Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023

Kazalo

3952. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, stran 11823.

  
Na podlagi drugega odstavka 295. člena in drugega odstavka 305. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A, 52/22 – odl. US, 87/22 – odl. US, 163/22 in 109/23 – odl. US) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti 
1. člen 
V Pravilniku o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/13, 83/14, 100/15, 19/16 – popr., 86/16, 79/17, 44/18, 80/19, 160/20, 43/22 in 166/22) se v Prilogi 1 v točki V. IZRAČUN AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (DEJANSKI) opis zaporedne številke 2.8 spremeni tako, da se glasi:
»Izvzem prihodkov iz naslova mesečnega temeljnega dohodka na podlagi ZIUZEOP in ZZUOOP, iz naslova delno povrnjenega izgubljenega dohodka po ZZUOOP, iz naslova pomoči za samozaposlene na podlagi ZOPNN-F ter iz naslova solidarnostnega dodatka po ZIUOPZP (samozaposleni v kulturi, samostojni novinarji in kmetje)«.
Opis zaporedne številke 6.27 se spremeni tako, da se glasi:
»Zmanjšanje odhodkov za odhodke, ki so že zniževali davčno osnovo v tekočem ali preteklih davčnih obdobjih in zmanjšanje odhodkov, ki so posledica preteklih prihodkov, ki so bili izvzeti iz davčne osnove (na primer odhodki iz naslova vračila mesečnega temeljnega dohodka po ZIUZEOP in ZZUOOP, iz naslova vračila delno povrnjenega izgubljenega dohodka po ZZUOOP ter iz naslova pomoči za samozaposlene po ZIUOPZP)«.
Za zaporedno številko 12. se doda nova zaporedna številka 12.A, ki se glasi:
»
12.A
Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje po 66.a členu ZDoh-2, za katerega na podlagi 20. člena ZIUOPZP ni potrebno povečati davčne osnove pod zaporedno številko 12.1, ker je do odtujitve opreme prišlo na podlagi uničenja zaradi poplav in plazov
«. 
V opisu zaporedne številke 15.11c se na koncu doda besedilo »in plačila, namenjena odpravi posledic poplav v avgustu 2023 v skladu s 53. členom ZOPNN-F«.
V točki VI. IZRAČUN DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (NORMIRANI) se opis zaporedne številke 2.8 spremeni tako, da se glasi:
»Izvzem prihodkov iz naslova mesečnega temeljnega dohodka na podlagi ZIUZEOP in ZZUOOP, iz naslova delno povrnjenega izgubljenega dohodka po ZZUOOP, iz naslova pomoči za samozaposlene na podlagi ZOPNN-F ter iz naslova solidarnostnega dodatka po ZIUOPZP (samozaposleni v kulturi, samostojni novinarji, verski uslužbenci in kmetje)«.
2. člen 
V Prilogi 2 se v delu PRAVNE PODLAGE – pomen uporabljenih kratic:
1. v tretji alineji besedilo »87/22 – odl. US in 163/22« nadomesti z besedilom »87/22 – odl. US, 163/22 in 109/23 – odl. US«,
2. v četrti alineji besedilo »48/22 – uradno prečiščeno besedilo« nadomesti z besedilom »48/22 – uradno prečiščeno besedilo, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23 – ZORR, 84/23 – ZDOsk-1 in 125/23 – odl. US)«,
3. v peti alineji besedilo »57/12 in 46/16« nadomesti z besedilom »57/12, 46/16 in 18/23 – ZDU-1O«,
4. v deseti alineji besedilo »15/21 – ZDUOP in 206/21 – ZDUPŠOP« nadomesti z besedilom »15/21 – ZDUOP, 206/21 – ZDUPŠOP in 21/23 – odl. US«,
5. v enajsti alineji besedilo »167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP« nadomesti z besedilom »167/21 – odl. US, 206/21 – ZDUPŠOP in 18/23 – ZDU-1O« in
6. za trinajsto alinejo pika nadomesti z vejico ter dodata novi, štirinajsta in petnajsta alineja, ki se glasita:
»– ZOPNN-F: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 88/23, 95/23 – ZIUOPZP in 117/23 – ZIUOPZP-A),
– ZIUOPZP: Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23 in 117/23).«.
V točki V. Metodologija izpolnjevanja obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, se opis zaporedne številke 2.8 spremeni tako, da se glasi:
»Znesek prihodkov iz naslova mesečnega temeljnega dohodka, ki so v skladu s šestim odstavkom 34. člena ZIUZEOP in šestim odstavkom 88. člena ZZUOOP izvzeti iz obdavčitve, znesek prihodkov iz naslova delno povrnjenega izgubljenega dohodka (za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi varstva otrok), ki so v skladu s petim odstavkom 93. člena ZZUOOP izvzeti iz obdavčitve, znesek iz naslova pomoči za samozaposlene, ki so v skladu s šestim odstavkom 47. člena ZOPNN-F izvzeti iz obdavčitve, znesek prihodkov iz naslova enkratne solidarnostne pomoči za samozaposlene v kulturi in samostojne novinarje, ki je skladno s petim odstavkom 87. člena ZIUOPZP izvzet iz obdavčitve in znesek enkratne solidarnostne pomoči za kmete, ki je skladno s petim odstavkom 88. člena ZIUOPZP izvzet iz obdavčitve. Zaporedna številka 2.8 se izpolnjuje le v primerih, kadar je ob upoštevanju pravilne računovodske obravnave prihodek, ki je predmet izvzema po tej točki, vključen v zaporedno št. 1 davčnega obračuna«.
V opisu zaporedne številke 6.12 se na koncu dodata vejica in besedilo »ter znesek odhodkov v davčnem letu 2023 iz naslova prispevka delodajalca ob izvedbi solidarnostne delovne sobote, ki so v skladu s sedmim odstavkom 101. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23) davčno nepriznani«.
Opis zaporedne številke 6.27 se spremeni tako, da se glasi:
»Znesek zmanjšanja odhodkov za odhodke, ki so že zniževali davčno osnovo v tekočem davčnem obdobju ali v preteklih davčnih obdobjih (drugi odstavek 13. člena ZDDPO-2). Vpiše se tudi znesek zmanjšanja odhodkov, ki je posledica v preteklih davčnih obdobjih izvzetih prihodkov (tako se, na primer, zaporedna številka 6.27 za davčno leto 2020, v katerem je bil prejet mesečni temeljni dohodek ali delno povrnjen izgubljen dohodek, ne izpolnjuje. Na enak način se ne izpolnjuje za odhodke iz naslova vračila pomoči za samozaposlene v davčnem letu 2023, v katerem je bila prejeta pomoč za samozaposlene po ZIUOPZP. V naslednjih letih pa samo v primerih, kadar je vračilo mesečnega temeljnega dohodka, delno povrnjenega izgubljenega dohodka oziroma pomoči za samozaposlene računovodsko izkazano kot odhodek, torej vključeno v zaporedno številko 5 davčnega obračuna, in je bil mesečni temeljni dohodek, delno povrnjen izgubljen dohodek oziroma pomoč za samozaposlene v letu prejema izvzet iz davčno priznanih prihodkov (izpolnjena zaporedna številka 2.8))«.
V opisu zaporedne številke 12.1 se na koncu dodata pika ter besedilo »Ne glede na to davčne osnove po tej točki ni treba povečati, če je do odtujitve opreme prišlo na podlagi uničenja zaradi posledic poplav in plazov, kot to določa 20. člen ZIUOPZP«.
Za zaporedno številko 12. se doda nova zaporedna številka 12.A ki se glasi:
»
12.A
Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje po 66.a členu ZDoh-2, za katerega na podlagi 20. člena ZIUOPZP ni potrebno povečati davčne osnove pod zaporedno številko 12.1, ker je do odtujitve opreme prišlo na podlagi uničenja zaradi poplav in plazov (vpis v zaporedno številko ne vpliva na izračun davčne osnove). 
V to zaporedno številko se v obdobju uničenja vpiše znesek olajšave, ki je bil koriščen v davčnih obdobjih do vključno 2023. 
V to zaporedno številko se ne vpisuje znesek v obdobju 2023 še ne izkoriščene davčne olajšave. Ta znesek se v zaporedno številko vključi v kasnejšem davčnem obdobju, v katerem bo prišlo do koriščenja davčne olajšave za opremo uničeno zaradi posledic poplav in plazov v avgustu 2023. 
Ta zaporedna številka je namenjena poročanju o prejetih državnih pomočeh
«. 
V opisu zaporedne številke 15.11c se na koncu doda pika ter besedilo »V to vrstico se vpiše tudi znesek plačil v denarju za namen odprave posledic poplav v avgustu 2023, plačan na za ta namen posebej oblikovan račun Republike Slovenije, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja (53. člen ZOPNN-F)«.
V točki VI. Metodologija izpolnjevanja obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti za zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, se opis zaporedne številke 2.8 spremeni tako, da se glasi:
»Znesek prihodkov iz naslova mesečnega temeljnega dohodka, ki so v skladu s šestim odstavkom 34. člena ZIUZEOP in šestim odstavkom 88. člena ZZUOOP izvzeti iz obdavčitve, znesek prihodkov iz naslova delno povrnjenega izgubljenega dohodka (za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi varstva otrok), ki so v skladu s petim odstavkom 93. člena ZZUOOP izvzeti iz obdavčitve, znesek iz naslova pomoči za samozaposlene, ki so v skladu s šestim odstavkom 47. člena ZOPNN-F izvzeti iz obdavčitve, znesek prihodkov iz naslova enkratne solidarnostne pomoči za samozaposlene v kulturi in samostojne novinarje, ki je skladno s petim odstavkom 87. člena ZIUOPZP izvzet iz obdavčitve in znesek enkratne solidarnostne pomoči za kmete, ki je skladno s petim odstavkom 88. člena ZIUOPZP izvzet iz obdavčitve. Zaporedna številka 2.8 se izpolnjuje le v primerih, kadar je ob upoštevanju pravilne računovodske obravnave prihodek, ki je predmet izvzema po tej točki, vključen v zaporedno št. 1 davčnega obračuna«.
V opisu zaporedne številke 12.1 se na koncu doda pika ter besedilo »Ne glede na to davčne osnove po tej točki ni treba povečati, če je do odtujitve opreme prišlo na podlagi uničenja zaradi posledic poplav in plazov, kot to določa 20. člen ZIUOPZP«.
V točki VIII. Podatki o prilogah k obračunu, se v drugem odstavku na koncu dodabesedilo, ki se glasi:
»Ti zavezanci k obračunu obvezno priložijo PRILOGO 3 in PRILOGO 4, razen če podajo izjavo, da ne prilagajo teh prilog, ker so bili podatki predloženi Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Izjavo iz prejšnjega odstavka lahko podajo zavezanci, samostojni podjetniki posamezniki, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov. V skladu z drugim odstavkom 295. člena in prvim odstavkom 297. člena ZDavP-2 lahko zavezanec, ki je samostojni podjetnik posameznik in je obravnavane podatke predložil AJPES, predloži finančni upravi davčni obračun brez teh podatkov, če se podatki, ki jih je zavezanec predložil AJPES, nanašajo na isto obdobje, kot je obdobje, za katero zavezanec predlaga davčni obračun in je bil v tem celotnem davčnem obdobju registriran kot samostojni podjetnik posameznik in v tem obdobju ali delu obdobja ni opravljal nobene druge dejavnosti (npr. samostojnega poklica, dopolnilnega dela na kmetiji ipd.). V tem primeru mora zavezanec v davčnem obračunu označiti izjavo, da ne prilaga navedenih podatkov, ker jih je predložil AJPES. Če zavezanec ni predložil podatkov AJPES oziroma finančna uprava v času oddaje davčnega obračuna še ni prejela navedenih podatkov iz AJPES ali če v davčnem obdobju ni bil registriran samo kot samostojni podjetnik posameznik, mora zavezanec davčnemu obračunu priložiti podatke, določene v PRILOGI 3 in PRILOGI 4. Podatke vpiše skupaj za vse dejavnosti, ki jih je opravljal v davčnem obdobju, vključno s podatki iz opravljanja dejavnosti samostojnega podjetnika posameznika, ki jih je predložil AJPES.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
3. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
Priloga 4 se nadomesti z novo Prilogo 4, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
5. člen 
Priloga 10 se nadomesti z novo Prilogo 10, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2023 dalje, za katera se davčni obračun predloži po dnevu uveljavitve tega pravilnika.
Ne glede na prejšnji odstavek se spremenjena VIII. točka Priloge 2, nova Priloga 3 in nova Priloga 4 pravilnika uporabljajo za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2024 dalje.
Št. 007-768/2023/22
Ljubljana, dne 18. decembra 2023
EVA 2023-1611-0090
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti