Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023

Kazalo

3917. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren, stran 11779.

  
Na podlagi 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16 in 14/23) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 9. redni seji dne 13. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren (Uradni list RS, št. 43/08, 76/09, 79/16 in 99/22) se pri vsakem členu odstavki oštevilčijo po vrstnem redu.
2. člen 
V 4. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Sedež in poslovni naslov zavoda: Miren, Miren 140, 5291 Miren.«
3. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V sestavo zavoda sodijo:
– matična šola,
– Podružnica Bilje, Bilje 185, 5292 Renče,
– Podružnica Kostanjevica na Krasu, Kostanjevica na Krasu 66, 5296 Kostanjevica na Krasu,
– enota vrtca: Vrtec pri OŠ Miren, enota Miren (Vrtec Miren), Miren 140, 5291 Miren,
– enota vrtca: Vrtec pri OŠ Miren, enota Bilje (Vrtec Bilje), Bilje 185, 5292 Renče,
– enota vrtca: Vrtec pri OŠ Miren, enota Kostanjevica na Krasu (Vrtec Kostanjevica na Krasu), Kostanjevica na Krasu 66, 5296 Kostanjevica na Krasu,
– enota vrtca: Vrtec pri OŠ Miren, enota Opatje selo (Vrtec Opatje selo), Opatje selo 9, 5291 Miren.«
4. člen 
V 10. členu se v drugem odstavku besedilo »pravili zavoda« nadomesti z besedno zvezo »splošnim aktom«.
5. člen 
V 12. členu se na koncu doda stavek, ki se glasi: »Ravnatelj pravočasno obvesti ustanovitelja o poteku mandata njegovih predstavnikov v svetu zavoda.«
6. člen 
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed delavcev matične šole, podružnic in enot vrtca enakomerno glede na število zaposlenih delavcev, in sicer se izvoli:
– en predstavnik strokovnih delavcev matične šole, ki poučujejo od 1. do 5. razreda, in drugih strokovnih delavcev matične šole ter enot vrtca (podaljšano bivanje, knjižnica, svetovalna služba ...),
– en predstavnik strokovnih delavcev matične šole, ki poučujejo od 6. do 9. razreda,
– en predstavnik strokovnih delavcev obeh podružnic,
– en predstavnik strokovnih delavcev vseh enot vrtcev,
– en predstavnik upravno administrativnih in tehničnih delavcev.
(2) Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa ta odlok.«
7. člen 
(1) V 15. členu se v tretjem odstavku na koncu doda stavek, ki se glasi: »Mandat volilne komisije traja štiri leta oziroma do naslednjih rednih volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda.«
(2) Doda se nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če svet v roku iz prvega odstavka tega člena ne razpiše volitev in ne imenuje komisije za izvedbo volitev, opravi to nalogo ravnatelj šole v roku sedmih dni po preteku roka iz prvega odstavka tega člena.«
8. člen 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
(2) Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, izvedejo predčasne volitve.
(3) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda.
(4) Podrobnejši postopek volitev določi svet zavoda s notranjim aktom.«
9. člen 
(1) V prvem odstavku 18. člena se črta beseda »zadnji«.
(2) Tretji odstavek se izbriše.
10. člen 
(1) V 20. členu se v prvem odstavku besedna zveza »podružničnih šol« nadomesti z besedo »podružnic«.
(2) V tretjem odstavku se črta zadnji stavek.
11. člen 
21. člen se črta.
12. člen 
V 22. členu se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Postopek volitev predstavnikov staršev v svet zavoda se podrobneje uredi z notranjim aktom.«
13. člen 
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Predlog za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda obravnava svet staršev po postopku, ki se uredi z notranjim aktom.
(2) Odločitev o predlogu za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda sprejme svet staršev z večino glasov vseh članov.«
14. člen 
25. člen se črta.
15. člen 
V 28. členu se za prvim odstavkom, ki se ustrezno oštevilči, dodano nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Način delovanja si lahko uredi s poslovnikom.«
16. člen 
V 30. členu se črta drugi stavek.
17. člen 
(1) V 32. členu se črta prvi odstavek.
(2) Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
18. člen 
33. člen se črta.
19. člen 
(1) V 34. členu se v prvem odstavku napovedni stavek pred alinejami spremeni tako, da se glasi:
»(1) Strokovna organa v posameznih enotah vrtca sta:«.
(2) V drugem odstavku se napovedni stavek pred alinejami spremeni tako, da se glasi:
»(2) Strokovni organi v matični šoli in obeh podružnicah so:«.
20. člen 
(1) V 35. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sestava, pristojnosti in naloge strokovnih organov so opredeljene v zakonu, ki ureja organizacijo vzgoje in izobraževanja, in v aktih zavoda.«
(2) V drugem odstavku se zadnji stavek nadomesti s stavkom, ki se glasi: »Svetu zavoda in ravnatelju dajejo mnenja in predloge glede organiziranja dela ter razvoja zavoda na področjih, ki jih obravnavajo.«
(3) Doda se nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Način delovanja si lahko strokovni organi uredijo s poslovnikom.«
21. člen 
(1) V 36. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek šole in skupina vrtca po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka ali skupine.«
(2) Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Pristojnosti in naloge sveta staršev so opredeljene v zakonu, ki ureja organizacijo vzgoje in varstva, in v aktih zavoda. Način delovanja si lahko uredi s poslovnikom.«
22. člen 
V naslovu IX. poglavja se beseda »USTANOVITELJICAMA« nadomesti z besedo »USTANOVITELJEM«.
23. člen 
(1) V 45. členu se spremeni prvi odstavek, da se glasi:
»(1) Zavod lahko sprejme pravila in druge splošne akte, s katerimi se podrobneje urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.«
(2) Drugi odstavek se črta.
(3) Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
(prehodna določba) 
(1) Določba prvega odstavka 5. člena se začne uporabljati ob razpisu prvih naslednjih rednih volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda.
(2) Notranji akti zavoda se uskladijo s tem odlokom v roku enega leta po začetku njegove veljavnosti.
25. člen 
(končna določba) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2022-8
Miren, dne 13. decembra 2023
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti