Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023

Kazalo

3991. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim, stran 11936.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21, 18/23 – ZDU-1O in 77/23 – odl. US), 17. in 83. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20), 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) in Strategije za mlade v Občini Ribnica za obdobje 2022–2026 je Občinski svet Občine Ribnica na 8. seji dne 14. 12. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim 
1. člen 
V Pravilniku o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim (Uradni list RS, št. 106/23; v nadaljevanju: Pravilnik) se spremeni prvi odstavek 3. člena tako, da se glasi:
»(1) Mladi po tem pravilniku so odrasle osebe, ki so na dan objave javnega razpisa stare vsaj 18 let in v letu objave javnega razpisa manj kot 30 let.«
2. člen 
V Pravilniku se v prvi alineji 5. člena beseda »34.« zamenja z besedo »29.«.
3. člen 
V Pravilniku se v 9. členu spremeni naslednje:
– v šestem odstavku se besedilo »se po zaključenem pritožbenem postopku, opravi javni žreb za dodelitev najemnih stanovanj, za vsako skupino posebej« nadomesti z besedilom »imajo prednost pri dodelitvi mlajši prosilci«.
– v sedmem odstavku se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(7) V izbirnem postopku se določi nadomestnega upravičenca (v nadaljnjem besedilu: nadomestni upravičenec), s katerim bo sklenjena najemna pogodba zgolj, če s katerim od upravičencev iz seznama ne bi bila sklenjena najemna pogodba.«
4. člen 
V Pravilniku se v prvem in drugem odstavku 11. člena črta beseda »izžrebani«.
5. člen 
V Pravilniku se tretji odstavek 12. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Prosilec lahko podaljša najemno razmerje za največ 5 let, vendar najdlje do dopolnjenega 35. leta, pri čemer se ob podaljšanju najemnega razmerja po 30. letu starosti namenska najemnina spremeni v tržno najemnino.«
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2023-8
Ribnica, dne 14. decembra 2023
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti