Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023

Kazalo

3936. Sklep o začasnem financiranju Občine Turnišče v obdobju januar–marec 2024, stran 11814.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – Odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 108. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je župan Občine Turnišče dne 13. 12. 2023 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Turnišče v obdobju januar–marec 2024 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Turnišče (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2024 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2023. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – Odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Turnišče za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23, 71/23 in 115/23; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
Proračun januar– marec 2024
A – BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
696.078
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
590.729
70
DAVČNI PRIHODKI
544.255
700 Davki na dohodek in dobiček
535.743
703 Davki na premoženje 
5.484
704 Domači davki na blago in storitve
2.208
706 Drugi davki
820
71
NEDAVČNI PRIHODKI
46.474
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
33.796
711 Takse in pristojbine
979
712 Globe in druge denarne kazni
0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
62
714 Drugi nedavčni prihodki
11.637
72
KAPITALSKI PRIHODKI
11.741
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
10.800
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
941
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
93.608
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
93.066
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
542
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
754.935
40
TEKOČI ODHODKI
223.990
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
39.720
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
6.766
402 Izdatki za blago in storitve
168.744
403 Plačila domačih obresti
5.760
409 Rezerve
3.000
41
TEKOČI TRANSFERI
226.256
410 Subvencije
16.599
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
145.582
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
2.489
413 Drugi tekoči domači transferi
61.586
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
300.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
300.000
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
4.689
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
4.689
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
–58.857
B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C – RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
19.867
55
ODPLAČILA DOLGA
19.867
550 Odplačila domačega dolga
19.867
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
78.724
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–19.867
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
–98.591
XII. OCENJENO STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2023
673.873
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov. Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna in načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani Občine Turnišče.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2024 dalje.
Št. 900-53/2023
Turnišče, dne 13. decembra 2023
Župan 
Občine Turnišče 
Borut Horvat 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti