Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023

Kazalo

3995. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec, stran 11942.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19), 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3) in 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/12, 27/16 in 61/16) sta Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 13. seji dne 29. 11. 2023 in Občinski svet Občine Mislinja na 9. seji dne 14. 12. 2023 sprejela
S K L E P 
o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec 
I. 
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec v oddelkih dnevnega varstva otrok od 1. 1. 2024 znašajo:
– v programu prvega starostnega obdobja, starostna skupina od 1–3 let: 618,56 EUR.
– v programu drugega starostnega obdobja:
– starostna skupina 3–4 let: 508,19 EUR in 
– starostna skupina 3–6 let: 462,68 EUR. 
– v kombiniranih oddelkih: 508,19 EUR.
– v razvojnem oddelku: 909,84 EUR.
Cena prehrane v ceni programa znaša 1,74 EUR na dan.
V cenah programov je zagotovljeno dnevno varstvo otroka za največ 9 ur bivanja v vrtcu z zajtrkom, sadno malico in kosilom.
II. 
Višina plačila staršev za vrtec se določi z odločbo pristojnega centra za socialno delo (CSD) na podlagi veljavne zakonodaje. Višina plačila se z odločbo določi kot odstotek (plačilnega razreda), ki ga plačajo starši od cene programa, v katerega je otrok vključen.
Če starši pravice iz javnih sredstev ne uveljavljajo, plačajo najvišje plačilo, ki znaša 77 % cene programov iz I. točke tega sklepa.
III. 
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednje leto.
IV. 
Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz vrtca zniža za strošek prehrane.
V. 
Dodatno se plačilo staršev zniža:
– za 50 % v primeru daljše neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca, 21 delovnih dni ali več. Plačilo staršev v tem primeru znaša 50 % oskrbnine glede na določeni plačilni razred (odločba CSD) od prvega dne odsotnosti.
– za 80 % v primeru nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otroka, ki zahtevajo daljšo neprekinjeno odsotnost otroka (več kot 40 delovnih dni), s pisno vlogo in predložitvijo ustreznih zdravniških potrdil. Plačilo staršev v tem primeru znaša 20 % oskrbnine glede na določeni plačilni razred (odločba CSD) od prvega dne odsotnosti.
Starši, ki imajo v vrtcu hkrati vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo začasno odsotnost zaradi zdravstvenih razlogov le za najstarejšega otroka.
VI. 
Starši, ki želijo za svojega otroka ob najmanj enomesečni ali največ dvomesečni odsotnosti v času od 1. 6. do 30. 9. rezervirati mesto v izbrani enoti vrtca, plačajo v mesecu, ko je otrok v celoti odsoten 35 % višine njihovega plačilnega razreda, zmanjšanega za stroške neporabljenih živil, kot rezervacijo.
Starši, ki imajo v vrtcu hkrati vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka.
Starši otrok, ki se všolajo s 1. 9. tekočega leta, lahko v času od 1.6. do 31.8. otroka izpišejo iz vrtca in so pri tem oproščeni plačila.
VII. 
Olajšave iz IV. in V. člena lahko uveljavijo starši, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Mestni občini Slovenj Gradec ali Občini Mislinja in starši tujcev, ki nimajo stalnega prebivališča v RS, so pa zavezanci za dohodnino v RS in imajo v Mestni občini Slovenj Gradec ali Občini Mislinja prijavljeno začasno prebivališče. Starši otrok iz drugih občin pa lahko uveljavljajo olajšave, v kolikor občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom staršev in ceno programa oziroma v skladu s sklepom pristojne občine o ceni programa na njenem območju.
V primeru, da otroka v času poletnih počitnic starši izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v enoto in oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta.
VIII. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po zadnji objavi, uporablja pa se od 1. januarja 2024 dalje. Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 25/23 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2023).
Št. 603-0038/2016
Slovenj Gradec, dne 29. novembra 2023
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 
Št. 014-01/2022
Mislinja, dne 14. decembra 2023
Župan 
Občine Mislinja
Bojan Borovnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti