Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023

Kazalo

3992. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogatec v obdobju januar–marec 2024, stran 11937.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 85. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je župan Občine Rogatec dne 18. 12. 2023 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Rogatec v obdobju januar–marec 2024 
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Rogatec (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2024 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2023. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2023 (Uradni list RS, št. 28/23; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Znesek v evrih
Skupina/podskupina kontov 
Proračun januar 2024–marec 2024
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
798.099,09
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
708.425,40
70
DAVČNI PRIHODKI
648.953,79
700 Davki na dohodek in dobiček
623.728,50
703 Davki na premoženje
13.002,62
704 Domači davki na blago in storitve
12.222,67
706 Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
59.471,61
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
37.828,82
711 Takse in pristojbine
835,10
712 Denarne kazni
933,44
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
6.727,57
714 Drugi nedavčni prihodki
13.146,68
72
KAPITALSKI PRIHODKI
16.037,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
16.037,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
73.636,69
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
73.636,69
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
782.052,84
40
TEKOČI ODHODKI
281.891,05
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
73.867,34
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
14.661,68
402 Izdatki za blago in storitve
145.133,13
403 Plačila domačih obresti
10.805,19
409 Rezerve
37.423,71
41
TEKOČI TRANSFERI
387.769,23
410 Subvencije
0,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
199.330,12
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
2.842,00
413 Drugi tekoči domači transferi
185.597,11
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
112.392,56
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
112.392,56
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
0,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
16.046,25
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
 0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
 0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
63.901,67
55
ODPLAČILA DOLGA 
63.901,67
550 Odplačila domačega dolga
63.901,67
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–47.855,42
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–63.901,67
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–16.046,25
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
223.794,67
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu. Prav tako se lahko občina v obdobju začasnega financiranja likvidnostno zadolži.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2024 dalje.
Št. 410-0007/2023
Rogatec, dne 18. decembra 2023
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti