Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023

Kazalo

4005. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih funkcionarjev Občine Zagorje ob Savi, članov delovnih teles občinskega sveta, članov občasnih delovnih teles, članov drugih organov občine in predsednikov krajevnih skupnosti, stran 11972.

  
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. in 65. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) ter 84. in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15 in 61/20) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 8. redni seji dne 18. 12. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih funkcionarjev Občine Zagorje ob Savi, članov delovnih teles občinskega sveta, članov občasnih delovnih teles, članov drugih organov občine in predsednikov krajevnih skupnosti 
1. člen 
V Pravilniku o plačah, sejninah in drugih prejemkih funkcionarjev Občine Zagorje ob Savi, članov delovnih teles občinskega sveta, članov občasnih delovnih teles, članov drugih organov občine in predsednikov krajevnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/15, 61/20 in 191/20) se spremeni 12. člen, in sicer tako, da se po novem glasi:
»(1) Predsedniku krajevne skupnosti lahko pripada letno plačilo v višini največ 15,5 % plače župana.
(2) Sklep o izplačilu iz prvega odstavka tega člena sprejme župan najkasneje do konca novembra tekočega leta.
(3) V kolikor župan oblikuje svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti kot svoj posvetovalni organ, se določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane in predsednika delovnega telesa občinskega sveta, smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom sveta predsednikov svetov krajevnih skupnosti razen, če sklep o oblikovanju sveta ne določa drugače.«
2. člen 
Spremni se prvi odstavek 17. člena, tako da se glasi:
»Plače, sejnine in plačila se izplačujejo v skladu s plačilnimi roki, kot jih določa vsakokratna veljavna zakonodaja na področju izvrševanja proračuna.«
3. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2024 oziroma ob pripravi proračuna za leto 2024.
Št. 007-0012/2023
Zagorje ob Savi, dne 18. decembra 2023
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti