Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023

Kazalo

3986. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2023, stran 11931.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 10. redni seji dne 19. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2023 (Uradni list RS, št. 34/23) z dne 24. 3. 2023 se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna Občine Moravske Toplice se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 2023
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
13.221.474,91
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.832.409,26
70
DAVČNI PRIHODKI
6.551.989,00
700 Davki na dohodek in dobiček 
5.212.789,00
703 Davki na premoženje
544.200,00
704 Domači davki na blago in storitve 
795.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
1.280.420,26
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
846.975,00
711 Takse in pristojbine 
21.000,00
712 Denarne kazni 
11.500,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
0
714 Drugi nedavčni prihodki
400.945,26
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
176.100,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. dolgoročnih sredstev 
176.100,00
73
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
14.300,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
14.300,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
5.198.665,65
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.703.010,86
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
2.495.654,79
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
16.023.673,93
40
TEKOČI ODHODKI 
3.472.834,20
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
589.255,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
91.705,00
402 Izdatki za blago in storitve 
2.706.174,20
403 Plačila domačih obresti 
30.000,00
409 Rezerve 
55.700,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
3.442.960,00
410 Subvencije 
336.300,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
1.198.300,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
260.770,00
413 Drugi tekoči domači transferi 
1.647.590,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
8.927.796,44
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
8.927.796,44
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
180.083,29
431 Investicijski transferi prav. in fiz. osebam, ki niso PU
89.673,29
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
90.410,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–2.802.199,02
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Sredstva prejeta s prodajo kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
440 Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.000.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
1.000.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
72.000,00
55
ODPLAČILA DOLGA
72.000,00
550 Odplačila domačega dolga
72.000,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
–1.874.199,02
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
928.000,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
2.802.199,02
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 
1.874.199,02
« 
S sprejetimi spremembami se uskladi tudi Načrt razvojnih programov občine za leto 2023.
2. člen 
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-00058/2022-45
Moravske Toplice, dne 20. decembra 2023
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti