Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023

Kazalo

4003. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi, stran 11954.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15 in 61/20) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 8. seji dne 18. 12. 2023sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določa:
– izvajalce posameznih področij letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ),
– pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje ter ocenjevanje in vrednotenje izvajanja LPŠ na lokalni ravni,
– način določitve višine sofinanciranja,
– postopek izbire in sofinanciranja ter ocenjevanja in vrednotenja izvajanja LPŠ,
– način sklepanja in vsebino pogodb ter
– način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
2. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se:
– v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ,
– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh področjih športa.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA 
3. člen 
(opredelitev programov in področij športa) 
(1) Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
– obštudijske športne dejavnosti
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– kakovostni šport
– vrhunski šport
– šport invalidov
– športna rekreacija
– šport starejših
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
– izgradnja, posodobitve in opremljanje športnih objektov in površin za šport
– upravljanje in obratovanje športnih objektov in površin za šport
– subvencioniranje uporabe športnih objektov in površin za šport v naravi
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
– usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
– statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu in strokovna podpora programov
– založništvo v športu
– znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
– informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
– delovanje športnih društev in njihovih zvez na lokalni ravni
– delovanje občinskih zavodov za šport
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
– športne prireditve
– javno obveščanje o športu
– športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU.
4. člen 
(letni program športa) 
(1) Letni program športa (v nadaljevanju: LPŠ) je dokument, ki opredeli področja športa, ki so v koledarskem letu, za katerega se LPŠ sprejema, v občini prepoznana kot javni interes.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– obseg in vrsto področij športa, ki se v koledarskem letu sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje programov in področij športa.
(3) Predlog LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave, po predhodnem mnenju občinske športne zveze pa ga sprejme Občinski svet Občine Zagorje ob Savi.
5. člen 
(izvajalci LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ po tem odloku so:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS,
– zavodi za šport pa Zakonu o športu,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne športne programe,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS in
– zasebni športni delavci.
(2) Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij LPŠ.
III. POGOJI IN MERILA TER NAČIN DOLOČITVE VIŠINE SOFINANCIRANJA 
6. člen 
(pogoji in merila za izbiro in sofinanciranje LPŠ) 
Pogoji in merila za izbiro in sofinanciranje LPŠ so kot priloga sestavni del odloka.
7. člen 
(način določitve višine sofinanciranja) 
(1) S Pogoji in merili (v nadaljevanju: Merila) je uveljavljen vrednostni način določitve višine sofinanciranja skupin športnih programov in/ali področij. Končna vrednost vsakega izbranega športnega programa in/ali področja se določi na osnovi v nadaljevanju (prilogi) zapisanih Meril in po naslednjem postopku:
– z LPŠ je določena višina sredstev za vsako razpisano skupino športnih programov in/ali področij,
– na osnovi na JR prispelih prijav vseh upravičenih izvajalcev LPŠ se izračuna skupno število točk za vsako razpisano skupino športnih programov in/ali področij,
– izračunana vrednost točke za vsako razpisano skupino športnih programov in/ali področij je količnik med višino sredstev po LPŠ in skupnim številom točk razpisane skupine športnih programov in/ali področij,
– končna višina sredstev za vsak izbrani program in/ali področje športa upravičenega izvajalca je zmnožek števila (njegovih) zbranih točk in izračunane vrednosti točke skupine programov in/ali področja športa.
IV. POSTOPEK SOFINANCIRANJA LPŠ 
8. člen 
(načini sofinanciranja LPŠ) 
Sofinanciranje izvajanja LPŠ iz javnih sredstev se lahko izvede:
– z javnim razpisom in/ali
– s sklenitvijo neposredne pogodbe, če izvajalec edini izpolnjuje pogoje.
9. člen 
(javni razpis in razpisna dokumentacija) 
(1) V skladu z ZŠpo-1, odlokom in sprejetim LPŠ župan izda sklep o začetku postopka za sofinanciranje LPŠ. S sklepom določi: predmet sofinanciranja, predviden obseg javnih sredstev, cilje, ki se jih želi doseči in besedilo javnega razpisa (v nadaljevanju: JR). JR objavi občinska uprava.
(2) Objava JR mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet JR,
– navedbo pogojev za kandidiranje na JR (izbira upravičenih izvajalcev LPŠ),
– navedbo pogojev in meril za vrednotenje programov in področij športa,
– višino sredstev, ki so na razpolago na JR,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vlog,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do odloka, LPŠ ter pogojev in meril,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
10. člen 
(komisija za izvedbo JR) 
(1) Župan s sklepom ustanovi Komisijo za izvedbo JR (v nadaljevanju: komisija).
(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave). Člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti.
(3) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je potrebna navadna večina.
(4) Naloge komisije so:
– pregled in ocena razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog,
– ocenitev in vrednotenje vlog na podlagi pogojev in meril navedenih v JR in razpisni dokumentaciji,
– priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih skupinah programov in področjih športa,
– potrditev predloga izbire in sofinanciranja LPŠ po skupinah programov in področjih športa ter izvajalcih,
– vodenje zapisnikov o svojem delu.
(5) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja za šport pristojni delavec občinske uprave.
11. člen 
(postopek izvedbe JR) 
(1) Občina besedilo JR in razpisno dokumentacijo objavi na svojih spletnih straneh. Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši kot štirinajst (14) dni od objave JR.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga« in navedbo JR, na katerega se nanaša. Vloga je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v besedilu JR. Način elektronske predložitve vloge se določi v razpisni dokumentaciji.
(3) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v JR. Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjeni in označeni ovojnici ter v vrstnem redu, po katerem so bile prejete. Odpiranje vlog ni javno.
(4) Za vsako vlogo komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost glede na to, ali je bila oddana pravočasno in s strani upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
(5) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
(6) Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
12. člen 
(poziv za dopolnitev vloge) 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog komisija v roku osmih (8) dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem (8) dni od prejema poziva.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne dopolnijo v roku, se s sklepom zavržejo. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
13. člen 
(odločba o izbiri ali zavrnitvi) 
(1) Na osnovi odločitve komisije odločbo o izbiri oziroma o zavrnitvi vloge izda pristojni organ občinske uprave.
(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
(3) Ob izdaji odločbe o izbiri izvajalec razpisa vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
14. člen 
(pritožbeni postopek: ugovor) 
(1) Zoper odločbo o izbiri je možno podati ugovor v roku osmih (8) dni od prejema odločbe. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji in merila za izbiro in sofinanciranje ter ocenjevanje in vrednotenje LPŠ.
(2) O ugovoru odloči župan v roku trideset (30) dni od prejema ugovora. Odločitev župana je dokončna. O odločitvi župan obvesti tudi komisijo.
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset (30) dni od vročitve odločbe.
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.
15. člen 
(objava rezultatov JR) 
Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo na spletni strani občine.
V. VSEBINA POGODB Z IZVAJALCI LPŠ IN NAČIN IZVAJANJA NADZORA NAD POGODBAMI 
16. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 
(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– pravna osnova za sklenitev pogodbe,
– vsebino in obseg programov in/ali področij,
– čas realizacije programov in/ali področij,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev, izvedbo programov in področij, ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Če se vlagatelj v roku osmih (8) dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
17. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja športa v obsegu opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrano področje športa v skladu z JR.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava, ki lahko kadarkoli v času trajanja pogodb izvede nadzor. Metodo nadzora določi občinska uprava.
(3) V primeru, da občinska uprava ugotovi nenamensko porabo prejetih proračunskih sredstev, lahko takoj ustavi sofinanciranje in odstopi od pogodbe. Že prejeta proračunska sredstva mora izvajalec vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(4) Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za proračunska sredstva na naslednjem JR.
18. člen 
(prednostna uporaba javnih športnih objektov in površin) 
(1) Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo programe v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega procesa, imajo prednost pred izvajalci LPŠ in drugimi uporabniki.
(2) Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi uporabniki.
(3) Športna društva, ki ne izvajajo LPŠ, a imajo status društva v javnem interesu na področju športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi uporabniki, ki niso izvajalci LPŠ.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok postopku sofinanciranja Letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 34/18 in 62/19).
20. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2023
Zagorje ob Savi, dne 18. decembra 2023
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti