Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023

Kazalo

3908. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Hrpelje - Kozina, stran 11763.

  
Na podlagi 6. in 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme-1B in 52/16), 4. in 11. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07 in 16/21) ter 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 9. redni seji dne 14. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Hrpelje - Kozina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določajo merila in pogoji, na podlagi katerih za gostinstvo pristojen organ lokalne skupnosti (v nadaljevanju: občinska uprava) izda soglasje za obratovanje gostinskega obrata in kmetije, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v podaljšanem obratovalnem času na območju Občine Hrpelje - Kozina.
2. člen 
(redni obratovalni čas) 
(1) Gostinec oziroma kmet (v nadaljevanju: gostinec) določi redni dnevni obratovalni čas glede na vrsto gostinskega obrata, kot sledi:
– gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev, in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije) ter kmetije z nastanitvijo med 0.00 in 24.00 uro,
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med 6.00 in 2.00 uro naslednjega dne,
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice med 6.00 in 24.00 uro,
– obrati za pripravo in dostavo jedi med 0.00 in 24.00 uro oziroma glede na naročila,
– gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov med 0.00 in 24.00 uro oziroma v času njihovega obratovanja.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena smejo gostinski obrati, ki gostom nudijo le jedi in pijače (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari), ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, in izletniške kmetije na teh območjih, obratovati le med 6.00 in 22.00 uro. To velja tudi za tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, hotelske terase ipd.). Obratovanje izven tega časa se šteje za podaljšani obratovalni čas.
(3) Gostinski obrat lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to predhodno dobi soglasje občinske uprave, ki o tem odloča na podlagi vloge, v skladu z določili tega odloka.
II. MERILA IN POGOJI ZA IZDAJO SOGLASJA K PODALJŠANEMU OBRATOVALNEMU ČASU 
3. člen 
(pogoji) 
(1) Soglasje za podaljšani obratovalni čas se lahko izda, če gostinski obrat izpolnjuje naslednje pogoje:
– izpolnjuje vse pogoje za obratovanje v rednem obratovalnem času,
– v preteklih šestih mesecih pristojni organi niso obravnavali kršitev obratovalnega časa, javnega reda in miru ter ne gre za kršitve, do katerih prihaja zaradi obratovanja gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času,
– zagotavlja javni red in mir v skladu z zakonom, ki ureja področje javnega reda in miru, v zvezi z obratovanjem gostinskega obrata in prihodi ter odhodi gostov v in iz gostinskega obrata ter njegove okolice,
– zagotavlja urejenost in čistočo okolice gostinskega obrata,
– ima za gostinski obrat, ki nudi mehansko ali živo glasbo urejeno ustrezno protihrupno zaščito,
– zagotavlja, da so zvočne naprave na letnih vrtovih in terasah gostinskega obrata, razen v primerih ko gre za posebej prijavljene prireditve, po 22. uri izključene ali znižane na sobno jakost.
(2) Ne glede na izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka lahko občinska uprava izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata veže na izpolnjevanje dodatnih pogojev (ureditev parkirišča, izvedbo protihrupne zaščite, zagotovitev ustrezne prometne varnosti in drugo).
4. člen 
(merila) 
Pri odločanju o izdaji soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata se upoštevajo naslednja merila:
– vrsta gostinskega obrata (restavracije, gostilne, kavarne, izletniške kmetije, slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči, osmice …),
– območje oziroma lokacija gostinskega obrata (izven območja stanovanj oziroma na območju stanovanj),
– poslovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času brez kršitev v preteklih šestih mesecih,
– vključenost gostinskega obrata v turistično ali drugo ponudbo občine,
– poslovni interes gostinca ali kmeta,
– potrebe gostov,
– javni interes.
III. PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA 
5. člen 
(podaljšanje obratovalnega časa na območju stanovanj) 
(1) Gostinski obrat, ki obratuje v objektu na območju stanovanj, katerega redni obratovalni čas je med 6.00 in 22.00 uro, lahko zaprosi za podaljšanje obratovalnega časa glede na vrsto gostinskega obrata kot sledi:
Vrsta gostinskega obrata
Od nedelje do četrtka
Petek in sobota
Jutranji čas
Nočni čas
Jutranji čas
Nočni čas
Restavracija, gostilna, kavarna in izletniška kmetija (osmica, vinotoč, kmečki turizem in podobno), slaščičarna, okrepčevalnica, bar ter letni vrtovi in terase teh gostinskih obratov.
med 5.00 in 6.00 uro
med 22.00 in 24.00 uro
med 5.00 in 6.00 uro
med 22.00 in 1.00 uro
Gostinski obrat, ki nudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program.
med 5.00 in 6.00 uro
med 22.00 in 24.00 uro
med 5.00 in 6.00 uro
med 22.00 in 1.00 uro
Gostinski obrati v sklopu objektov, ki nudijo gostom nastanitev (hotel, motel, penzion, gostišče, prenočišče), kmetije z nastanitvijo ter gostinski obrati za pripravo in dostavo jedi.
med 22.00 in 6.00 uro
(2) Šteje se, da se gostinski obrat nahaja na območju stanovanj, v kolikor se nahaja na območju strnjene, pretežno stanovanjske pozidave (večstanovanjska stavba, območja s pretežno stanovanjsko pozidavo …). V primeru dvoma, o tem odloči občinska uprava.
(3) Šteje se, da se gostinski obrat nahaja v objektu izven območja stanovanj, če je najmanj 100 metrov oddaljen od prvega stanovanjskega objekta.
(4) Če se gostinski obrat iz prvega odstavka tega člena nahaja v večstanovanjskih stavbah, lahko po 22.00 uri obratuje le pod pogojem, da gostinec pristojnemu organu predloži pisno soglasje vsaj polovice etažnih lastnikov oziroma najemnikov oziroma uporabnikov posameznih delov z navedbo obratovalnega časa.
6. člen 
(podaljšanje obratovalnega časa izven območja stanovanj) 
Vrsta gostinskega obrata
Od nedelje do četrtka
Petek in sobota
Jutranji čas
Nočni čas
Jutranji čas
Nočni čas
Restavracija, gostilna, kavarna in izletniška kmetija (osmica, vinotoč, kmečki turizem in podobno), slaščičarna, okrepčevalnica, bar ter letni vrtovi in terase v sklopu teh gostinskih obratov.
med 5.00 
in 6.00 uro
med 22.00 in 1.00 uro
med 5.00 
in 6.00 uro
med 22.00 in 3.00 uro
Gostinski obrat, ki nudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program.
med 5.00 
in 6.00 uro
med 22.00 in 24.00 uro
med 5.00 
in 6.00 uro
med 22.00 in 5.00 uro
Gostinski obrati v sklopu objektov, ki nudijo gostom nastanitev (hotel, motel, penzion, gostišče, prenočišče, planinski in drugi domovi), kmetije z nastanitvijo ter gostinski obrati za pripravo in dostavo jedi.
med 22.00 in 6.00 uro
7. člen 
(1) Gostinski obrat lahko brez soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času obratuje dlje, kot traja redni oziroma podaljšani obratovalni čas:
– na dan pred prazniki, določenimi z zakonom,
– ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat),
– ob občinskem prazniku Občine Hrpelje - Kozina,
– ob krajevnih praznikih (opasilo) ter
– ob prireditvah, katerih organizator ali soorganizator je Občina Hrpelje - Kozina, in sicer do ure, ki je določena kot čas trajanja javne prireditve v odločbi pristojnega organa.
(2) Ob drugih priložnostih lahko gostinski obrat obratuje dlje, kot traja redni oziroma podaljšani obratovalni čas le ob soglasju občinske uprave.
(3) Gostinec oziroma kmet mora občinski upravi predhodno pisno sporočiti datum pustovanja oziroma martinovanja.
8. člen 
(enkratno podaljšanje obratovalnega časa) 
(1) Ne glede na določbe 6. in 7. člena tega odloka in ne glede na že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času, lahko gostinec oziroma kmet zaprosi za enkratno soglasje k podaljšanem obratovalnem času.
(2) Enkratno soglasje k podaljšanem obratovalnem času gostinec lahko pridobi, kadar se v gostinskem obratu odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja in podobno) ali prireditve širšega pomena (festivali, lokalni prazniki in podobno).
(3) Za restavracijo, gostilno, kavarno ali izletniško kmetijo na posebno vlogo gostinca oziroma kmeta, ob prireditvah zaprtega tipa, občinska uprava izda enkratno podaljšanje obratovalnega časa do 5.00 ure naslednjega dne. Za okrepčevalnico ali bar se lahko izda soglasje za enkratno podaljšanje obratovalnega časa do 3.30 ure naslednjega dne.
(4) Za izdajo enkratnega soglasja k podaljšanem obratovalnem času mora gostinec oziroma kmet vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem času ob enkratni priložnosti najmanj osem dni pred prireditvijo iz prejšnjega odstavka. K vlogi mora gostinec oziroma kmet priložiti soglasje organizatorja prireditve, v kolikor ni organizator sam.
(5) Enkratno soglasje k podaljšanju obratovalnega časa je vezano na določen datum.
(6) Izdaja enkratnega soglasja se zavrne, če je v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo vloge nastopil kateri od primerov, navedenih v 10. členu tega odloka.
IV. POSTOPEK IZDAJE SOGLASJA K PODALJŠANEMU OBRATOVALNEMU ČASU 
9. člen 
Za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata gostinec zaprosi na predpisani vlogi, ki jo občinski upravi predloži najmanj petnajst dni pred:
– začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa.
10. člen 
(1) V primeru vloge za podaljšan obratovalni čas iz prejšnjega člena mora gostinec oziroma kmet vlogi na zahtevo občinske uprave priložiti tudi:
– najemno pogodbo z lastnikom objekta oziroma soglasje lastnika objekta, v katerem se gostinski obrat nahaja, če gostinec oziroma kmet ni lastnik gostinskega obrata oziroma ima le-tega v najemu;
– najemno pogodbo oziroma soglasje lastnika površin zunaj zaprtega dela gostinskega obrata (letni vrtovi, terase in podobno), na katerih se opravlja gostinska dejavnost, če gostinec oziroma kmet ni lastnik teh površin oziroma ima le-te v najemu;
– soglasje upravljavca večnamenskega objekta, če je gostinski obrat v poslovno trgovskem centru ali podobnem večnamenskem objektu;
– druga dokazila, potrebna za izvrševanje tega odloka.
(2) Če občinska uprava ugotovi, da:
– gostinec oziroma kmet ne razpolaga z dokumentacijo iz prvega odstavka tega člena ali
– obratovalni čas v vlogi za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času ni prijavljen skladno z merili iz 6. in 7. člena tega odloka ali
– sta bili v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo vloge iz prejšnjega člena pri obratovanju gostinskega obrata s pravnomočno odločbo pristojnega organa ugotovljeni dve ali več kršitev iz razloga kršitve obratovalnega časa ali motenja javnega reda in miru v gostinskem obratu oziroma njegovi okolici ali
– gostinski obrat ne izpolnjuje pogojev iz 3. člena tega odloka,
vlogo za izdajo soglasja k obratovanju v podaljšanem obratovalnem času z odločbo deloma ali v celoti zavrne.
(3) Z odločbo iz prejšnjega odstavka občinska uprava določi obratovalni čas gostinskega obrata. Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži njene izvršitve.
11. člen 
(1) Občinska uprava izda soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času za obdobje do izteka tekočega koledarskega leta oziroma do izteka naslednjega koledarskega leta, če je vloga za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času za naslednje koledarsko leto vložena v mesecu decembru tekočega leta.
(2) Z dnem izteka veljavnosti soglasja iz prejšnjega odstavka gostinski obrat izgubi pravico do poslovanja v podaljšanem obratovalnem času.
V. SKRAJŠANJE IN PREKLIC SOGLASJA K PODALJŠANEM OBRATOVALNEMU ČASU 
12. člen 
(1) Občinska uprava lahko že izdano soglasje k podaljšanem obratovalnemu času gostinskega obrata z odločbo skrajša v primeru, če sta v preteklih treh mesecih s pravnomočno odločbo pristojnega organa ugotovljeni najmanj dve kršitvi iz razloga prekoračitve obratovalnega časa ali motenja javnega reda in miru v gostinskem obratu oziroma njegovi okolici.
(2) Občinska uprava lahko že izdano soglasje k podaljšanem obratovalnemu času gostinskega obrata z odločbo prekliče, če sta v preteklih šestih mesecih s pravnomočno odločbo pristojnega organa ugotovljeni najmanj dve kršitvi iz razloga prekoračitve obratovalnega časa ali motenja javnega reda in miru v gostinskem obratu oziroma njegovi okolici.
(3) V primeru izdaje odločbe o skrajšanju obratovalnega čas gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času, lahko gostinec oziroma kmet ponovno zaprosi za podaljšanje obratovalnega časa po preteku treh mesecev od dokončnosti odločbe, pod pogojem, da v tem času ni bilo ugotovljenih kršitev javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa.
(4) V primeru izdaje odločbe o preklicu soglasja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času, lahko gostinec oziroma kmet ponovno zaprosi za podaljšanje obratovalnega časa po preteku enega leta od dokončnosti odločbe, pod pogojem, da v tem času ni bilo ugotovljenih kršitev javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa.
(5) Z odločbo iz prvega in drugega odstavka tega člena občinska uprava določi tudi spremenjen obratovalni čas gostinskega obrata. Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži njene izvršitve.
13. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2023-1
Hrpelje, dne 14. decembra 2023
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina 
Saša Likavec Svetelšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti