Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023

Kazalo

3953. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, stran 11837.

  
Na podlagi drugega odstavka 355. člena in tretjega odstavka 382. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A, 52/22 – odl. US, 87/22 – odl. US, 163/22 in 109/23 – odl. US) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb 
1. člen 
V Pravilniku o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 109/13, 83/14, 101/15, 79/17, 80/19, 164/20, 205/21 in 11/22) se v 3. členu v drugem odstavku besedilo »145/20 – odl. US in 203/20 – ZIUPOPDVE« nadomesti z besedilom »145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A, 52/22 – odl. US, 87/22 – odl. US, 163/22 in 109/23 – odl. US«.
2. člen 
V 4. členu se besedilo »66/19 in 172/21« nadomesti z besedilom »66/19, 172/21 in 105/22 – ZZNŠPP«.
3. člen 
V Prilogi 1 se v opisih zaporednih številk 6.24 in 6.25 besedilo »40 odstotkov« nadomesti z besedilom »50 odstotkov«.
Za zaporedno številko 12. se doda nova zaporedna številka 12.A, ki se glasi:
»
12.A
Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2, za katerega na podlagi 20. člena ZIUOPZP ni potrebno povečati davčne osnove pod zaporedno številko 12.1, ker je do odtujitve opreme prišlo na podlagi uničenja zaradi poplav in plazov
«. 
V opisu zaporedne številke 15.16 se na koncu doda besedilo »in plačila za odpravo posledic poplav v avgustu 2023 v skladu s 53. členom ZOPNN-F«.
Za zaporedno številko 15.18 se dodata novi zaporedni številki 15.19 in 15.20, ki se glasita:
»
15.19
Olajšava za zaposlovanje po drugem odstavku 28. člena ZSRR-2
15.20
Olajšava za investiranje po petem odstavku 28. člena ZSRR-2
«. 
4. člen 
V Prilogi 2 se v točki I. Pravne podlage v prvi alineji besedilo »66/19 in 172/21« nadomesti z besedilom »66/19, 172/21 in 105/22 – ZZNŠPP«.
V tretji alineji se besedilo »28/19 in 66/19« nadomesti z besedilom »28/19, 66/19, 39/22, 132/22 – odl. US in 158/22«.
V četrti alineji se besedilo »145/20 – odl. US in 203/20 – ZIUPOPDVE« nadomesti z besedilom »145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A, 52/22 – odl. US, 87/22 – odl. US, 163/22 in 109/23 – odl. US«.
V šesti alineji se besedilo »57/12 in 46/16« nadomesti z besedilom »57/12, 46/16 in 18/23 – ZDU-1O«.
Sedma alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– ZPIZ-2: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23 – ZORR, 84/23 – ZDOsk-1 in 125/23 – odl. US)«.
V dvanajsti alineji se besedilo »168/20 in 121/21« nadomesti z besedilom »168/20, 121/21, 27/22 in 47/22«.
V štirinajsti alineji se besedilo »175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP« nadomesti z besedilom »175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 206/21 – ZDUPŠOP in 21/23 – odl. US«.
Za štirinajsto alinejo se doda nova, petnajsta alineja, ki se glasi:
»– ZIUOPZP: Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23 in 117/23)«.
V točki III. Metodologija izpolnjevanja obračuna davka za zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, se v opisu zaporedne številke 6.17 na koncu doda besedilo »ter znesek odhodkov v davčnem obdobju 2023 iz naslova prispevka delodajalca ob izvedbi solidarnostne delovne sobote, ki so v skladu s sedmim odstavkom 101. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23) davčno nepriznani«.
V opisih zaporednih številk 6.24 in 6.25 se besedilo »40 odstotkov« nadomesti z besedilom »50 odstotkov«.
V opisu zaporedne številke 12.1 se na koncu doda pika in besedilo »Ne glede na to davčne osnove po tej točki ni treba povečati, če je do odtujitve opreme prišlo na podlagi uničenja zaradi posledic poplav in plazov, kot to določa 20. člen ZIUOPZP.«.
Za zaporedno številko 12. se doda nova zaporedna številka 12.A ki se glasi:
»
12.A
Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2, za katerega na podlagi 20. člena ZIUOPZP ni potrebno povečati davčne osnove pod zaporedno številko 12.1, ker je do odtujitve opreme prišlo na podlagi uničenja zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 (vpis v zaporedno številko ne vpliva na izračun davčne osnove). 
V to zaporedno številko se v obdobju uničenja vpiše znesek olajšave, ki je bil koriščen v davčnih obdobjih do vključno 2023. 
V to zaporedno številko se ne vpisuje znesek v obdobju 2023 še ne izkoriščene davčne olajšave. Ta znesek se v zaporedno številko vključi v kasnejšem davčnem obdobju, v katerem bo prišlo do koriščenja davčne olajšave za opremo, uničeno zaradi posledic poplav in plazov v avgustu 2023. 
Ta zaporedna številka je namenjena poročanju o prejetih državnih pomočeh.
«. 
V opisu zaporedne številke 15.16 se na koncu doda besedilo »V to vrstico se vpiše tudi znesek plačil v denarju za namen odprave posledic poplav v avgustu 2023, plačan na za ta namen posebej oblikovan račun Republike Slovenije, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja (53. člen ZOPNN-F).«.
Za zaporedno številko 15.18 se dodata novi zaporedni številki 15.19 in 15.20, ki se glasita:
»
15.19
Davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje v skladu z ZSRR-2 ter podzakonskimi in drugimi akti, ki podrobneje urejajo zadevno področje (na primer s Sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16 in 64/16)), vpiše znesek zmanjšanja davčne osnove za 70 odstotkov stroškov zaposlenega prikrajšanega 
delavca, vendar največ v višini davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih državnih
pomoči (drugi odstavek 28. člena ZSRR-2 in 22. člen Uredbe po ZSRR-2). Davčni zavezanec, ki uveljavlja navedeno olajšavo, kot sestavni del davčnega obračuna predloži tudi obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za zaposlovanje na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (28. člen ZSRR-2), ki je skupaj z metodologijo za izpolnjevanje obrazca določen v Prilogi 1 Uredbe po ZSRR-2.
15.20
Davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje v skladu z ZSRR-2 ter podzakonskimi in drugimi akti, ki podrobneje urejajo zadevno področje (na primer s Sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16 in 64/16)), vpiše znesek zmanjšanja davčne osnove v višini 70 odstotkov investiranega zneska za nove začetne investicije v opremo in neopredmetena sredstva, razen v opremo in neopredmetena sredstva iz drugega in tretjega odstavka 55.a člena ZDDPO-2, vendar le za investicije v problemskem območju z visoko brezposelnostjo, ter največ v višini davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih državnih pomoči (peti odstavek 28. člena ZSRR-2 in 23. člen Uredbe po ZSRR-2). Davčni zavezanec, ki uveljavlja navedeno olajšavo, kot sestavni del obračuna predloži tudi obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje z visoko brezposelnostjo (28. člen ZSRR-2), ki je skupaj z metodologijo za izpolnjevanje obrazca določen v Prilogi 2 Uredbe po ZSRR-2.
«. 
Za naslovom »Priloge, ki so sestavni del obračuna« se doda besedilo, ki se glasi:
»Označijo se priloge, ki so priložene k obračunu.
Ustrezno se označi izjavao predložitvi podatkov, ki so navedeni kot Priloga 3, Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES). V skladu s prvim odstavkom 358. člena ZDavP-2 lahko zavezanec, ki je obravnavane podatke predložil AJPES, predloži finančni upravi davčni obračun brez teh podatkov, če se podatki, ki jih je zavezanec predložil AJPES, nanašajo na isto obdobje, kot je obdobje, za katero zavezanec predlaga davčni obračun. V tem primeru mora zavezanec v davčnem obračunu označiti izjavo, da ne prilaga navedenih podatkov, ker jih je predložil AJPES. Če zavezanec ni predložil podatkov AJPES oziroma finančna uprava v času oddaje davčnega obračuna še ni prejela navedenih podatkov od AJPES, mora zavezanec davčnemu obračunu priložiti predpisane podatke iz Priloge 3 v predpisani strukturi.«.
5. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
6. člen 
Priloga 9 se nadomesti z novo Prilogo 9, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
7. člen 
Priloga 15 se nadomesti z novo Prilogo 15, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
8. člen 
Priloga 16 se nadomesti z novo Prilogo 16, ki je kot Priloga 4 sestavni del tega pravilnika.
9. člen 
Priloga 17 se nadomesti z novo Prilogo 17, ki je kot Priloga 5 sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2023, za katera se davčni obračun predloži po dnevu uveljavitve tega pravilnika.
Ne glede na prejšnji odstavek se nova Priloga 3, nova Priloga 15, nova Priloga 16 in nova Priloga 17 uporabljajo za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2024 dalje.
Št. 007-777/2023/22
Ljubljana, dne 18. decembra 2023
EVA 2023-1611-0093
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti