Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023

Kazalo

3951. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev z delovnega področja Ministrstva za solidarno prihodnost, stran 11822.

  
Na podlagi tretjega odstavka 22.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) minister za solidarno prihodnost izdaja
P R A V I L N I K 
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev z delovnega področja Ministrstva za solidarno prihodnost 
I. UVODNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa merila za ugotavljanje delovne uspešnosti:
− direktorjev, njihovih namestnikov, pomočnikov, strokovnih direktorjev in strokovnih vodij (v nadaljnjem besedilu: direktor), iz naslova izvajanja javne službe v domovih za starejše, posebnih socialnovarstvenih zavodih, zavodih za usposabljanje, delo in varstvo ter varstveno delovnih centrih (v nadaljevanju: socialnovarstveni zavod),
− direktorjev iz naslova izvajanja javne službe na področju stanovanjske politike (v nadaljevanju: direktor Stanovanjskega sklada).
II. REDNA DELOVNA USPEŠNOST DIREKTORJA SOCIALNOVARSTVENEGA ZAVODA 
2. člen 
(merila) 
Višina dela plače za redno delovno uspešnost direktorja socialnovarstvenega zavoda se določi na podlagi naslednjih meril:
– poslovna uspešnost
največ 35 % skupne ocene,
– kakovost in strokovnost storitev
največ 35 % skupne ocene,
– razvojna naravnanost
največ 30 % skupne ocene.
3. člen 
(vrednotenje poslovne uspešnosti) 
Poslovna uspešnost se vrednoti na naslednji način:
– gospodarno in racionalno poslovanje socialnovarstvenega zavoda, izkazano z letnim poslovnim poročilom, merjeno z razmerjem med prihodki in odhodki, ki je večje od 1
15 %,
– pridobivanje dodatnih prihodkov za izvajanje javne službe iz donacij in drugih dodatnih virov nad 0,1 % celotnega prihodka socialnovarstvenega zavoda
10 %,
– povečevanje obsega nalog javne službe ali njihovo učinkovitejše izvajanje z vpeljavo novih organizacijskih ali tehnoloških rešitev
10 %.
4. člen 
(vrednotenje kakovosti in strokovnosti storitev) 
Kakovost in strokovnost izvajanja storitev se vrednoti na naslednji način:
– vpeljan sistem spremljanja kakovosti
10 %,
– na podlagi dokumentiranega preverjanja zadovoljstva uporabnikov ugotovljeno več kot 55 % zadovoljstvo uporabnikov storitev
15 %,
– dokumentirano preverjanje zadovoljstva zaposlenih
10 %.
5. člen 
(vrednotenje razvojne naravnanosti) 
Razvojna naravnanost se vrednoti na naslednji način:
– izdelava in izvajanje srednjeročnega razvojnega načrta, usklajenega s srednjeročnimi in dolgoročnimi strateškimi dokumenti države
10 %,
– aktivno sodelovanje pri državnih in mednarodnih razvojnih projektih, ki so povezani z dejavnostjo področja
10 %,
– uvedba in izvajanje nove storitve ali programa
5 %,
– samostojno vodenje investicije ali sodelovanje z zunanjim investitorjem pri izvedbi ali pripravi na izvedbo investicijskih in investicijsko vzdrževalnih del
5 %.
III. REDNA DELOVNA USPEŠNOST DIREKTORJA STANOVANJSKEGA SKLADA
6. člen 
(merila) 
Višina dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Stanovanjskega sklada se določi na podlagi naslednjih meril:
– izpolnitev letnega programa dela (katerega sestavni del so obseg, struktura in finančni načrt posamezne javne službe oziroma nalog v javnem interesu) za zagotavljanje kakovosti in strokovnosti izvajanja javne službe oziroma nalog v javnem interesu,
– izpolnitev letnega finančnega načrta v obsegu, kot je določen v proračunu Republike Slovenije oziroma lokalne skupnosti, sprejetem za tekoče leto, ki je v letnem programu dela določen za izvajanje javne službe oziroma nalog v javnem interesu,
– izpolnitev letnega programa dela po obsegu in strukturi, določeni za izvajanje javne službe oziroma nalog v javnem interesu.
7. člen 
(vrednotenje izpolnitve letnega programa dela za zagotavljanje kakovosti in strokovnosti) 
Izpolnitev letnega programa dela za zagotavljanje kakovosti in strokovnosti izvajanja javne službe oziroma nalog v javnem interesu se vrednoti na naslednji način:
– zelo presega določeno kakovost in strokovnost sprejetega letnega programa dela
50 %,
– presega določeno kakovost in strokovnost sprejetega letnega programa dela
30 %,
– dosega določeno kakovost in strokovnost sprejetega letnega programa dela
10 %.
8. člen 
(vrednotenje izpolnitve letnega finančnega načrta) 
Izpolnitev letnega finančnega načrta v obsegu, kot je določen v proračunu Republike Slovenije oziroma lokalne skupnosti, sprejetem za tekoče leto, ki je v letnem programu dela določen za izvajanje javne službe oziroma nalog v javnem interesu, če so odhodki zmanjšani, se vrednoti na naslednji način:
– za več kot 10 %
30%,
– za več kot 7 % do 10 %
20 %,
– za več kot 4 % do 7 %
15 %,
– za več kot 2 % do 4 %
10 %,
– do 2 %
5 %.
9. člen 
(vrednotenje izpolnitve letnega programa dela po obsegu in strukturi) 
Izpolnitev letnega programa dela se po obsegu in strukturi, določeni za izvajanje javne službe oziroma nalog v javnem interesu, če je realizacija presežena, vrednoti na naslednji način:
– za več kot 10 %
20 %,
– za več kot 5 % do 10 %
15 %,
– do 5 %
10 %.
IV. SKUPNE DOLOČBE 
10. člen 
(neupravičenost do dela plače za delovno uspešnost) 
(1) Direktorju ne pripada del plače za redno delovno uspešnost, če v ocenjevalnem obdobju, ki se nanaša na čas trajanja mandata direktorja, socialnovarstveni zavod ali Stanovanjski sklad:
– posluje s presežkom odhodkov nad prihodki,
– prejme negativno mnenje Računskega sodišča, če se je revidiralo poslovanje osebe javnega prava v času trajanja mandata direktorja,
– ne zagotovi realizacije sklepov in ukrepov oziroma v roku ne odpravi pomanjkljivosti, ki jih ugotovi pristojni nadzorni organ ali Računsko sodišče,
– ne predloži letnega poročila v zakonsko določenem roku.
(2) Ne glede na prvo alinejo prejšnjega odstavka se direktorju lahko določi del plače iz naslova delovne uspešnosti za izvajanje javne službe, če organ, pristojen za imenovanje direktorja, v vlogi za izdajo soglasja za izplačilo dela plače za delovno uspešnost utemelji, da je bilo poslovanje socialnovarstvenega zavoda ali Stanovanjskega sklada v ocenjevalnem obdobju oteženo do te mere, da direktor kljub izvedbi vseh potrebnih ukrepov iz svoje pristojnosti, negativnega poslovanja ni mogel preprečiti.
11. člen 
(izračun dela plače za delovno uspešnost direktorja) 
(1) Doseženi odstotki iz 3., 4., 5., 7., 8. in 9. člena tega pravilnika se seštevajo.
(2) Višina dela plače za delovno uspešnost se izračuna tako, da se vsota odstotkov pomnoži z višino dveh osnovnih mesečnih plač direktorja, pri čemer se kot osnova upošteva višina osnovne plače v mesecu decembru preteklega leta.
12. člen 
(delovna uspešnost za del poslovnega leta) 
Če direktor nastopi ali mu preneha mandat med poslovnim letom, mu del plače za delovno uspešnost pripada sorazmerno s trajanjem mandata v tem poslovnem letu, pri čemer se kot osnova upošteva višina osnovne plače v mesecu decembru preteklega leta.
V. KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2023
Ljubljana, dne 12. decembra 2023
EVA 2023-2720-0019
Simon Maljevac 
minister 
za solidarno prihodnost 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti