Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023

Kazalo

3970. Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Dobrepolje, stran 11901.

  
Na podlagi 34.a člena in 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 in spremembe), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 107/09 – Odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14 in 25/14 – ZFU) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 107/20 (UPB2)) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 6. redni seji dne 13. 12. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Dobrepolje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom se v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju določa plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije: za župana, podžupana ter člane Občinskega sveta Občine Dobrepolje.
(2) S tem pravilnikom se ureja tudi višina in pogoji za izplačilo sejnin in nagrad za člane nadzornega odbora ter za predsednike in člane delovnih teles, svetov, projektnih skupin in drugih organov, ki jih ustanovi oziroma imenuje občinski svet ali župan Občine Dobrepolje (v nadaljnjem besedilu: delovna telesa), v kolikor to za posamezen organ ni posebej urejeno z aktom, ki ga sprejme občinski svet.
(3) Po tem pravilniku poveljniku štaba civilne zaščite Občine Dobrepolje pripada enaka nagrada kot predsednikom delovnih teles, članom štaba pa enaka nagrada kot članom delovnih teles iz drugega odstavka tega člena, pri čemer se zasedanje štaba civilne zaščite obravnava enako kot zasedanje delovnega telesa.
2. člen 
(1) Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi določbe predpisov, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev in sistem plač v javnem sektorju, kolikor Zakon o lokalni samoupravi ne določa drugače.
(2) Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
(3) Kolikor je član organa iz drugega odstavka prvega člena delavec občinske uprave, mu sejnina ne pripada.
II. PLAČE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV 
3. člen 
(1) Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
(2) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(3) Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
(4) Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno ali poklicno, če se v soglasju z županom tako odloči.
4. člen 
(1) Za opravljanje funkcije župana Občine Dobrepolje, ki sodi v VI. skupino občin (od 2001 do 5.000 prebivalcev), je s predpisom, ki določa plače funkcionarjev določen 49. plačni razred. Županu pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom. Osnovna plača je določena z uvrstitvijo župana v plačni razred v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50 % osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
5. člen 
(1) Z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju je za opravljanje funkcije podžupana Občine Dobrepolje, ki glede na število prebivalcev sodi v VI. skupino občin (občine od 2.001 do 5.000 prebivalcev), določen razpon med 34. in 41. plačnim razredom.
(2) Podžupanu, ki opravlja funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo.
(3) Podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije največ v višini 50 % osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Podžupanu, ki funkcijo opravlja nepoklicno, ne pripada dodatek za delovno dobo.
(4) Višino plačila oziroma plačni razred določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
(5) V času, ko podžupan opravlja funkcijo župana, mu pripada plača v skladu z veljavnimi področnimi predpisi.
III. VIŠINA IN POGOJI ZA IZPLAČILO SEJNIN 
6. člen 
(1) Člani občinskega sveta, nadzornega odbora in delovnih teles so za udeležbo na sejah upravičeni do sejnine.
(2) Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana oziroma ne sme presegati višine določene z nadaljnjimi spremembami zakonodaje.
(3) Županu in podžupanu za udeležbo na sejah občinskega sveta in delovnih teles ne pripada sejnina.
7. člen 
(1) Osnova za izračun sejnine je mesečna bruto plača župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
(2) Višine sejnin, določene s tem pravilnikom, so podane v bruto vrednosti in se od njih obračunajo prispevki in dajatve skladno z zakonodajo.
8. člen 
(1) Članom občinskega sveta, nadzornega odbora in delovnih teles pripada sejnina:
– članu občinskega sveta za udeležbo na seji občinskega sveta v višini 4,0 % plače župana;
– predsedniku nadzornega odbora za udeležbo na seji nadzornega odbora v višini 4,0 % plače župana;
– članu nadzornega odbora za udeležbo na seji nadzornega odbora v višini 3,0 % plače župana;
– predsedniku delovnega telesa za udeležbo na seji delovnega telesa v višini 3,0 % plače župana;
– članu delovnega telesa za udeležbo na seji delovnega telesa v višini 2,5 % plače župana.
(2) Za neudeležbo in za manj kot 2/3 časa prisotnosti na seji občinskega sveta, nadzornega odbora ali delovnega telesa se sejnine ne izplačujejo.
(3) Za korespondenčno sejo, nadaljevanje prekinjene seje in zasedanje delovnega telesa občinskega sveta med sejo občinskega sveta se sejnina ne izplačuje.
9. člen 
(1) Udeležencu seje občinskega sveta, nadzornega odbora ali delovnega telesa, ki ni član organa, ki zaseda, in ki se seje udeleži na pisno povabilo župana, predsednika nadzornega odbora ali predsednika delovnega telesa ter na seji sodeluje pri vsebinsko pomembnih zadevah, pripada sejnina v višini 2,5 % plače župana.
(2) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena sejnina ne pripada županu, podžupanu, članom občinske uprave ter vabljenim udeležencem, ki za delo, povezano z njihovim sodelovanjem na seji, od Občine Dobrepolje prejemajo plačilo.
10. člen 
V primeru zasedanja dveh ali več delovnih teles na skupni seji se udeležencu, ki je član več kot enega izmed delovnih teles, ki zasedajo, izplača ena sejnina, in sicer najvišja izmed sejnin, do katerih bi bil upravičen ob ločenem zasedanju istih delovnih teles.
11. člen 
Izplačilo sejnine se opravi na podlagi sklepa o potrditvi mandata oziroma akta o imenovanju ter evidence o prisotnosti članov občinskega sveta na sejah, ki jo vodi občinska uprava.
IV. NAGRADE ČLANOM NADZORNEGA ODBORA 
12. člen 
(1) Plačilo za izvedbo posameznega nadzora z izdelavo končnega poročila se določi glede na zahtevnost posameznega nadzora, in sicer za:
– zelo zahteven nadzor: 8 % plače župana;
– zahteven nadzor: 6 % plače župana;
– manj zahteven nadzor: 5 % plače župana.
(2) Za izvedbo plačila predsednik nadzornega odbora občinski upravi predloži poročilo o opravi nadzora, v katerem je med drugim določena zahtevnost posameznega nadzora. K poročilu priloži sklep o razdelitvi področij za opravo posameznega nadzora ter izdelano končno poročilo.
V. NAGRADA UREDNIKU OBČINSKEGA GLASILA 
13. člen 
(1) Nagrada uredniku občinskega glasila se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– urejanje občinskega glasila do 40 strani: 290 EUR;
– urejanje občinskega glasila nad 40 strani: 350 EUR;
– udeležba na seji občinskega sveta s poročilom o seji v glasilu: sejnina v višini 2,5 % plače župana;
– objava od 3 do 5 lastnih člankov, ki obsegajo vsaj pol strani: 65 EUR;
– objava nad 5 lastnih člankov, ki obsegajo vsaj pol strani: 130 EUR;
– pomoč pri tehničnem urejanju glasila: do 65 EUR.
(2) Nagrada iz šeste alinee prvega odstavka tega člena se izplača na zahtevo urednika v primeru, ko pri tehničnem urejanju glasila sodeluje oseba po izboru urednika.
(3) Zneski iz prvega odstavka tega člena z izjemo tretje alinee predstavljajo neto vrednost, ki se prejemniku izplača po obračunu prispevkov in dajatev v skladu z zakonodajo. Z izjemo tretje alinee se zneski usklajujejo enkrat letno glede na ugotovljeno stopnjo inflacije preteklega leta.
VI. NADOMESTILA ČLANOM OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 
14. člen 
(1) Člani občinske volilne komisije imajo zaradi dela v občinski volilni komisiji ob vsakih splošnih volitvah pravico do enkratnega nadomestila, v skladu z določili Zakona o lokalnih volitvah.
(2) Ob vsakih drugih volitvah, ki obsegajo predvsem nadomestne volitve v občinski svet, pripada članom za delo v občinski volilni komisiji nadomestilo, ki ga glede na obseg volilnih opravil, določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na podlagi naslednjih meril:
– število različnih vrst volitev, ki se istočasno izvajajo;
– število volilnih enot, v katerih potekajo volitve;
– število volišč.
(3) Višina nadomestila, določena na podlagi meril iz prejšnjega odstavka tega člena, ne sme biti nižja od 20 % in ne višja od 100 % nadomestila za izvedbo splošnih volitev iz prvega odstavka tega člena, ob upoštevanju z zakonom predpisanih razponov višine nadomestila med posameznimi člani občinske volilne komisije.
(4) Nadomestila, ki jih določa ta člen, se izplačajo na podlagi akta o imenovanju občinske volilne komisije.
(5) Za izvedbo referenduma na območju celotne občine članom občinske volilne komisije pripada nadomestilo, določeno v skladu s prvim odstavkom tega člena. Če se referendum izvaja le v delu občine, pa članom občinske volilne komisije pripada nadomestilo, določeno v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena.
VII. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI 
15. člen 
(1) Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice, če zato predložijo ustrezna dokazila. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Dobrepolje. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi. Občinskemu funkcionarju ne pripada povračilo stroškov prevoza na sejo.
(2) Občinski funkcionar in drugi navedeni v 1. členu tega pravilnika imajo pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi, če jim službeno pot odobri župan.
(3) Občinski funkcionar in drugi navedeni v 1. členu tega pravilnika imajo pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti, če jim to odobri župan. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
(4) Člani nadzornega odbora imajo pravico do povračila stroškov udeležbe na strokovnih izobraževanjih.
16. člen 
(1) Povračilo stroškov iz 15. člena tega pravilnika lahko občinski funkcionar oziroma član nadzornega odbora uveljavljajo na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje.
(2) Nalog za službeno potovanje izda župan ali direktor občinske uprave. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
VIII. NAČIN IZPLAČEVANJA 
17. člen 
Sredstva za izplačevanje plač, sejnin, nagrad in povračil stroškov, ki jih prejemajo občinski funkcionarji, člani delovnih teles in nadzornega odbora ter druge osebe v skladu s tem pravilnikom, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
18. člen 
(1) Plače in nagrade se izplačujejo v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna in na podlagi zakona izdanih podzakonskih predpisov.
(2) Prejemki iz 16. člena tega pravilnika se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
19. člen 
Plača župana se usklajuje skladno s spremembo zneska osnovne plače plačnega razreda župana, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
20. člen 
Plača županu in podžupanu se v skladu s tem pravilnikom obračuna in izplača od dneva nastopa funkcije.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
21. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 95/12).
22. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2023
Videm, dne 13. decembra 2023
Župan 
Občine Dobrepolje 
Janez Pavlin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti