Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3939. Sklep o izbiri revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2022
3940. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine
3941. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov s področij davkov in preprečevanja pranja denarja ter nedopustnega političnega vplivanja na potek oziroma izid posameznih predkazenskih in postopkov finančnega nadzora ter odkrivanja in preprečevanja pranja denarja
3942. Sklep o imenovanju podpredsednice Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
3943. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3944. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3945. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3946. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3947. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
3948. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
3949. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
3950. Sklep o imenovanju članice Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije

MINISTRSTVA

3951. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev z delovnega področja Ministrstva za solidarno prihodnost
3952. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
3953. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
3954. Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2024
3955. Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2024
3956. Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2024
3957. Odredba o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi s plinom
3958. Odredba o dopolnitvah in spremembi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela
3959. Navodilo o spremembi in dopolnitvi Navodila o določitvi načina izstavitve zahtevkov, potrebnih dokazilih in rokih izplačil za kritje stroškov kriznih namestitev in nenujnih reševalnih prevozov v ali iz krizne namestitve
3960. Naznanilo o prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti državne pomoči za sektor sadja z notranjim trgom

SODNI SVET

3961. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3962. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc
3963. Stališče 10 – Posli dajanja zagotovil o primernosti in pravilnosti uporabe sodil za delitev gospodarskih kategorij po dejavnostih

OBČINE

Ajdovščina

3964. Odlok o spremembah Odloka o pokopališkem redu v Občini Ajdovščina

Bistrica ob Sotli

3965. Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2024

Borovnica

3966. Sklep s spremembi Sklepa o cenah programov vrtca v Občini Borovnica

Bovec

3967. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju januar–marec 2024

Cerknica

3968. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za osrednji del EUP LI 09 Lipsenj (krajše LI 09 – osrednji del)

Dobrepolje

3969. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2024
3970. Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Dobrepolje
3971. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje za leto 2024

Horjul

3972. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2024

Kamnik

3973. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2023
3974. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2024

Kanal ob Soči

3975. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal
3976. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle
3977. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Kanal ob Soči
3978. Letni program športa v Občini Kanal ob Soči za leto 2024

Kočevje

3979. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2024
3980. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2025
3981. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Kočevje
3982. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Občine Kočevje
3983. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi sejnin in povračil stroškov občinskim funkcionarjem ter članom organov in delovnih teles Občine Kočevje

Ljubljana

3984. Sklep o določitvi višine grobnine v Mestni občini Ljubljana
3985. Odredba o določitvi cene storitev 24-urne dežurne službe v Mestni občini Ljubljana

Moravske Toplice

3986. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2023
3987. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2024
3988. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice
3989. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2024

Rečica ob Savinji

3990. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rečica ob Savinji in Občini Mozirje

Ribnica

3991. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim

Rogatec

3992. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogatec v obdobju januar–marec 2024

Sevnica

3993. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poslovno cono Krmelj II (OPPN 40-04)

Slovenj Gradec

3994. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2024
3995. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec

Šmarje pri Jelšah

4008. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2024
4009. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Šmarje pri Jelšah
4010. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Šmartno pri Litiji

3996. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2024
3997. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora VT-87
3998. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora JV-9
3999. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji

Štore

4000. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2024
4001. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Štore

Zagorje ob Savi

4002. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2024
4003. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi
4004. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zdravstveni dom Zagorje ob Savi«
4005. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih funkcionarjev Občine Zagorje ob Savi, članov delovnih teles občinskega sveta, članov občasnih delovnih teles, članov drugih organov občine in predsednikov krajevnih skupnosti
4006. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi

Železniki

4007. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Železniki za leto 2024
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti