višine 1.000,00 eurov, nad to vrednostjo pa o tem odloča Občinski svet.
Odpisi dolgov na podlagi stečajev pravnih oseb in osebnih stečajev se ne štejejo v obseg odpisov dolgov po tem členu.
Obseg sredstev se lahko v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška 2 eura, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
Kot dolgovi po četrtem odstavku 77. člena ZJF se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
14. člen
(obseg zadolževanja občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2024 lahko zadolži do višine 1.480.000,00 eurov.
15. člen 
(zadolževanje javnih podjetij in javnih zavodov in izdaja poroštev) 
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se v letu 2024 lahko zadolžijo ali izdajo poroštva ob soglasju občinskega sveta.
Poroštva za izpolnitev obveznosti podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Ribnica, se v letu 2024 lahko izdajo ob soglasju občinskega sveta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen
(začasno financiranje v letu 2025) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Ribnica v letu 2025, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2024 dalje.
Št. 410-0225/2023
Ribnica, dne 14. decembra 2023
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti