Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023

Kazalo

3999. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji, stran 11947.

  
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 24. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19), Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18 in 54/21) in 7. ter 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 8. redni seji dne 19. 12. 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji 
1. člen 
Občina Šmartno pri Litiji financira dejavnost javnih vrtcev na podlagi ekonomske cene programov v javnih vrtcih. Za posamezne programe javnih vrtcev se določijo enotne ekonomske cene (najnižja ekonomska cena posameznega programa), ki so osnova za plačilo staršev.
Za otroke, za katere je Občina Šmartno pri Litiji po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, financira razliko med ekonomsko ceno programa in enotno ekonomsko ceno programa Občina Šmartno pri Litiji.
2. člen 
Ekonomske cene programov predšolske vzgoje v javnem vrtcu OŠ Šmartno – Vrtec Ciciban znašajo mesečno na otroka:
PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE
CENA v EUR
I. starostna skupina – otroci stari od 1–3 let
641,88
II. starostna skupina – otroci stari od 3–6 let
498,26
Kombinirani oddelek
498,26
3. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Šmartno pri Litiji po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najmanj en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v znesku 2,50 EUR za vsak delovni dan napovedane odsotnosti otroka.
Enako kot rezervacija v času poletnih počitnic se staršem obračuna tudi neprekinjena najmanj enomesečna opravičena odsotnost otroka zaradi bolezni, kar se dokazuje s kopijo originalnega zdravniškega potrdila.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Šmartno pri Litiji po veljavni zakonodaji ni zavezanka za doplačilo do polne cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo le, če občina, ki je zavezanka za doplačilo do polne cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilo rezervacije s strani staršev in ceno programa.
4. člen 
Starši otrok lahko med letom začasno izpišejo otroka, vendar največ za dva meseca in so za čas izpisa dolžni plačati rezervacijo mesta v višini 80 % od višine plačila, določene po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih.
5. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 25/23).
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2024.
Št. 602-1/2023-9
Šmartno pri Litiji, dne 19. decembra 2023
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Blaž Izlakar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti