Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023

Kazalo

3968. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za osrednji del EUP LI 09 Lipsenj (krajše LI 09 – osrednji del), stran 11896.

  
Na podlagi 119. člena v povezavi s 128. in 129. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) ter 32. člena Statuta Občine Cerknica UPB-1 (Uradni list RS, št. 2/17) je župan Občine Cerknica sprejel
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za osrednji del EUP LI 09 Lipsenj (krajše LI 09 – osrednji del) 
1. člen 
(predmet in vsebina sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za osrednji del EUP LI 09 Lipsenj (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
Območje OPPN je opredeljeno z EUP LI 09, ki je po podrobnejši namenski rabi prostora opredeljena kot SKs – stanovanjske površine s kmetijami. Dejanska raba območja je preplet trajnih travnikov, njiv, dreves in grmičevja ter pozidanega in sorodnega zemljišča. Območje OPPN je nepozidano in komunalno neopremljeno.
Območje OPPN se nahaja severovzhodno od Lipsenja, naselja, ki leži na vzhodnem robu Cerkniškega jezera med naseljema Žerovnica in Gorenje Jezero. Območje na severu omejuje nekategorizirana makadamska pot, na zahodu lokalna cesta LC 041051 Žerovnica–Sv. Štefan, na jugu trajni travnik z zaledjem gozda, na vzhodu pa gostejša mejica z nadaljevanjem v preplet travnikov in njiv.
Ureditveno območje predvidenega OPPN obsega zemljišča v lasti investitorja in poslovno povezanih oseb: parc. št. 1358/1, 1358/2, 1358/3, 1358/23, 1565/1 – del, vse k. o. 1679 – Lipsenj, v skupni površini približno 1,4 ha. V območje urejanja bodo po potrebi vključene tudi dodatne površine, ki so potrebne za nemoteno izvedbo in rabo načrtovanih prostorskih ureditev.
S tem OPPN se načrtuje umestitev cca 17 enostanovanjskih hiš s pripadajočo infrastrukturno in prometno ureditvijo.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovna rešitev kot zasnova načrtovanih prostorskih ureditev se pripravi na podlagi analize stanja prostora (prometna dostopnost, komunalna opremljenost, stanje in oblikovanost grajenih struktur in površin), pravnih režimov, razpoložljivosti gospodarske infrastrukture ter drugih vsebin, ki so potrebne za predvideno prostorsko ureditev ali pa ima prostorska ureditev nanje lahko vpliv, analizo vpliva načrtovanih prostorskih ureditev na robna območja ter na okolje, v okviru nadrejenih prostorskih aktov in predpisov s področja urejanja prostora ter izkazane investicijske namere.
Podlago za OPPN lahko predstavljajo še druge strokovne podlage, skladno z zahtevami posameznih nosilcev urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: NUP).
4. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek priprave in sprejetja OPPN bo voden skladno s 128. in 129. členom ZUreP-3, pripravlja in sprejme pa se smiselno po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejetje OPN.
5. člen 
(roki za pripravo OPPN in posameznih faz postopka) 
Okvirni roki za pripravo OPPN in posameznih faz postopka so naslednji:
Pridobitev mnenja zavoda, pristojnega za ohranjanje narave, o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja
Iz mnenja pristojnega zavoda za ohranjanje narave izhaja, da ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na varovana območja
Priprava osnutka OPPN
15 dni po uveljavitvi sklepa o pripravi OPPN
Pridobivanje mnenj NUP k osnutku OPPN
30 dni po pozivu
Priprava dopolnjenega osnutka
30 dni po pridobitvi vseh mnenj NUP
Javna razgrnitev in javna obravnava OPPN
30 dni
Obravnava predlogov javnosti ter priprava predloga stališča glede upoštevanja pripomb javnosti
15 dni po zaključku JR
Priprava predloga OPPN
30 dni po potrditvi stališča do pripomb javnosti
Pridobivanje mnenj NUP k predlogu OPPN
30 dni po pozivu
Priprava usklajenega predloga OPPN 
21 dni po pridobitvi vseh mnenj NUP
Okvirni roki posameznih faz postopka so odvisni od smernic, mnenj, usklajevanj z NUP in pripomb javnosti ter se lahko spreminjajo.
6. člen 
(navedba državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
Državni in lokalni NUP, ki bodo pozvani za podajo mnenj so:
Za področje prostorskega razvoja, ohranjanja narave in voda:
1. MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, gp.mnvp@gov.si;
Za področje varstva kulturne dediščine:
2. MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, gp.mk@gov.si;
Za področje energetike:
3. ELEKTRO LJUBLJANA, d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, info@elektro-ljubljana.si;
Za področje zaščite in reševanja:
4. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana, glavna.pisarna@mors.si;
Za področje komunikacij:
5. TELEKOM SLOVENIJE, d.d., PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana, sprejemna.pisarna@telekom.si;
Za področje lokalne gospodarske javne infrastrukture:
6. OBČINA CERKNICA, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, obcina@cerknica.si;
7. JP KOMUNALA CERKNICA d.o.o., Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica, info@komunala-cerknica.si.
V postopek se vključi tudi druge NUP, v kolikor se izkaže, da rešitve posegajo v njihovo pristojnost.
7. člen 
(način vključevanja javnosti) 
Občina bo vključila javnost v pripravo osnutka OPN ter ji omogočila predložitev predlogov in usmeritev v okviru javnega posveta ali drugega načina vključevanja javnosti.
V nadaljevanju postopka bo javnosti omogočeno dajanje pripomb v 30 dnevnem roku javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN, o kateri bo javnost obveščena na krajevno običajen način. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava.
Občina bo sprejeta stališča glede upoštevanja pripomb javnosti objavila na spletni strani občine.
8. člen 
(obveznosti udeležencev pri urejanju prostora) 
Sredstva za financiranje izdelave OPPN, strokovnih podlag, ki bi jih lahko zahtevali nosilci urejanja prostora zagotovi pobudnik OPPN oziroma investitor.
Investitor mora po sprejemu in objavi OPPN, Občini Cerknica predati tri izvode v vezani analogni in digitalni obliki.
9. člen 
(uveljavitev in objava sklepa o pripravi OPPN) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Cerknica. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2023
Cerknica, dne 19. decembra 2023
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti