Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023

Kazalo

3990. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rečica ob Savinji in Občini Mozirje, stran 11934.

  
Na podlagi Uredbe o metodologiji oblikovanja cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22), 49. člena Pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 124/23) in Občini Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/23) ter 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16), 14. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/18) sta Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 7. seji dne 16. 11. 2023 in Občinski svet Občine Mozirje na 3. redni seji dne 20. 6. 2023 sprejela
P R A V I L N I K 
o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rečica ob Savinji in Občini Mozirje 
I. PREDMET TARIFNEGA SISTEMA 
1. člen 
S tem pravilnikom je določen način obračunavanja cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, ki se obračunavajo uporabnikom storitev javne službe na območju občin Rečica ob Savinji in Mozirje.
Storitve, navedene v prejšnjem odstavku, se obravnavajo kot skupno oskrbovalno območje občin, pri katerih opravlja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki isti izvajalec, to je Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje (v nadaljevanju: izvajalec), zaradi česar se pri obračunu storitev uporabljajo enotni količinski pavšali (normativi) in cene storitev za uporabnike z območja občin Rečica ob Savinji in Mozirje.
S tem pravilnikom se določi tarifni sistem za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rečica ob Savinji in Občini Mozirje, ki določa način oblikovanja postavk tarifnega sistema in način obračunavanja storitev za:
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje:
– ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
– ločeno zbrane odpadne embalaže,
– biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in
– mešanih komunalnih odpadkov.
2. člen
Cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov oblikuje koncesionar podjetje Simbio d.o.o. kot izvajalec te službe in jih zaračunava Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Mozirje.
Izvajalec javne službe odlaganja komunalnih odpadkov obračunava tudi strošek okoljske dajatve.
Stroški obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter okoljske dajatve, ki jih koncesionar Simbio d.o.o., zaračunava Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Mozirje, so sestavni del stroškov javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in jih javno podjetje upošteva pri kalkulaciji cen storitev te javne službe.
3. člen 
Cena storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov je sestavljena iz:
1. cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje ceno zbiranja:
– ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
– ločeno zbrane odpadne embalaže in
– mešanih komunalnih odpadkov;
in
2. cene zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada.
Na računu se ločeno prikazujeta ceni iz 1. in 2. točke.
Vsaka zgoraj navedena cena je sestavljena iz cene javne infrastrukture ter cene opravljanja storitev posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki se na računu prikazujeta ločeno. Višina cene storitev se oblikuje v skladu z veljavnimi predpisi na področju oblikovanja cen.
Davek na dodano vrednost se obračuna po veljavnih predpisih.
Ravnanje s komunalnimi odpadki se obračunava posameznim uporabnikom mesečno na podlagi potrjenih cen.
II. OBSEG RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI 
4. člen 
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: zbiranje) obsega:
– zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev,
– zbiranje in prevoz ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev, z ekoloških otokov in iz zbirnih centrov,
– zbiranje in prevoz biološko razgradljivih odpadkov,
– zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov,
– zbiranje in prevoz nevarnih odpadkov,
– delovanje zbirnega centra,
– vzdrževanje ekoloških otokov,
– prevoz ostankov komunalnih odpadkov na regijsko odlagališče,
– prevoz ločenih frakcij v predelavo,
– razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava,
– začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in nevarnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– pretovarjanje vseh frakcij odpadkov,
– analitično obdelavo podatkov,
– nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,
– obveščanje in osveščanje uporabnikov.
V obseg ravnanja z odpadki sodi tudi strošek obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, z vključeno okoljsko dajatvijo, ki jo javnemu podjetju zaračuna izvajalec te službe.
III. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI ZA GOSPODINJSTVA 
5. člen 
Cena se v delu, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, in v delu, ki se nanaša na stroške javne infrastrukture, oblikuje na kg opravljene storitve iz 1. člena in se uporabnikom zaračuna glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza.
Pogostost odvoza določenih vrst komunalnih odpadkov ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada določi JP Komunala d.o.o. Mozirje kot izvajalec javne službe, v letnem programu ravnanja z odpadki.
V primeru manjšega števila oseb (1 oziroma 2) se upošteva faktor pogostosti odvoza, in sicer se za 1 osebo upošteva faktor pogostosti odvoza 0,333 in za 2 osebi se upošteva faktor pogostosti odvoza 0,667.
Obračun storitev javne službe v večstanovanjskih objektih, se porazdeli tako, da se skupni stroški porazdelijo po gospodinjstvih glede na število članov v posameznem gospodinjstvu, v odvisnosti od vseh stanovalcev v večstanovanjskem objektu.
JP Komunala d.o.o. Mozirje ceno zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, izraženo v kg, zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza zabojnika, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov na uporabnike glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika. Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki mora prikazati porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike. Obvestilo o tem mora biti objavljeno na krajevno običajen način in stalno dostopno na spletni strani izvajalca javne službe JP Komunale d.o.o. Mozirje.
Izračun sodila za porazdelitev količin opravljenih storitev posamezne javne službe ravnanja z odpadki med uporabnike se izračuna na naslednji način:
Sodilo za zbiranje določene vrste komunalnih odpadkov v kg/l
=
masa zbranih odpadkov v kg*
Volumen zabojnikov za MKO v l
*določene vrste komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada
JP Komunala d.o.o. Mozirje ceno zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, izraženo v kg, zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnika za biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad ter pogostost odvoza navedenega zabojnika, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada na uporabnike glede na prostornino navedenega zabojnika in pogostost odvoza tega zabojnika. Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki mora prikazati porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike. Obvestilo o tem mora biti objavljeno na krajevno običajen način in stalno dostopno na spletni strani izvajalca javne službe.
Sodilo za biološko razgradljive odpadke v kg/l
=
masa zbranih BIO odpadkov v kg*
Volumen zabojnikov za BIO v l
Izračun mesečnega stroška posamezne storitve se v individualni hiši izračuna na naslednji način:
Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/l x volumen posode v l x povprečno število odvozov na mesec x faktor pogostosti odvoza.
Izračun mesečnega stroška posamezne storitve se v večstanovanjski hiši izračuna na naslednji način:
Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/l x volumen posode v l x povprečno število odvozov na mesec.
Račun za posamezno večstanovanjsko hišo se izstavi upravitelju večstanovanjske hiše, kateri stroške porazdeli v skladu s četrtim odstavkom 5. člena tega pravilnika. V kolikor večstanovanjska hiša nima upravitelja, izvajalec porazdeli stroške v skladu s četrtim odstavkom 5. člena tega pravilnika.
Izvajalec ima pravico vpogleda v razpoložljive evidence o številu prebivalcev na posameznem naslovu, kot je centralni register prebivalstva. Izvajalec po potrebi obnavlja podatke o številu prebivalcev na posameznem naslovu.
Cena ravnanja z odpadki je na računu razčlenjena v skladu s 3. členom tega pravilnika oziroma z veljavnimi republiškimi predpisi.
6. člen 
Za gospodinjstva, ki odlagajo odpadke v 120 l tipiziranih vrečkah oziroma 120 l zabojnikih na skupno odjemno mesto zaradi nemožnosti individualnega odvoza, se cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega reza izračunava tako, da se pri izračunu upošteva korekcijski faktor 0,9.
Izračun mesečnega stroška posamezne storitve v individualni hiši, ki odpadke odlagajo na skupno odjemno mesto se izračuna na naslednji način:
Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/l x volumen vreče oziroma zabojnika v l x povprečno število odvozov na mesec x korekcijski faktor.
7. člen 
Za objekt, v katerem ni stalno prijavljenih prebivalcev in za katerega ni podatka o velikosti zabojnika, se za porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki upoštevata polovica 120 l zabojnika in povprečno število odvozov na mesec.
Izračun mesečnega stroška posamezne storitve za nenaseljen objekt se izračuna na naslednji način:
Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/l x 120 l volumen zabojnika/2 x povprečno število odvozov na mesec.
8. člen 
V primeru občasnih povečanih količin mešanih odpadkov, lahko uporabnik pri izvajalcu nabavi dodatne namenske 120 l vreče, ki jo nastavi ob zabojnik.
Cena vreče za mešane odpadke vsebuje vse stroške storitve ravnanja z odpadki.
IV. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI, KI NE NASTAJAJO V GOSPODINJSTVIH 
9. člen 
Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, ki ne nastajajo v gospodinjstvih, se izvaja na podlagi medsebojne pogodbe med izvajalcem in povzročiteljem.
Do sklenitve pogodbe iz prejšnjega odstavka oziroma, če do sklenitve take pogodbe iz kakršnegakoli razloga ne pride, so uporabniki iz prejšnjega odstavka dolžni plačevati storitve javne službe skladno s tem pravilnikom.
Osnova za obračun je volumen in število posod, povprečno število odvozov in lastna cena storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
Izračun mesečnega stroška posamezne storitve se izračuna na naslednji način:
Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/l x volumen posod v l x povprečno število odvozov na mesec, pri čemer se volumen posod izračuna z zmnožkom števila posod in volumna posod.
Odvoz ločeno zbranih komunalnih odpadkov (papirja, stekla, odpadne embalaže idr.) se uporabnikom iz tega člena zaračuna posebej po ceniku izvajalca.
V primeru, da nastaja pri uporabniku večja količina komunalnih odpadkov, se storitev obračuna po dejanski masi prepuščenih odpadkov.
10. člen
Obračun storitev ravnanja z odpadki se opravi glede na dejansko posodo oziroma najmanj za 120 l mesečno z upoštevanjem pogostosti odvoza na podlagi letnega razporeda, ki ga določi izvajalec javne službe.
Če več povzročiteljev odlaga odpadke v skupno posodo, se sorazmerno oziroma po dogovoru volumen (litri) razdeli med posamezne povzročitelje.
Za počitniške kapacitete, ki se oddajajo v najem, se obračun storitev ravnanja z odpadki opravi glede na dejansko posodo oziroma najmanj za 120 l posodo na posamezno počitniško enoto (stanovanje, apartma ipd.) in povprečno število odvozov na mesec.
Lastniki počitniških kapacitet, ki se oddajajo v najem, v naseljih, kjer ni možno lastno kompostiranje, morajo poleg posod za mešane komunalne odpadke uporabljati tudi posode za ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov. Najmanjši volumen posode za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov znaša 120 l.
Za uporabo zabojnikov za potrebe kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev se obračun odvoza odpadkov določa po številu in velikosti izpraznjenih zabojnikov za odpadke po naslednji formuli:
Strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/l x volumen posod v l x število odvozov.
V. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V PRIMERU SOUPORABE ZABOJNIKOV 
11. člen 
Če se dejavnost opravlja v objektu, kjer se nahaja tudi gospodinjstvo, se v pogodbi določi tudi delitev izračunane količine odpadkov, na del, ki pripada gospodinjstvu in del, ki pripada pravni osebi ali drugemu pravnemu subjektu ali samostojnemu podjetniku oziroma posamezniku, ki samostojno opravljajo dejavnost, v primeru, ko se uporablja skupen zabojnik za odlaganje komunalnih odpadkov. V tem primeru je minimalna velikost posode, ki se obračuna za odpadke, ki nastajajo pri izvajanju dejavnosti 120 l mesečno z upoštevanjem pogostosti odvoza na podlagi letnega razporeda, ki ga določi izvajalec, za odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvu je minimalna velikost zabojnika 120 l z upoštevanjem pogostosti odvoza na podlagi letnega razporeda, ki ga določi izvajalec. V nasprotnem primeru si mora pravna oseba zagotoviti svoje primerne posode.
VI. OBRAČUN STROŠKOV NABAVE, ZAMENJAVE IN VZDRŽEVANJA TIPIZIRANIH POSOD 
12. člen 
Na podlagi 4. točke 12. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rečica ob Savinji in Občini Mozirje se v tarifnem pravilniku določijo stroški zamenjave in vzdrževanja tipiziranih posod.
Tipizirane posode za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov lahko uporabniki nabavijo pri izvajalcu javne službe JP Komunala d.o.o. Mozirje, in sicer
– z odkupom z enkratnim plačilom,
– z odkupom s plačilom v dveh enakih mesečnih obrokih.
Odkup se izvede po vsakokratnem ceniku posod, ki ga določi JP Komunala d.o.o. Mozirje na podlagi nabavne cene tipiziranih posod.
Rjavi zabojnik za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada ter zabojnik z rumenim pokrovom za mešano odpadno embalažo se gospodinjstvom dodelijo brezplačno. Kolikor jih uporabnik poškoduje oziroma uniči pred potekom petih let, mora nabavo nove posode plačati po maloprodajni ceni po ceniku izvajalca.
VII. NADZOR 
13. člen 
Nadzor nad izvajanjem določil tega pravilnika opravljajo pristojne nadzorne službe v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil, ki lahko pri opravljanju nadzora izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb odloka.
Sankcije za kršitelje pravilnika so navedene v Odloku o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rečica ob Savinji in Občini Mozirje.
VIII. KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v uradnih glasilih občin, cene, oblikovane na podlagi tega pravilnika, se začnejo uporabljati po sprejetju sklepa Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji in Občine Mozirje, v skladu z republiškim predpisom oblikovanja cen komunalnih storitev.
Št. 007-0001/2023-9
Rečica ob Savinji, dne 12. decembra 2023
Županja 
Občine Rečica ob Savinji 
Majda Potočnik 
Št. 032-0004/2023
Mozirje, dne 13. decembra 2023
Župan 
Občine Mozirje 
Ivan Suhoveršnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti