Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023

Kazalo

4001. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Štore, stran 11950.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi ter 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14, 23/18 in 189/21) je Občinski svet Občine Štore na 8. seji dne 18. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Štore 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Štore (Uradni list RS, št. 54/08, 35/10 in 70/18) se v 1. členu v prvem odstavku besedilo »Cesta XIV. divizije 15« nadomesti z besedilom »Udarniška ulica 3«.
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 13. člena, tako da se glasi:
»Javni zavod upravlja svet zavoda, katerega sestavo določa zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Med predstavniki delavcev je en predstavnik Vrtca Lipa, preostali predstavniki delavcev pa so predstavniki šole.«
3. člen 
V 15. členu se za enaindvajseto alinejo doda nova dvaindvajseta alineja, ki se glasi:
»– sprejema cenike za prodajo blaga in storitev na trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu,«.
Dosedanja dvaindvajseta alineja postane triindvajseta alineja.
4. člen 
V 34. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zavod lahko izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če bo z izvajanjem le-te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
5. člen 
Spremeni se 36. člen, tako da se glasi:
»Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register z omejitvijo, da ne sme prenašati lastninske pravice na stvarnem premoženju ustanovitelja, ki ga ima v upravljanju.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga v skladu s predpisi.
Ustanovitelj za obveznosti zavoda odgovarja omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi.«
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-0007/2008-4
Štore, dne 18. decembra 2023
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti