Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023

Kazalo

3974. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2024, stran 11907.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17, 61/19 in 92/22) je Občinski svet Občine Kamnik na 8. seji dne 20. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Kamnik za leto 2024 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Kamnik za leto 2024 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov 
Proračun leta 2024
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
31.875.722
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
28.372.996
70 
DAVČNI PRIHODKI
24.646.793
700 Davki na dohodek in dobiček
20.899.793
703 Davki na premoženje
3.240.000
704 Domači davki na blago in storitve
507.000
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
3.726.203
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.308.834
711 Takse in pristojbine
30.000
712 Globe in druge denarne kazni
70.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
76.000
714 Drugi nedavčni prihodki
1.241.369
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
51.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
11.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
40.000
73 
PREJETE DONACIJE
1.600
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.600
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
3.300.374
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.441.759
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
858.615
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
149.752
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
149.752
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
41.072.984
40 
TEKOČI ODHODKI
10.863.188
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
2.093.702
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
326.046
402 Izdatki za blago in storitve
5.092.120
403 Plačila domačih obresti
520.000
409 Rezerve
2.831.320
41 
TEKOČI TRANSFERI
14.481.414
410 Subvencije
213.750
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
8.345.031
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1.220.590
413 Drugi tekoči domači transferi
4.702.043
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
14.993.272
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
14.993.272
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
735.110
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
443.110
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
292.000
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–9.197.262
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
2.180.000
50 
ZADOLŽEVANJE
2.180.000
500 Domače zadolževanje
2.180.000
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.280.373
55 
ODPLAČILA DOLGA
1.280.373
550 Odplačila domačega dolga
1.280.373
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–8.297.635
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
899.627
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
9.197.262
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
8.297.635
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Kamnik.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah in prvem odstavku 80. člena Zakona o javnih financah, tudi:
1. prihodki požarne takse, ki se prenesejo Gasilski zvezi Kamnik oziroma prostovoljnim gasilskim društvom za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme;
2. prihodki od najemnine za infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, CČN), ki se namenijo za infrastrukturo na področju vodooskrbe ter čiščenja in odvajanja odpadnih voda;
3. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se nameni za trajnostno gospodarjenje z divjadjo;
4. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti;
5. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se nameni za vzdrževanje gozdnih cest.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med posameznimi postavkami odloča župan na predlog vodje notranje organizacijske enote. O prerazporeditvah pravic porabe med različnimi finančnimi načrti odloča župan na predlog vodje notranje organizacijske enote, kjer je potrebno sredstva povečati, ob soglasju vodje notranje organizacijske enote, kjer se sredstva znižujejo. Župan lahko na predlog za finance pristojnega organa občine v okviru posamezne proračunske postavke prerazporeja sredstva med posameznimi konti oziroma ekonomskimi nameni proračunske porabe.
Pravice porabe na posamezni proračunski postavki se s prerazporeditvijo lahko spremenijo za največ 40 % oziroma do 100.000 eurov v posameznem primeru. Na proračunski postavki 4503 – zimska akcija na lokalnih in nekategoriziranih cestah ter 6601 – odprava posledic naravnih in drugih nesreč se sredstva lahko prerazporedijo brez omejitev.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2024 in njegovi realizaciji.
V finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami oziroma med posameznimi nameni znotraj proračunske postavke predsednik krajevne skupnosti.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Za večji obseg prevzetih obveznosti kot je določeno v drugem in tretjem odstavku tega člena, se lahko obveznosti prevzemajo samo na podlagi predhodnega soglasja občinskega sveta.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.
7. člen 
(potrjevanje investicijske dokumentacije) 
Župan lahko potrjuje investicijsko dokumentacijo do višine 450.000 eurov brez DDV.
8. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 40 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Župan lahko uskladi naziv projekta in vire financiranja zaradi prijave na razpise za sofinanciranje projekta iz državnih, evropskih oziroma drugih sredstev.
Župan lahko brez omejitev prerazporeja sredstva med posameznimi projekti (vrednostno in terminsko), ki so vključeni v podprogram 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč in so financirani iz dodeljenih državnih sredstev za odpravo posledic naravne nesreče 4. 8. 2023.
9. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
– proračunska rezerva, oblikovana po Zakonu o javnih financah,
– rezervni sklad za stanovanjsko področje, oblikovan na podlagi Stanovanjskega zakona,
– sklad za financiranje investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za financiranje investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta (Uradni list RS, št. 122/07),
– sklad za pokriti bazen, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za pokriti bazen (Uradni list RS, št. 15/14),
– sklad za ureditev prostorov GRS Kamnik, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za ureditev prostorov GRS Kamnik (Uradni list RS, št. 15/14),
– sklad za športne objekte v Občini Kamnik, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za športne objekte v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 44/19 in 139/20),
– sklad za dokapitalizacijo družbe Velika planina, d. o. o., ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za dokapitalizacijo družbe Velika planina, d. o. o. (Uradni list RS, št. 3/21) in
– sklad za delovanje svetniških skupin oziroma samostojnih svetnikov, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za delovanje svetniških skupin oziroma samostojnih svetnikov (Uradni list RS, št. 3/21).
Proračunska rezerva se v letu 2024 oblikuje v višini 330.000 eurov.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah odloča župan.
Župan poroča občinskemu svetu o uporabi sredstev proračunske rezerve v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Kamnik v prvem polletju leta 2024 in v zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2024.
10. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
Višina splošne proračunske rezervacije v letu 2024 znaša 100.000 eurov. O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Kamnik v prvem polletju leta 2024 in v zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2024.
11. člen 
(poslovanje krajevnih skupnosti) 
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti v Občini Kamnik lahko brez predhodnega soglasja župana sklepajo pravne posle, ki so skladni in v okviru razpoložljivih sredstev v letnem finančnem načrtu krajevne skupnosti.
Za pravne posle odtujitve in pridobitve nepremičnega premoženja morajo pridobiti predhodno soglasje župana.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA S PREMOŽENJEM OBČINE 
12. člen 
Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti nad 100.000 eurov, župan pa načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000 eurov. Župan sprejme tudi načrt ravnanja s premičnim premoženjem.
V primeru spremenjenih prostorskih in drugih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja Občine Kamnik, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem občine ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko Občina Kamnik, sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnih načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, pri čemer skupna vrednost takih pravnih poslov, glede na vrsto ravnanja in vrsto nepremičnega premoženja ne sme presegati 20 % vrednosti razpoložljivih sredstev iz zgoraj navedenih načrtov ravnanja.
Župan lahko na obrazložen predlog občinske uprave odpiše dolžniku deloma ali v celoti dolg do višine 1.500 eurov, če je bila izterjava neuspešna in iz ocene o nadaljevanju postopka izterjave izhaja, da stroški presegajo dolgovani znesek. Župan z odpisom dolgov seznani občinski svet.
13. člen 
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve se oddajo v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila. Z izbranim izvajalcem oziroma dobaviteljem se sklene pisna pogodba. Obveznosti do mejnih vrednosti se v skladu z internim aktom lahko prevzemajo z naročilnico.
Občina mora za oddajo javnih naročil nad vrednostjo, ki jo določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna RS, objaviti javni razpis v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
Predsednik sveta krajevne skupnosti lahko v breme finančnega načrta krajevne skupnosti prevzema obveznosti do vrednosti 10.000 eurov za blago in storitve oziroma do 20.000 eurov za gradnje (vrednosti so brez DDV-ja) z naročilnico, nad tem zneskom pa s predhodnim soglasjem župana v okviru svojega finančnega načrta s pogodbo.
14. člen 
Župan oziroma pooblaščeni delavec občinske uprave ima pravico nadzirati porabo javnih sredstev iz proračuna, ki so bila dana pravnim in fizičnim osebam. V primeru nenamenske porabe ali odklonitve pregleda porabe ima župan pravico in dolžnost zahtevati vrnitev sredstev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
15. člen 
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2024 lahko zadolži do višine 2.180.000 eurov, in sicer do 1.800.000 eurov za izgradnjo OŠ Frana Albrehta ter do 380.000 eurov za izgradnjo kanalizacije v Motniku.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se v letu 2024 ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Kamnik v letu 2025, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-52/2023
Kamnik, dne 20. decembra 2023
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 
 
»za« 
Uroš Pirc 
podžupan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti