Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023

Kazalo

3935. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje, stran 11812.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 21., 61. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 20. in 53. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr. in 161/22), 15. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 43/18 in Uradno glasilo e-občina, št. 19/21), 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/22 in 28/22 – popr.) in 14. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/18 in Uradno glasilo e-občina, št. 28/20) so Občinski svet Občine Trebnje na 7. redni seji dne 27. 9. 2023, Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 6. redni seji dne 18. 10. 2023, Občinski svet Občine Mirna na 8. redni seji dne 4. 12. 2023 in Občinski svet Občine Šentrupert na 9. redni seji dne 25. 10. 2023 sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje (Uradni list RS, št. 107/13) se v 3. členu prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Zavod opravlja svojo dejavnost in zadovoljuje potrebe po knjižnični dejavnosti na območju občin Trebnje, Mokronog - Trebelno, Šentrupert in Mirna.«.
2. člen 
V 10. členu se za dosedanjim drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«.
3. člen 
V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek občine ustanoviteljice svoje ustanoviteljske pravice, obveznosti in odgovornosti do zavoda izvršujejo v razmerju, ki se za tekoče koledarsko leto določi premosorazmerno glede na število njihovih prebivalcev, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja financiranje občin, in objavlja Statistični urad Republike Slovenije, s stanjem na 1. januar preteklega leta. Razmerje za vsako naslednje koledarsko leto skladno s prejšnjim stavkom na dve decimalni mesti natančno ugotovi direktor zavoda in z njimi do 30. junija tekočega leta seznani Svet zavoda, Svet ustanoviteljic in občine ustanoviteljice. Občine ustanoviteljice do 31. decembra tekočega leta sklenejo pogodbo o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih, s katero glede na ugotovljeno razmerje podrobneje opredelijo pravice, obveznosti in odgovornosti za naslednje koledarsko leto.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda »drugega« nadomesti z besedo »tretjega«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »v obsegu njenega ustanoviteljskega deleža« nadomesti z besedilom »v razmerju, določenem skladno z drugim odstavkom tega člena«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
4. člen 
V 15. členu se za četrto alinejo vejica črta in doda besedilo »in soglasje k višini dela plače za redno delovno uspešnost direktorja,«.
Za peto alinejo se vejica črta in doda besedilo »in o kritju primanjkljaja sredstev za delo zavoda,«.
Šesta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– obravnava in potrjuje finančni načrt zavoda ter daje soglasje k programu dela,«.
Za dvanajsto alinejo se doda nova trinajsta alineja, ki se glasi:
»– daje soglasje k strateškemu načrtu,«.
Dosedanja trinajsta alineja postane štirinajsta alineja.
5. člen 
V 16. členu se v drugem odstavku v tretji alineji beseda »trinajste« nadomesti z besedo »štirinajste«.
6. člen 
V 25. členu se v sedmi alineji besedilo »sprejema načrt« nadomesti z besedilom »daje soglasje k načrtu«.
Osma alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– daje soglasje k strateškemu načrtu,«.
7. člen 
V 27. členu se v sedmi alineji besedilo »predlaga« nadomesti z besedilom »sprejema«.
8. člen 
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen 
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
1. iz javnih virov za opravljanje javne službe:
– iz sredstev državnega proračuna,
– iz sredstev proračunov ustanoviteljic,
– iz drugih virov v skladu z zakonom in drugimi predpisi,
2. iz nejavnih virov za opravljanje javne službe:
– z zaračunavanjem storitev v skladu s predpisi,
3. iz dejavnosti na trgu, ki niso javna služba:
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, sponzorstvi, darili in iz drugih zakonitih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom,
– z oddajanjem prostorov in opreme v najem,
– iz sredstev drugih uporabnikov,
– iz sredstev, pridobljenih na projektnih razpisih.«.
9. člen 
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen 
(1) Občine ustanoviteljice zagotavljajo zavodu sredstva za delovanje zavoda na način, da se finančna obveznost za skupne stroške knjižnice v tekočem letu razdeli na občine ustanoviteljice v razmerju, določenem skladno z drugim odstavkom 11. člena tega odloka.
(2) Skupne stroške knjižnice iz prejšnjega odstavka določa predpis, ki ureja način določanja skupnih stroškov knjižnic.
(3) Stroški knjižnične dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju posamezne občine ustanoviteljice, krije vsaka občina ustanoviteljica sama.
(4) Letno višino sredstev za izvajanje javne službe, ki jo izvaja zavod, določijo ustanoviteljice z odlokom o proračunu posamezne občine ustanoviteljice na podlagi tega odloka ter na osnovi programa dela in finančnega načrta zavoda, h katerima je podal soglasje Svet zavoda, pri čemer je potrebno upoštevati zakonske in pogodbene obveznosti zavoda ter sklepe Sveta ustanoviteljic.«.
10. člen 
V 35. členu se za piko doda nov stavek, ki se glasi:
»Svet ustanoviteljic na predlog Sveta zavoda odloča tudi o načinu kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda.«.
11. člen 
Naslov poglavja: »VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU« se spremeni tako, da se glasi:
»VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU TER PREMOŽENJE«.
12. člen 
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen 
(1) Občina ustanoviteljica je dolžna sama zagotoviti sredstva za redno vzdrževanje, obratovalne stroške, investicijsko vzdrževanje in investicije v osnovna sredstva, ki so potrebna za dejavnost zavoda v tej občini.
(2) Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v osnovna sredstva skupnega pomena zagotavljajo vse ustanoviteljice v razmerju, ki je določeno skladno z drugim odstavkom 11. člena tega odloka.
(3) Nepremično premoženje zavoda, s katerim gospodari in ga upravlja zavod, je last ustanoviteljice, na območju katere nepremično premoženje leži.
(4) Zavod ima lahko nepremično premoženje v upravljanju. Razmerja med upravljavcem in lastnikom nepremičnega premoženja se uredijo v pogodbi o upravljanju.
(5) V upravljanju zavoda je lahko tudi premično premoženje v teh objektih.
(6) Zavod samostojno in gospodarno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja občin ustanoviteljic.«.
13. člen 
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»39. člen 
(1) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča Svet ustanoviteljic na predlog direktorja po predhodnem mnenju Sveta zavoda.
(2) Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, ob upoštevanju dogovorjenih meril, kriterijev ter normativov in standardov, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krijeta država in ustanoviteljice.
(3) Občina ustanoviteljica, ki bi morala zagotoviti sredstva, je dolžna kriti primanjkljaj sredstev zavoda, pod pogojem, da zavod dokaže, ustanoviteljice pa ugotovijo, da je primanjkljaj nastal iz naslova programov, za katere bi morala zagotoviti sredstva občina ustanoviteljica.
(4) Obveznosti pokritja primanjkljaja s strani ustanoviteljic nastanejo, ko so izčrpane vse možnosti v skladu z zakonom (sredstva rezerv, prihodki prihodnjih let).«.
14. člen 
V 41. členu se besedilo »ter ju posreduje v mnenje Svetu ustanoviteljic in v soglasje Svetu zavoda« črta.
PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
Spremenjeni 11., 34. in 37. člen se začnejo uporabljati 1. januarja leta, ki sledi letu, v katerem začne veljati ta odlok.
16. člen 
(1) Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v Občini Trebnje, Občini Mokronog - Trebelno, Občini Mirna in Občini Šentrupert.
(2) Ta odlok objavi Občina Trebnje v Uradnem listu Republike Slovenije, Občina Mokronog - Trebelno, Občina Mirna in Občina Šentrupert pa v Uradnem glasilu e-občina, v petnajstih dneh po sprejetju odloka na seji občinskega sveta tiste občine, ki ga sprejme zadnja.
17. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi Občine Trebnje.
Št. 007-9/2019-31
Trebnje, dne 5. decembra 2023
Županja 
Občine Trebnje 
Mateja Povhe 
Št. 007-0012/2013-9
Mokronog, dne 5. decembra 2023
Župan 
Občine Mokronog - Trebelno 
mag. Franc Glušič 
Št. 007-12/2013-40
Mirna, dne 5. decembra 2023
Župan 
Občine Mirna 
Dušan Skerbiš 
Št. 014-9/2020-7
Šentrupert, dne 5. decembra 2023
Župan 
Občine Šentrupert 
Tomaž Ramovš 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti