Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023

Kazalo

4002. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2024, stran 11951.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18 – ZLS-S, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – pop.), 101/13 – ZJF-G, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 – ZJF-H, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23 – ZJF-I), 17. in 97. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15, 61/20) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 8. redni seji dne 18. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2024 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Zagorje ob Savi za leto 2024 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
I
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
20.882.287
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
16.129.485
70
DAVČNI PRIHODKI
13.846.836
700
Davki na dohodek in dobiček
12.458.534
703
Davki na premoženje
1.125.000
704
Domači davki na blago in storitve
263.302
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.282.649
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.549.903
711
Takse in pristojbine
14.000
712
Globe in druge denarne kazni
16.500
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
39.800
714
Drugi nedavčni prihodki
662.446
72
KAPITALSKI PRIHODKI
261.700
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
134.700
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
127.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
4.491.102
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.842.867
741
 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
1.648.235
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
23.075.742
40
TEKOČI ODHODKI
5.892.989
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.028.106
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
169.851
402
Izdatki za blago in storitve
2.265.904
403
Plačila domačih obresti
266.000
409
Sredstva, izločena v rezerve
2.163.128
41
TEKOČI TRANSFERI
9.919.270
410
Subvencije
77.180
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.636.250
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
994.782
413
Drugi tekoči domači transferi
4.211.058
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.679.934
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.679.934
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
583.547
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
429.415
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
154.132
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I-II)
–2.193.454
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
 21.000
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
21.000
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441
Povečanje kapitalskih deležev
0
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
21.000
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII
ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII
ODPLAČILA DOLGA
55
ODPLAČILA DOLGA
581.634
550
Odplačila domačega dolga
581.634
IX
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
–2.754.088
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
–581.634
XI
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
2.193.454
XII
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2023
2.774.088
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Odredbodajalec proračuna je župan ali od njega pooblaščena oseba.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v 43., 74. in 80. členu ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. požarna taksa, ki se nameni za nabavo gasilske opreme,
2. turistična taksa, ki se porablja za financiranje promocije turizma in ustrezne infrastrukture,
3. komunalni prispevek, ki se porablja za gradnjo, obnovo, opremljanje in vzdrževanje komunalne infrastrukture,
4. koncesijska dajatev iz naslova Zakona o divjadi in lovstvu, ki se porablja za sanitarno sečnjo in financiranje aktivnosti v smislu preprečevanja škod zaradi divjadi ter skrb za divjad,
5. sorazmerni del nadomestila od prodaje lesa iz državnih gozdov, ki ležijo na področju občine se porablja za vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture,
6. pristojbina za gozdne ceste, ki se porablja za vzdrževanje gozdnih cest.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, občina prevzema in plačuje obveznosti samo v višini načrtovanih pravic porabe.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznost samo do višine dejanskih prejemkov oziroma ocenjenih razpoložljivih sredstev.
Pravice porabe na proračunskih postavkah, ki zahtevajo namenski izdatek, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
Vse v tekočem letu neporabljene pravice porabe na proračunskih postavkah krajevnih skupnosti se prenašajo v naslednje leto na proračunske postavke iste krajevne skupnosti.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu samostojno prerazporeja pravice porabe med podkonti v okviru iste proračunske postavke, če s tem ni spremenjena pravica porabe neposrednega proračunskega uporabnika.
Neposredni proračunski uporabniki proračuna Občine Zagorje ob Savi so: občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinske uprava z vsemi oddelki (oddelek za splošne zadeve, oddelek za javne finance, oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, oddelek za gospodarske javne službe ter oddelek za okolje in prostor) in vsaka krajevna skupnost.
Na predlog neposrednega proračunskega uporabnika o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami znotraj posameznega neposrednega proračunskega uporabnika v posebnem delu proračuna odloča župan. Skupno povečanje oziroma zmanjšanje pravic porabe posameznega področja proračunske porabe znotraj neposrednega proračunskega uporabnika se s prerazporeditvami ne sme spremeniti (zvišati, znižati) za več kot 30 % glede na vrednost področja v zadnjem sprejetem proračunu, pri tem pa mora proračun ostati uravnotežen. V to kvoto se ne vštevajo pravice porabe, ki jih področje proračunske porabe pridobi na osnovi koriščenja sredstev splošne proračunske rezervacije.
Finančne načrte krajevnih skupnosti, ki so sestavni deli občinskega proračuna, potrjuje svet krajevne skupnosti. Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti, ki v krajevni skupnosti nastopa kot odredbodajalec.
Krajevna skupnost lahko sklepa pravne posle v okviru finančnega načrta krajevne skupnosti, ki je sestavni del proračuna, brez predhodnega soglasja župana, razen poslov, ki so vezani na odtujitev ali pridobitev nepremičnin v vrednosti nad 5.000 evrov.
O prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami znotraj finančnega načrta posamezne krajevne skupnosti odloča na predlog predsednika krajevne skupnosti svet krajevne skupnosti brez omejitev.
Župan s poročilom o polletnem izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom proračuna poroča občinskemu svetu o prerazporeditvah pravic porabe sredstev in v bilancah proračuna prikaže veljavni proračun za leto 2024.
6. člen 
(odpiranje novih proračunskih postavk in kontov) 
Župan lahko med izvrševanjem proračuna odpre novo proračunsko postavko, če so izpolnjeni pogoji iz 32. člena Pravilnika o postopkih izvrševanja proračuna Republike Slovenije.
Sredstva za plačilo obveznosti, ki niso bile načrtovane v proračunu se lahko zagotovijo tudi iz sredstev splošne proračunske rezervacije.
V okviru že odprte proračunske postavke se lahko odpre nov podkonto. Pravice porabe na novem podkontu se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev v okviru proračunske postavke.
7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračuna (brez krajevnih skupnosti), ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v zadnjem sprejetem proračunu, od tega:
1. v letu 2025 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračuna (brez krajevnih skupnosti), ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem proračunu.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za pogodbe dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov. Načrt razvojnih programov mora biti usklajen s posebnim delom proračuna na kontih 42, 43 in 410.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so nove uvrstitve projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
O spremembi projektov v načrtu razvojnih programov v letu izvrševanja proračuna v mejah, ki jih omogočajo prerazporeditve, odloča župan.
O spremembi vrednosti projekta do 20 % izhodiščne vrednosti projekta odloča župan.
Občinski svet odloča o uvrstitvi novih projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov. O spremembah vrednosti projektov v kasnejših letih odloča občinski svet.
Ne glede na četrti in peti odstavek tega člena lahko župan odloča o spremembi vrednosti projekta iz načrta razvojnih programov za več kot 20 %, če se vrednost projekta spreminja do 30.000 evrov glede na izhodiščno vrednost projekta oziroma glede na vrednost projekta v zadnjem sprejetem proračunu, uvrsti v načrt razvojnih programov nov projekt z vrednostjo do 40.000 evrov ter ponovno uvrsti projekt, ki je že bil del veljavnega načrta razvojnih programov preteklih let in se mu vrednost spreminja največ do 30.000 evrov.
Posamezna krajevna skupnost lahko spreminja vrednosti projektov in vključuje v načrt razvojnih programov nove projekte v okviru razpoložljivih sredstev finančnega načrta krajevne skupnosti na osnovi sklepa sveta krajevne skupnosti.
9. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
Na podlagi 42. člena ZJF se v proračunu del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije so v letu 2024 evidentirana v višini 150.000 evrov.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije župan poroča občinskemu svetu z zaključnim računom.
10. člen 
(proračunska rezerva) 
Na podlagi 49. člena ZJF se v proračunu občin zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki delujejo kot proračunski sklad.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF in drugega odstavka tega člena do višine 50.000 evrov po objektu odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presegajo navedeni znesek, odloča na predlog župana občinski svet.
Občina bo v letu 2024 izločila v proračunsko rezervo sredstva v višini 200.000 evrov.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
11. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2024 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 20.000 evrov. Posameznemu dolžniku odpiše dolg največ do skupne višine 5.000 evrov, nad to vrednostjo pa o tem odloča občinski svet.
Odpisi dolgov na podlagi stečajev pravnih oseb in osebnih stečajev se ne štejejo v obseg odpisov dolgov po tem členu.
V primerih, ko dolg do posameznega dolžnika do neposrednega uporabnika proračuna ne presega dveh evrov, se v poslovnih knjigah občine razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
Občina pri obračunu zamudnih obresti zneske zamudnih obresti nižje od pet evrov ne evidentira.
Kot dolgovi po četrtem odstavku 77. člena ZJF se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
12. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina v letu 2024 ne bo zadolževala.
Občina v letu 2024 ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina.
13. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje se v letu 2024 lahko zadolžijo kot sledi:
– Komunala Zagorje d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi v višini 200.000 evrov
– Regionalna razvojna agencija Zasavje, Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi v višini 150.000 evrov.
Postopek zadolževanja bosta Komunala Zagorje d.o.o. in Regionalna razvojna agencija Zasavje vodili pod pogoji in na način, ki je določen v Zakonu o financiranju občin.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, v letu 2024 ne smejo izdajati poroštev.
14. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu 2024 lahko zadolži do 4.500.000 evrov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(začasno financiranje v letu 2025) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Zagorje ob Savi v letu 2025, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0018/2023
Zagorje ob Savi, dne 18. decembra 2023
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti